Paslaugų inovacijų diegimo vertinimo kriterijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugų inovacijų diegimo vertinimo kriterijai
Alternative Title:
Evaluation criteria of service innovation
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
inovacijos; paslaugų inovacijos; inovacinė veikla..
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - nustatyti paslaugų inovacijų diegimo vertinimo kriterijus, susijusius su idėjų generavimu, pajamų augimu ir inovatyviais darbuotojais. Šiuo metu inovacinės veiklos įvertinimas yra paremtas pasenusia industrinės ekonomikos paradigma, todėl būtina išplėstinė matavimo sistema, kuri atspindėtų naują paradigmą, paremtą žinių tinklaveikos ekonomika, orientuota į inovacijų politiką. Dabartiniai moksliniai tyrimai rodo, kad naujų produktų sėkmės veiksniai dažniausiai yra vertinami remiantis finansiniais ir pardavimų rodikliais. Tačiau praktika rodo, kad šie matai nėra susiję su inovacijų diegimo veikla. Norint nustatyti naujovių diegimo vertinimo kriterijus sėkmės numatymui, reikalingas gilesnis naujovių diegimo proceso išmanymas. Įmonės dažniausiai jau turi keletą naujovių diegimo vertinimo kriterijų, įskaitant pajamų didėjimą, naujovių ir investicijų skaičių, tačiau jų neužtenka, norint pagreitinti naujovių diegimo procesą ir pasiekti puikių naujovių diegimo proceso rezultatų. Nedaug, bet efektyvių naujovių diegimo vertinimo kriterijų taikymas pradžioje yra tinkamas brandaus naujovių diegimo proceso pagrindas. Siekiant standartizuoti inovacijų diegimo procesą turi būti identifikuoti šie jo komponentai: indėlis (sąnaudos) į jį, proceso veikla ir rezultatai. Straipsnyje pateiktas veiklos rezultatų indeksas yra svarbus instrumentas, vertinant ir modeliuojant inovacinę veiklą. Remiantis pateiktu modeliu ir atliktais skaičiavimais, galima daryti išvadą, kad indeksas, apimantis idėjų valdymą, pardavimų padidėjimą ir inovatyvius darbuotojus, leidžia nustatyti įmonės inovatyvumo lygį ir tobulintinas sritis.

ENThe article aims at identification of the criteria for evaluation of implementation of service innovations, related to idea generation, revenue growth and innovative employees. Today innovative activities’ evaluation is based by an old paradigm of industrial economy therefore it is necessary to implement an extended measurement system, which would reflect the new paradigm, based by the innovation policy oriented information networking economics. Today’s researches show that the new products’ success factors are most frequently evaluated referring to financial and sales indicators. However the practice shows that the said measurements are not related with the innovation implementation activities. In order to identify the criteria for the purpose of being able to foresee success, a deeper knowledge of the innovation implementation processes is necessary. Companies most frequently already have several criteria, including revenue growth, number of innovations and investments but they are not sufficient to accelerate the innovation implementation process and reach splendid results. Application of few but efficient criteria in the beginning is a proper base for the mature process of implementation of innovations. In order to standardize the innovation implementation process, the following elements of the process must be identified: contribution into the process (process costs), activities and results of the process. The index of the results of activities, presented in the article is an important instrument for evaluating and modeling innovative activities. Referring to the presented model and the performed calculations, one can draw the conclusion that the index, covering management of ideas, increase of sales and innovative employees allows for identification of the level of innovation in the company and the areas, which should be improved.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15193
Updated:
2018-12-17 12:14:14
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: