Traidenis : monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje, (1268-1282)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Traidenis: monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje, (1268-1282)
Alternative Title:
Traidenis: re-establishment of monarchical rule in Lithuania (1268-1282)
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009.
Pages:
242 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Santrumpos — Įvadas — Lietuva po karaliaus Mindaugo mirties (1264-1268). Kova dėl sosto — Vaišelgos politinių manevrų dėl valdžios istoriografija — Švarno Danilovičiaus "valdžia" Lietuvoje — Europinės varžybos dėl Lietuvos — Traidenio įsigalėjimas Lietuvoje — Pasirodymas — Traidenio giminiavimasis su karaliumi Mindaugu — Levo Danilovičiaus ir Traidenio susitarimai — Pirmieji valdymo metai (1268-1274) — Interesai valstybės pietuose ir pietvakariuose: apgalvotas Iaviravimas — Karo prie Dauguvos atnaujinimas — Sunkūs 1274-1277 metai: karai, pralaimėjimai ir taikos balandžiai — Taika su Livonija — Haličo-Voluinės grėsmės įveikimas — Traidenis: "tai, ką padariau iki šiol, kaip išvysite, yra niekas, palyginti su tuo, ką padarysiu ateityje — Žentas - Mazovijos kunigaikštis — Jotvingiai ir karas su Vokiečių ordinu — Pergalė prieš Livoniją — Traidenio valdymo pabaiga — Traidenio Lietuva — Vidaus socialiniai, politiniai ir teritoriniai-administraciniai procesai — Prekyba ir pirkliai — Valstybės teritorija ir valdymas — Pagrindiniai valstybės centrai — Priedai: Traidenio šeima; Jotvingių didikas Skomantas Lietuvoje; Žiemgaliai — Pagrindinių įvykių chronologija — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Iliustracijų sąrašas — Rodyklės: Asmenvardžių; Vietovardžių — Santraukos: Traidenis. Re-establishment of Monarchical Rule in Lithuania (1268-1282). Summary; Трайдянис. Восстановление власти монарха в Литве (1268-1282). Резюме.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Aukso orda; Dainava (Jotva); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Livonija; Mazovija; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
Summary / Abstract:

LTMonografijoje tiriamas Lietuvos istorijos laikotarpis nuo kritinės politinės situacijos, kuri susidarė po karaliaus Mindaugo nužudymo ir sąmokslininkų valdymo 1263-1264 m. iki 1282 m., t. y. didžiojo kunigaikščio Traidenio mirties. Aštuoniuose monografijos skyriuose atskleidžiamos Traidenio įsigalėjimo Lietuvos soste aplinkybės ir analizuojamas keturiolika metų trukęs valdymas. Traidenis integravo etninę Lietuvos teritoriją, tvirtai prijungė prie jos rusišką Naugarduko žemę ir plėtojo įtaką Polocke. Kartu jis sustiprino Lietuvos valdovo (didžiojo kunigaikščio ) valdžią. Remiantis negausiais šaltiniais, monografijoje pamėginama užčiuopti XIII a. antrosios pusės lietuvių visuomenės modernėjimo apraiškas, nemažai dėmesio skiriama Traidenio giminystei su vėliau valdžiusia Gediminaičių dinastija (tokiai giminystei įrodymų nėra, nors, autoriaus manymu, Traidenis galėjo giminiuotis su Mindaugo giminės atšakomis). Monografijos teiginiai paremti naujausiais XIII a. antrosios pusės istorijos šaltinių ir jų chronologijos tyrimais, svarbiais genealogijos srities darbais ir naujausiomis lietuvių, ukrainiečių, lenkų, anglų, JAV, rusų ir Kanados mokslininkų publikacijomis. Traideniui svarbiausios buvo dvi strateginės kryptys – santykiai su Haliču ir Voluine, bei santykiai su Livonija. Viduje, nors šaltinių trūksta, pastebimos kunigaikščio pastangos modernizuoti socialinį, politinį ir ūkinį gyvenimą.Reikšminiai žodžiai: 13 amžius; Kunigaikščiai, didieji; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Dinastinės kovos; Traidenis; Metraščiai; Mokslas; Tyrimai, moksliniai; Šaltiniai, istoriniai; Šaltiniai, rašytiniai; Chronicles; Dukes, grandes; 13 c.; Traidenis; Source, historical; Source, written; GDL.

ENA study is about a historic period of Lithuania from the critical political situation that appeared after the murder of King Mindaugas and the 1263–1264 government of conspirators until 1282, i.e. the death of Grand Duke Traidenis. The study contains eight chapters that reveal the conditions of Traidenis self-establishment into the Lithuanian throne and analyses his ruling that lasted for fourteen years. Traidenis had integrated the ethnic territory of Lithuania, attached the Russian land of Navahrudak to it and expanded his authority to Polotsk. Also he made the authority of the Lithuanian ruler (Grand Duke) stronger. With reference to a few sources, the study tries to reveal the features of the modernisation of the Lithuanian society in the second half of the 13th c. A lot of attention is paid to Traidenis relationship with the Gediminids who ruled later (no proves of the relationship were found but, according to the author, Traidenis may have had relationships with Mindaugas' family). The statements of the study are based on the newest historic researches and chronological analysis of the sources of the second half of the 13th c., the important works of genealogy and the newest publications of Lithuanian, Ukrainian, Polish, English, American and Canadian scientists. Two strategic directions were important to Traidenis: the relationship with Galicia and Volhynia and the relationship with Livonia. Although there are not enough sources, the attempts of the duke to modernise social, political and economic life are noticed.

ISBN:
9789955847120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23043
Updated:
2022-01-17 19:58:39
Metrics:
Views: 139
Export: