Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės
In the Book:
Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Vilnius: Versmė, 2014. P. 384-402
Keywords:
LT
Baltų ir slavų ryšiai; Liaudies kultūra; Lietuvių tekstilės raštai, baltų ir slavų ryšiai, ornamento semiotika, ornamento mitopoetika; Ornamento semiotika; Tekstilės raštai.
EN
Baltic and Slavic ties; Folk culture; Lithuanian textile writing, relations of the Balts and Slavs, ornament semiotics, ornamental mito; Ornament semiotics; Textile writing.
Summary / Abstract:

LTTradicinis ornamentas paprastai suvokiamas kaip lokalus reiškinys. Todėl siekiant nustatyti baltų ir slavų tekstilės raštų pavadinimų bendrybes, aktualu išryškinti universaliuosius jo aspektus ir atskleisti ornamento formų ir pavadinimų kompleksų tarpetninius ryšius. Tyrime taikant analitine ir semiotinę metodiką klasifikuojami baltų ir slavų tekstilės ornamentai bei jų liaudiški pavadinimai, ir išryškinami būdingi bendri bei panašūs elementai. Lietuvių ornamento duomenų pagrindu sudaroma bendrų ornamentų tipologija, kuri grindžiama svarbiausių ir būdingiausių raštų formų sąsaja su jų pavadinimų mitopoetiniais įvaizdžiais. Atskleidžiami ornamento raštų bei jų pavadinimų įvaizdžių varijantiški asociatyvūs ryšiai ne tik vieno ženklo tipo erdvėje, bet ir raštų, priklausančių skirtingų ženklų tipams, pavadinimų sąsajos bei šio reiškinio potekstė. Išryškėja panašūs baltų ir slavų ornamento pavadinimų klasifikavimo principai, kurių pobūdis analogiškas archajiškų tautų ornamento nomenklatūros sandaros taisyklėms. Tokiu būdu aiškėja tarptautiniai šio ornamento semantikos aspektai ir jos daugialypiškumas. [Iš leidinio]

ENA traditional ornament is usually perceived as a local phenomenon. Therefore, in order to identify Baltic and Slavic common traits in textile patterns, it is relevant to highlight its universal aspects and to reveal the inter-ethnic relations between the forms and the names of the ornament. Baltic and Slavic textile ornaments and their folk names are classified by applying analytical and semiotic methods of research, their common and similar traits are highlighted. Based on Lithuanian ornament data, a typology of common ornaments is formed, which is based on the link between the most important and distinctive patterns with the images of their mythological poetic names. It reveals various associative relations of the meaning behind patterns that belong to certain types of symbols. Similar Baltic and Slavic ornament name classification principles emerge, and their type is analogical to formation rules of archaic nations ornament nomenclature. In this way, the international aspects of semantics of this ornament and its multiplicity are becoming clear.

ISBN:
9789955589990
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59333
Updated:
2021-02-18 12:59:48
Metrics:
Views: 88
Export: