Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva : pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295-1345

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295-1345
Editors:
Aleksa, Osvaldas, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, [2001].
Pages:
381 p
Series:
Atviros Lietuvos knyga
Notes:
Bibliografija ir rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinė istorija; Ekonominė istorija; Krikščionybė; Stačiatikių bažnyčia; Gediminaičiai; The Grand Duchy of Lithuania; Political history; Economic history; The Christianity; The Orthodox Church; The Gediminids.
Contents:
Įžanga — Iliustracijos — Santrumpos — Žemėlapiai ir genealoginės lentelės — Vidurio ir Rytų Europa 1290-1320 — Šaltiniai — Įvadas: Lietuvos politinė ir ekonominė istorija iki 1315 metų — Lietuvos plėtimasis — Pagonybės kulto politinės atšakos — Lietuvos metropolija — Pagonys, taika ir popiežius 1322-1324 — Negailestinga reali politika — 1339-1345 metai: pabaigos ir pradžios — Faktoriai, suformavę Didžiąją Kunigaikštystę — Priedas nr. 1. Rusų šaltiniai apie tai, kaip lietuviai užėmė Kijevą 1322-1323 metais — Priedas nr. 2. Stačiatikių hierarchų sąrašas. 1283-1461 — Rankraštiniai šaltiniai — Bibliografija — Rodyklė.
Keywords:
LT
Ekonominė istorija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2002, Nr. 2, p. 93-95
  • Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2002, Nr. 4, p. 10-11
  • Recenzija knygai lenkų k. leidinyje Terra Jatwezenorum. 2017,9, 1, p. 231-233
  • Recenzija knygai anglų k. leidinyje Medieval Review. 1996, 5
  • Recenzija knygai anglų k. leidinyje Speculum. 1998, 73(2), p. 588-591
Other Editions:
  • Lithuania ascending : a pagan empire within East-Central Europe, 1295-1345 Cambridge : Cambridge University Press, 2014 (1997, 1994, 1995)
  • Pogańskie Imperium. Litewska dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295-1345. Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017
Summary / Abstract:

LTŠi monografija siekia išryškinti, kaip Lietuva pirmąsyk įgijo tarptautinę reikšmę. Iš savo Vilniaus rūmų Gediminas valdė valstybę, kurią sudarė ne tik etninė Lietuva, bet ir stačiatikių Rusios vakarinės kunigaikštystės. LDK valdė pagrindinius prekybos kelius tarp Baltijos jūros ir Dauguvos bei Dnepro upių, tarp Rusios, Lenkijos ir Vokiečių ordino. Jos teritorija aprėpė didžiulius krikščionių gyvenamus plotus, kuriuose buvo pripažįstama Konstantinopolio Bažnyčia, ji tapo trokštama erdve plėstis Romos Bažnyčiai. Tačiau LDK apsisprendė likti pagoniška. Išsamaus veikalo apie pagonišką Lietuvą nerasime nei viena Vakarų Europos kalba. Ši monografija siekia užpildyti mokslo žinių spragą ir šį tą pridurti prie Henryko Paszkiewicziaus, Zenono Ivinskio ir Vladimiro Pašutos nuveiktų darbų. Jų Lietuvos istorijos kai kuriais aspektais jau pasenusios, be to, neprieinamos anglų kalba skaitantiems skaitytojams. Šioje monografijoje išsamiai pristatomas Gediminas, iškiliausia puikios Johno Fennello studijos apie Maskvos įsigalėjimą antrojo plano figūra. Įvykius čia siekiama nušviesti visapusiškai ir daugiau iš Vilniaus, o ne Varšuvos, Maskvos ar Karaliaučiaus pozicijų. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė traktuojama kaip visiškai savarankiška, o ne tiktai kaip vokiečių, lenkų ar rusų teritorinės ekspansijos objektas. Stengiamasi paneigti neteisingą vakariečių požiūrį į Rytų bei Vidurio Europos istoriją, dėl nežinojimo sumenkinantį slavų ir baltų indėlį į Europos kultūrą, bandoma nustatyti pagonių politikos vietą krikščioniškame pasaulyje vėlyvaisiais viduramžiais.

ENThe monograph aims at highlighting how Lithuania gained international significance for the first time. From his castle in Vilnius Gediminas ruled over a state encompassing not just ethnic Lithuania but also western duchies of the Orthodox Rus’. The GDL controlled the main trade routes between the Baltic Sea and the rivers Dauguva and Dnieper, between the Rus’, Poland and German Teutonic Order. Its territory spanned over huge areas inhabited by Christians of the Church of Constantinople and was seen as a desirable space for the Roman Catholic Church to expand. Nevertheless the GDL decided to remain Pagan. There is no single extensive work on Pagan Lithuania in any Western European language. This monograph seeks to fill the gap in scientific knowledge and add some things to the works by Henryk Paszkiewicz, Zenonas Ivinskis, and Vladimir Pashuto. Their take on Lithuanian history and some other aspects of their works are outdated and not available for the English speaking audience. This monograph gives a detailed presentation of Gediminas, the most prominent background figure in a superb study by John Lister Illingworth Fennell on the emergence of Moscow. The monograph aims at shedding light on the events in more detail and more from the point of view of Vilnius as opposed to that of Warsaw, Moscow, or Konigsberg. The Grand Duchy of Lithuania is treated as a completely independent nation and not the object of German, Polish or Russian territorial expansion. The author attempts to refute incorrect Western attitude toward the history of Eastern and Central Europe which tends, because of ignorance, to underestimate the contribution by the Slavs and the Baltic peoples into European culture, identify the role of Pagan policy in the Christian world in the Late Middle Ages.

ISBN:
9955000716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32067
Updated:
2022-02-12 21:28:33
Metrics:
Views: 214
Export: