Vietiniai ir universalieji lietuvių mitinių-poetinių įvaizdžių ir ornamento lytinės simbolikos aspektai: baltų ir hindų tradicijų paralelės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietiniai ir universalieji lietuvių mitinių-poetinių įvaizdžių ir ornamento lytinės simbolikos aspektai: baltų ir hindų tradicijų paralelės
Alternative Title:
Local and universal gender symbolism aspects in Lithuanian mythological-poetical figures, images and patterns: paralleling Baltic and Hindu traditions
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2005, t. 12, p. 417-440
Keywords:
LT
Liaudies menas / Folk art; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenama, kaip universalios prigimties, bendras daugeliui tautų pirmavaizdis, invariantas reiškiasi savituose mitiniuose-poetiniuose skirtingų kultūrų – lietuvių ir indų – įvaizdžiuose, pailgos ir kvadratinės (ratinės) formos simboliuose. Straipsnio tikslas – per vyriškojo ir moteriškojo pradų sąveikos archetipo raišką indų ir baltų mitinės tradicijos vaizdiniuose atskleisti šio mitologinio įvaizdžio universalumą, invariantiškumą, archetipiškumą ir archajiškumą. Šio tyrimo uždaviniai – atskleisti universaliuosius vyriškojo ir moteriškojo pradų sąveikos mitinės simbolikos aspektus; palyginti kelių vienų archajiškiausių ir populiariausių lietuvių tekstilės raštų – stulpelio, elipsės, kryžinių raštų diminiuose audiniuose bei įstrižo kryžiuko rinktinėse juostuose semantiką ir jos kontekstą su itin archajiškos kilmės hinduizmo minties būtybės Šivos simbolika. Problema gvildenama daugeliu aspektu: atliekant tradicinių ženklų formalios-geometrinės simbolikos analizę bei siejant jų semiotika su platesniu kultūriniu kontekstu (jų liaudiškų pavadinimų semantika, tradicinio meno simbolika, mitologija ir jos įvaizdžiais); atliekant lyginamuosius lietuvių (baltų), indų, indoeuropiečių mitinių-poetinių įvaizdžių ir simbolių tyrimus. Tyrimo šaltiniai: baltų mitologinės tradicijos naratyvai ir simboliai (senieji rašytiniai šaltiniai, folkloras, gamtos objektų ir artefaktų semiotika) bei indų mitologijos naratyvai ir dailės ikonografija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies ornamento simbolika; Erotinė simbolika; Lytinė simbolika; Baltų mitologija; Hinduizmo mitologija; Perkūnas; Šiva; Šivalinga; Symbolism of Lithuanian ornaments; Erotic symbolism; Gender symbolism; Baltic mythology; Hindu mythology.

ENThe article deals with the peculiarities of how prototypes of a general character, typical of many nations, are revealed in the original mythical-poetical images of different cultures, such as Lithuanians or Hindu, in the forms of oblong or square (circular) symbols. The aim of this article is thorough the correlation of prototypes of female and male archetype, to reveal a universal, invariable, archetypal, and archaic character of this mythological image in the traditions of myths of the Baltic and Hindu cultures. The objects of the study are to show the universal aspects of mythic symbols of the correlation between female and male prototypes; to compare the semantics and its context of a few the most archaic and popular Lithuanian textile patterns – ribbing, ellipsis, cross stitches or a cross wise selected slashes with the symbolic of Shiva - a very archaic character of Hindu thought. The problem has been considered from many sides: through implementation of the analysis of formal geometrical symbolic of traditional patterns and by putting their semiotics in a broader cultural context (semantics of their folk names, of the traditional art, mythology, or its images); by implementing comparative studies of symbols and of mythical-poetical images of Lithuanians (Balts), Hindu, and indo-Europeans. The source of the study: narratives or symbolic of the Baltic mythological tradition (ancient written sources, folklore, nature objects, and artefact semiotics) and narratives of the Hindu mythology and art iconography.

ISBN:
9986638682
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5643
Updated:
2023-11-03 18:15:59
Metrics:
Views: 47    Downloads: 19
Export: