Universitetinės studijos mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinės studijos mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.
Pages:
183 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Universitetinės studijos; Mokymosi universitete samratos kompleksiškumas; Mokymosi strategijos; University studies; Complexity of learning at university understanding; Learning strategy.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamos socialinių mokslų srities, edukologijos krypties problemos: mokymasis, kas sudaro jo turinį bei kokios yra prielaidos jo tobulinimui universitetinių studijų plėtotės mokymosi visą gyvenimą paradigmos kontekste. Pagrindinė knygoje nagrinėjama problema - kaip universitetinėse studijose tobulinti studentų mokymąsi ir kurti prielaidas mokymuisi visą gyvenimą. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje mokymosi mokyti bei mokymosi tobulinimo galimybių problematikai skiriama vis daugiau dėmesio, siekiant padėti studijuojantiesiems savo profesinėje veikloje ne tik geriau adaptuotis nuolat kintančioje darbo rinkoje, bet ir siekti autentiškų, giluminių asmeninių tikslų. Knygoje pristatomi šių klausimų teoriniai svarstymai bei jų pagrindu paskutiniais metais atlikti empiriniai tyrimai Lietuvoje, nurodant tolesnių galimų tyrimų gaires. Taip pat išsamiai analizuojamos šiuolaikinio universiteto ištakos, universitetų masiškumo problematika, universiteto siekiniai šiandienos visuomenėje, atliekama mokymosi kaip kompleksinio reiškinio analizė išryškinant elementus ir identifikuojant jų sąlyginį paveikumą ar nepaveikumą edukologiniu požiūriu. Daug dėmesio skiriama mokymosi tobulinimo galimybėms mokymosi strategijų taikymo aspektu, nagrinėjamos metakognityvinės mokymosi strategijos kaip viena svarbiausių sėkmingo mokymosi visą gyvenimą prielaidų. Mokslinei diskusijai siūlomas mokymosi kaip integralios mokymosi elementų sąveikos modelis, taip pat identifikuojami diskusiniai, kontraversiški mokymosi tobulinimo universitetinėse studijose klausimai.

ENThe monograph examines the problems of an area of social sciences and a direction of educology: the learning, its content and the preconditions for its improvement in the context of the paradigm of lifelong learning in terms of development of university studies. The main problem, studied in the book is the ways for improving the students’ learning in university studies and creating the prerequisites for lifelong learning. In the lifelong learning paradigm more and more attention is dedicated to the problems of possibilities of learning to teach and improvement of learning, in order to assist the studying persons not to only to better adapt on the continuously changing labour market in their professional activities, but also to reach for authentic and deep personal objectives. The book presents the theoretical considerations with regard to the said issues and the empirical studies, performed on their basis in Lithuania during the later years, specifying the guidelines for further potential studies. In addition, the monograph provides a comprehensive analysis of the origins of the modern university, the problems of amassment of universities, the objectives of the university in today’s society, performs an analysis of learning as a complex phenomenon by highlighting its elements and identifying their relative ability to be affected in educological terms. Significant attention is dedicated to the possibilities of improvement of learning in terms of application of learning strategies, meta-cognitive learning strategies are examined as one of the most important prerequisites for successful lifelong learning. The model of learning as integral interaction of elements of learning is suggested for the scientific discussion, in addition the discourse and controversial issues of improvement of learning within the university studies are identified.

ISBN:
9955121602
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13482
Updated:
2021-02-12 10:45:37
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: