Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugų teorija ir praktika: vadovėlis
Publication Data:
Kaunas, : Technologija, 2005.
Pages:
363 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje ekonomikoje paslaugos yra tapusios dominuojančia veiklos rūšimi tiek kiekybine išraiška, tiek savo poveikiais kasdieniniam žmonių gyvenimui. Kiekybiniu požiūriu išvystytose šalyse paslaugų sektoriuje dirba apie du trečdalius darbuotojų, pagaminančių 60-70 proc. bendro nacionalinio produkto (BNP). Ši nevienalytė veikla daro ryškią įtaką gamybos sistemos raidai bei asmeninio vartojimo sferai. Paslaugos paveikė darbo bei užimtumo santykius, santykius tarp individų, visuomenės tipą, šalių augimą ir plėtrą, aplinkos sąlygas, kainas bei konkurencijos galimybes ir daugelį kitų visuomenės gyvenimo aspektų. Paslaugų svoris Lietuvos BNP šiuo metu pasiekė apie 60 proc, o užimtumas - šiek tiek daugiau nei pusę visų užimtųjų. Vadovėlis skiriamas paslaugų plėtros teorinėms ir praktinėms problemoms išryškinti. Nagrinėjama paslaugų teorijos raida ir šiuolaikinė paslaugų veiklos samprata, paslaugų kokybė, investicijos ir inovacijos paslaugų sferoje, užimtumas paslaugų sektoriuje, paslaugų rūšys ir kt. Be teorinių tyrimų, vadovėlyje panaudota statistinės medžiagos ir faktų iš Prancūzijos bei JAV ekonomikos dėl to, kad, pirma, šios šalys, turi pasaulyje išsamiausią paslaugų statistiką; ir, antra, šiose šalyse paslaugų raidos procesai pažengę toliausiai. Kitų šalių raida daugiausia atkartoja šio proceso eigą bei jo pasekmes. Kartu pateikiama nemažai duomenų apie paslaugų raidą Lietuvoje ir kitose pasaulio valstybėse. Vadovėlis skiriamas verslo, vadybos, ekonomikos mokslų studentams, magistrantams, jis sumažina šios srities literatūros trūkumą. Leidinys praverstų verslininkams, kuriems trūksta žinių kasdieniniams sprendimams paslaugų sferoje priimti.Reikšminiai žodžiai.

ENIn contemporary economy, services became dominant activities in both quantitative aspect and their influence on every-day life of people. From a quantitative perspective, two thirds of people employed in economically developed countries work in the sector of services which produces 60-70 percent of gross national product (GNP). Such heterogeneity of activities strongly affects the development of production system and individual consumption. Service sector affected labour, occupation, individual relations; type of society; the development and the growth of countries; environmental conditions; prices and abilities to compete; and many other aspects of public life. The weight of service sector in Lithuanian GNP for the moment reached 60 percent, and service sector employs more than 50 percent of all employed citizens. The textbook aims to highlight theoretical and practical problems of the development of service sector. It analyses the development of a theory of services, contemporary understanding of service activities, the quality of services, investments and innovations in service sector, the occupation in service sector, kinds of services, etc. Except theoretical research, the textbook delivers statistical material and facts from the economies of France and USA as, first, these countries have the most detailed statistics about service sector, and, second, they have the mostly developed services in the world. Other countries mainly repeat processes and outcomes of such states. In addition, it delivers the information about the development of service sector in Lithuania and other states of the world. The textbook is oriented to students and postgraduates of business, management, and economic sciences. It reduces the lack of literature in this area. The publication might be helpful to businessmen that lack for knowledge in order to take every-day decisions in the area of services.

ISBN:
9955099240
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9272
Updated:
2013-04-28 16:56:03
Metrics:
Views: 406
Export: