Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje
Alternative Title:
Non-formal adult education: development tendencies in the contemporary Europe
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007.
Pages:
166 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Neformalusis suaugusiųjų švietimas – suaugusiųjų švietimo dalis — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo samprata, ypatumai, filosofiniai edukologiniai pagrindai — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo raidos prielaidos: istoriniai aspektai bei teisinis pagrindas Lietuvoje — Tarptautinių organizacijų iniciatyvos neformaliajame suaugusiųjų švietime — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo raiška šiandieninėje visuomenėje — Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir darbo pasaulis — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijų vaidmuo — Nevyriausybinė organizacija – neformaliojo suaugusiųjų švietimo skleidėja — Neformalusis suaugusiųjų švietimas mokymosi visą gyvenimą kontekste — Besimokanti visuomenė ir ją lemiantys veiksniai — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pripažinimo ir įvertinimo galimybės — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tyrinėjimai — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą Lietuvoje — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tyrimas Romoje (Italija, 2000) — Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tyrinėjimai Lietuvoje ir užsienio šalyse — Išvados — Summary — Literatūra.
Summary / Abstract:

LTPastarųjų dešimtmečių visuomenės raidą lemia naujos visuomenės kūrimasis, kuris pasižymi esminiais žmonių veiklos ir jų bendravimo būdų pokyčiais, aukštesniu gamybos ir paslaugų procesų intelektualumo lygiu, ekonominės veiklos globalumu, sparčia informacinių technologinių procesų, lemiančių žmonių santykius su naujomis žiniomis, plėtra. Besikeičiančioje visuomenėje neformalusis suaugusiųjų švietimas tampa vis labiau paplitusia suaugusiųjų švietimo forma, padedančia asmeniui plėtoti savo kultūrinius interesus, ugdyti kūrybines galias ir gebėjimus. Įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių, tobulinti turimą kvalifikaciją ir tapti aktyviu demokratinės visuomenės piliečiu. Didėjantis žinių poreikis tampa vis svarbesnis ne tik individams, bet ir organizacijoms, bendruomenėms, valstybei, todėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kaip proceso ir sistemos, tobulinimas bei plėtra Įgyja ypatingą reikšmę ir pasaulyje, ir Lietuvoje, nes demografiniai veiksniai (vis didesnę visuomenės dali sudaro vyresni gyventojai) lemia, kad žmonės ilgiau lieka darbo rinkoje, o dėl sparčios technikos ir technologijų plėtros reikia nuolat mokytis. Monografijoje, kuri skirta ir besimokantiems studentams, ir suaugusiųjų mokytojams (andragogams) praktikams, organizuojantiems bei vedantiems mokymo seminarus, aptariama neformaliojo suaugusiųjų švietimo samprata, ypatumai, filosofiniai edukologiniai pagrindai, analizuojama neformaliojo suaugusiųjų švietimo raiška šiuolaikinėje visuomenėje: santykis su darbt) pasauliu, neformaliojo švietimo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Aptariami besimokančią visuomenė lemiantys veiksniai, neformaliojo suaugusiųjų švietimo pripažinimo bei vertinimo galimybės. Pristatomi neformaliojo suaugusiųjų švietimo tyrinėjimai Lietuvoje ir Europoje. [Iš leidinio]

ENThe society’s development during the later decades is determined by emergence of a new society, characterizing with essential changes in people’s activities and ways of communication, a higher level of intellect of production and service provision processes, globality of economic activities and rapid development of information technology processes, determining the relations between people and new information. In a changing society informal education becomes a widely spread form of adults’ education, helping a person to develop his cultural interests, nurture his creative powers and abilities, acquire theoretical knowledge, necessary for professional activities, improve the qualification and become an active citizen of a democratic society. The increasing need for knowledge becomes more important not only to individuals, but also to organizations, communities and the state therefore the improvement and development of informal education as a process and a system acquires a special significance both in Lithuania and throughout the world since demographic factors (senior residents amount to a larger part of the society) result in the situation where people remain on the labour market longer and the rapid development of technologies results in a need for continuous learning. The monograph, dedicated both to students and practitioner teachers, arranging and conducting training seminars, discusses the concept, peculiarities and philosophical educological basis of informal education, analyzes its expression in the modern society, i. e. relation with the labour world, the role of informal education institutions and non-governmental organizations, discusses the factors, determining a learning society, the possibilities of recognition and evaluation of informal education and presents studies of informal education in Lithuania and Europe.

ISBN:
9789955190561; 9789955192336 (eBook)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13353
Updated:
2020-12-28 17:05:07
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: