Paslaugų verslas integruotoje rinkoje : permainos ir tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugų verslas integruotoje rinkoje: permainos ir tendencijos
Alternative Title:
Service business in the integrated market: changes and trends
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
240 p
Notes:
Kiti autoriai Birutė Vengrienė, Marija Kučinskienė, Vytautas Kindurys, Vytautas Mackevičius, Jolanta Žemgulienė, Gražina Jatuliavičienė, Eglė Kazlauskienė, Kristina vasiliauskaitė, Asta Fominienė. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Verslo paslaugų rinkos tendencijos ir naujovės — Paslaugų raidos kiekybiniai ir kokybiniai aspektai — Teorinis problemos kontekstas — Naujos ūkio struktūros kaitos tendencijos — Paslaugų sektoriaus raida Lietuvai atgavus nepriklausomybę — Lietuvos paslaugų plėtros perspektyvos Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje — Verslininkystė ir verslumas integruotoje prekių ir paslaugų rinkoje didėjančios konkurencijos sąlygomis — Verslumo ir inovacijų sintezė dinamiškoje verslo aplinkoje siekiant verslo plėtros — Aplinkos sąlygų dinamiškumas ir verslo ateities modeliavimas — Konkurencingumo ir inovacijų teikiama nauda verslo plėtrai — Inovacijų kūrimas ir jų naudojimas kaip katalizatoriaus, aktyvinančio verslumą — Prekių ir paslaugų eksporto tendencijos pasaulio, ES ir Lietuvos kontekste — Verslo inkubavimas - parama smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai — Verslo inkubavimo procesai vykstančių permainų ir tendencijų kontekste — Verslo inkubatorių modeliai — Verslo inkubatoriaus, veiklos modelis — Verslo inkubatorių veikla ir jų nauda dinamiškoje ir integruotoje rinkoje — Paslaugų produktyvumo koncepcija: teorinės prieigos ir vertinimo problematika — Paslaugų produktyvumo samprata: vertinimo aktualumas ir problematika — Paslaugų produktyvumo ir kokybės sąsajos — Paslaugų produktyvumo ir rezultatyvumo ryšys — Paslaugų produktyvumo koncepcijos pagrindiniai teiginiai — Verslo paslaugų teoriniai ir praktiniai vertinimai — Teoriniai ir praktiniai bankų ir draudimo bendrovių paslaugų integracijos bei bendradarbiavimo aspektai — Bankų ir draudimo bendrovių paslaugų integracijos bei jų bendradarbiavimo galimybės ir būtinumo priežastys — Bankų ir draudimo bendrovių bendradarbiavimo būdai — Bankų ir draudimo bendrovių integruoto paslaugų teikimo produktai —Bankų ir draudimo bendrovių bendradarbiavimo apraiškos Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje — Kūrybinių reklamos paslaugų sektoriaus raida, problemos ir vystymosi kryptys Lietuvoje — Kūrybinių reklamos paslaugų sektoriaus analizė teoriniu aspektu — Kūrybinių reklamos paslaugų svarba ir jos samprata — Kūrybinių reklamos paslaugų verslo modelis — Reklamos agentūros davėjo bendradarbiavimo reikšmė teikiant kūrybines reklamos paslaugas — Kūrybinių reklamos paslaugų modelis, pagrįstas reklamos agentūros ir reklamos davėjo sąveika — Empirinio tyrimo metodologinės nuostatos — Lietuvos reklamos rinkos kūrybinių paslaugų sektoriaus apibūdinimas — Bendra rinkos situacija — Rinkos dalyviai — Pokyčiai Lietuvos prekybos sektoriuje ir jo plėtros perspektyvos — Teoriniai mažmeninės prekybos įmonių rodiklių aspektai — Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos kitimo vertinimas — Mažmeninės prekybos prekių apyvartos pasiskirstymo vertinimas — Maitinimo paslaugų įmonių tinklo plėtros regione koncepcija: teritorinės organizacijos požiūris — Įmonių išsidėstymo ekonominėje erdvėje mokslinė paradigma — Maitinimo paslaugų įmonių tinklo plėtros sąlygos teritorinės organizacijos požiūriu — Maitinimo įmonių tinklo plėtros regione koncepcijos dedamosios ir jų sąsajos — Baigiamosios pastabos — Literatūra — Review — Contents — Summary.
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Konkurencija / Competition; Kūrybiškumas / Creativity; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Reklama / Advertising; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTPaslaugų sektoriui aktyvinti, gyventojų verslumui ugdyti, laisvai konkurencingai integruotai paslaugų rinkai plėtoti skirtų mokslinių tyrimų ir praktinių darbų reikšmė yra ta, kad jie galėtų padėti giliau ir plačiau suvokti šio sektoriaus svarbą įgyvendinant naują ES strategiją iki 2020 metų. Monografijos tikslas - remiantis šiuolaikinėmis paslaugų teorijomis ir koncepcijomis parodyti paslaugų verslo integraciją rinkose, jo permainas ir tendencijas globalizacijos sąlygomis. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: teorinių konceptų pagrindu parodyti Lietuvos paslaugų sektoriaus raidos kiekybines ir kokybines tendencijas bei teoriškai pagrįsti naują paslaugų produktyvumo modelį; teoriškai pagrįsti verslumo ir inovacijų sintezę, atskleisti aplinkos sąlygų dinamiškumą bei verslo ateities modeliavimą, pagrindžiant verslo inkubatoriaus veiklos organizavimo modelį; teoriniais ir praktiniais aspektais išnagrinėti bankų ir draudimo bendrovių paslaugų integraciją bei bendradarbiavimą; teoriniu ir praktiniu lygmeniu įvertinti Lietuvos mažmeninės prekybos įmonių apyvartos apimtį, sudėtį ir teritorinio pasiskirstymo pokyčius; teoriškai atskleisti ir pagrįsti kūrybinių reklamos paslaugų verslo funkcionavimo modelį bei suformuluoti maitinimo tinklo plėtros regioninę koncepciją. Visi pateikti monografijos autorių teoriniai modeliai, išskyrus paslaugų produktyvumo konceptus, yra patikrinti praktiškai, t. y. atlikti tyrimai atskirose Lietuvos paslaugų šakose parodė jų taikomąjį tinkamumą.Reikšminiai žodžiai: Bankų ir draudimo paslaugos; Kūrybinės paslaugos; Lietuvos paslaugų plėtra; Maitinimo paslaugos; Mažmeninė prekyba; Paslaugų konkurencingumas ir inovacijos; Paslaugų produktyvumas; Paslaugų sektoriaus raida; Paslaugų verslas; Reklamos paslaugos; Verslo integracija; Verslo paslaugos; Advertisement services; Bank and insurance services; Business integration; Business services; Creativity services; Development of Lithuanian services; Lithuania; Nutrition services; Retailing; Services business; Services competitiveness and innovations; Services industry development; Services productivity.

ENThe significance of research and practical works, dedicated to activate the service sector, promote entrepreneurship in people, develop a free, competitive, integrated service market, is that they can help deepen and broaden the understanding of the importance of the sector in the implementation of the new EU strategy by 2020. The monograph aims at showing an integration of the service business in markets, its changes and trends in view of globalisation conditions, basing on modern theories and concepts of services. To this end, the following objectives have been set: basing on theoretical concepts, to demonstrate quantitative and qualitative trends in the development of the Lithuanian service sector and to provide a theoretical basis for a new model of service productivity; to provide a theoretical basis for entrepreneurship and innovation synthesis, to reveal the dynamism of environmental conditions and the business future modelling, in support of the model of organisation of business incubator activities; to analyse the theoretical and practical aspects of the integration of services of banks and insurance companies, as well as their cooperation; to assess the turnover volume, the constitution and changes in a territorial distribution of the Lithuanian retail companies at the theoretical and practical level; to reveal and substantiate, in theory, the functioning model for a business in the sector of creative advertising services and to formulate a regional concept for the development of food service network. All the theoretical models of the authors of the monograph, except for the concepts of service productivity, have been checked in practice, i.e., research carried out in separate branches of Lithuanian services has proved that they are fit to be applied in practice.

ISBN:
9789955335740
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26081
Updated:
2021-01-08 19:57:07
Metrics:
Views: 64
Export: