Švietimo darbuotojų požiūris į paslaugų kokybės valdymą andragoginės veiklos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo darbuotojų požiūris į paslaugų kokybės valdymą andragoginės veiklos aspektu
Alternative Title:
Approach of educational staff to service quality management on the aspect of andragogical performance
In the Journal:
Andragogika. 2013, Nr. 1 (4), p. 139-155
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andragogika, kokybės samprata; Faktorinė analizė; Kokybės samprata; Kokybės vadybos sistema; Valdymo funkcijos; Valdymo samprata; Valdymo sąlygos; Andragogy; Factor analysis; Management concept; Management conditions; Management functions; Quality concept; Quality management system.
Keywords:
LT
Faktorinė analizė; Kokybė / Quality; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas švietimo darbuotojų (pedagogų ir vadovų) požiūris į kokybės valdymą andragoginės veiklos aspektu, įvertinant kokybės valdymo koncepcijas, kokybės vadybos sistemas bei principinius požiūrius į kokybę, švietimo organizacijų kokybės valdymą bei valdymo sąlygas ir funkcijas. Švietimo institucijų kokybės valdymas suvokiamas kaip daugiareikšmė sąvoka, nes skiriasi kokybės valdymo samprata, matai bei kriterijai, kuriais kokybė vertinama. Požiūrius į kokybę grindžiančios koncepcijos atskleidžia, jog šis reiškinys gali būti suvokiamas ir interpretuojamas iš skirtingų pozicijų, todėl bendrajai sampratai apibūdinti galimi įvairūs kontekstai: objektyvi ir subjektyvi kokybė, kokybė reliatyvi ir kokybė kaip absoliutas, išorinė ir vidinė kokybė. Švietimo organizacijai orientuojantis į kokybės vadybą, kokybės apibrėžtis tampa ypač aktuali, nes nuo jos priklauso, kaip kokybės vadyba bus diegiama organizacijoje, kokia bus kuriama organizacijos kultūra, kaip tai veiks darbuotojus ir pan. Lietuvoje iki šiol pasigendama švietimo kokybės valdymo tyrimų, todėl šiame straipsnyje siekta išryškinti atlikto empirinio tyrimo rezultatus. Atlikus kiekybinę apklausos duomenų analizę atskleidžiamas švietimo darbuotojų požiūris į kokybę, kokybės valdymo sampratą bei valdymo sąlygas ir funkcijas. Faktorinės analizės metodu išryškinti švietimo darbuotojų kokybės sampratos kriterijai, tokie kaip atliekamų paslaugų naudingumas, išskirtinumas ir atitikimas tikslui, o visai tai laiduoja sėkmingą ir efektyvią andragogo veiklą teikiant paslaugas pedagogams, mokyklų vadovams ir t. t. [Iš leidinio]

ENpaper analyzes the approach of educational staff (teachers and managers) to quality management on the aspect of andragogical performance, taking into account the concepts of quality management, quality management systems and principle approaches to quality, quality management, control conditions and functions of educational organizations. Quality management of educational institutions is perceived as multifaceted concept because quality management concept, measures, and quality assessment criteria differ. The approaches on quality concept reveal that this phenomenon can be understood and interpreted from different positions, so different contexts can describe general concept: the objective and the subjective quality, relative quality and quality as the absolute, external and internal quality. Quality definition is particularly relevant for educational organization that is focusing on quality management, since it will depend on how quality management will be implemented in the organization, the type of culture developed within organization, its influence on employees and so on. Lithuania so far lacks studies on education quality management, thus this article attempts to highlight the results of empirical research. After quantitative survey data analysis educators approach to quality management concept, management conditions and functions is revealed. The method of multivariate analysis has highlighted the criteria for quality education staff concept, such as the expedience, relevance, and compliance to services performed, and so on. [From the publication]

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53951
Updated:
2018-12-17 13:44:31
Metrics:
Views: 41    Downloads: 11
Export: