Profesinis rengimas: neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinis rengimas: neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos modeliavimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
162 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Vocational training: modeling of the system of non-formal and informal learning achievements Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006
Summary / Abstract:

LTLietuvoje kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimas neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu bei jų vertinimas daugiausiai aptariamas tik įvairiose koncepcijose ir deklaracijose. Nesant konkrečios neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo strategijos ar programos, kvalifikacijų įgijimas neformaliuoju ir savaiminiu būdu nereglamentuojamas įstatymais ir teisės aktais, nėra sukurtos neformaliojo ir savaiminio mokymosi ir jo metu įgytų kvalifikacijų pripažinimo infrastruktūros. Ši situacija tiesiogiai įtakoja kvalifikacijų įgijimo neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu plėtrą. Šiame kontekste išryškėja pagrindinė disertaciniame darbe nagrinėjama mokslinė problema. Kadangi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos kūrimo prielaidos metodologiškai nepagrįstos, iškyla sistemos kūrimo problemos. Mokslinei problemai analizuoti formuluojami klausimai: Kokios prielaidos sąlygoja neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimą? Kokios morfologinės, funkcinės ir procesualinės charakteristikos būdingos kuriamai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemai? Disertaciniame darbe teoriškai ir empiriškai pagrindžiamas bei sukuriamas neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos modelis. Modeliuojant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą, apibrėžiamos šios sistemos kūrimo teorinės ir praktinės prielaidos, apibūdinami sistemos struktūriniai elementai, jų tarpusavio ryšiai, leidžiantys numatyti sistemos funkcionavimo aspektus ir švietimo sistemos plėtrą. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania acquisition of qualifications and competences by informal and independent learning and evaluation thereof are mainly discussed only in various concepts and declarations. Without a specific strategy or programme for recognition of informal and independent learning, acquisition of qualifications by informal and independent methods is not regulated by laws and legal acts, there is no infrastructure for recognition of informal and independent learning and qualifications acquired thereby. This situation directly influences development of acquisition of qualifications by informal and independent learning. This context also highlights the main scientific problem discussed in the dissertation. As prerequisites for creation of a system of evaluation of informal and independent learning achievements are methodologically ungrounded, problems of system creation arise. Questions formulated for analysis of the scientific problem: What prerequisites condition creation of an evaluation system of informal and independent learning achievements? What morphological, functional and procedural properties are characteristic of the evaluation system of informal and independent learning achievements? The dissertation theoretically and empirically grounds and creates a model of the evaluation system of informal and independent learning achievements. Modelling of the evaluation system of informal and independent learning achievements is based on definitions of theoretical and practical prerequisites of such a system development, descriptions of structural elements of the system and their mutual relations which allow providing for functional aspects of the system and development of the educational system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9185
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 28
Export: