Inovacinė veikla ir jos ypatumai paslaugų srityse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacinė veikla ir jos ypatumai paslaugų srityse
Alternative Title:
Innovations and their pecularities in services
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Summary / Abstract:

LTInovacinės veiklos plėtojimas ir aktyvinimas įgalina įvairiapusiškai modernizuoti paslaugų teikimo struktūras, tobulinti kuriamus produktus bei naudojamas technologijas, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, kuris yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos plėtros veiksnių. Straipsnio tikslas yra išnagrinėti paslaugų inovacijų sampratą ir jų ypatumus skirtingose paslaugų srityse. Paslaugų inovacijų samprata šiuolaikinėje ekonominėje literatūroje pateikiama įvairiais aspektais. Iš pateiktų apibrėžimų profesoriaus Van Ark pateiktas paslaugų inovacijų apibūdinimas yra priimtiniausias, nes įvertinami daugumos autorių apibrėžimų esminiai aspektai, kurie sąlygoja paslaugų inovacijas: naujos paslaugos koncepciją, sąsają su klientu, paslaugų teikimo sistemą ir technines galimybes. Daugelis inovacijų paslaugų sferoje yra netechnologinės. Inovacinė veikla paslaugų sferoje nevienoda, kadangi skirtingos paslaugų sritys skiriasi turimomis technologijomis, žmogiškaisiais ištekliais, konkurentų skaičiumi ir klientų derėjimosi galia. Finansinio tarpininkavimo novatoriai pabrėžia prekės ženklo svarbą ir pripažįsta, kad kurdami naujus finansinius produktus idėjų semiasi iš konkurentų. Technologinių verslo paslaugų srityje įmonių inovacijų strategijos labiau orientuojasi į klientų suskirstymą ir plečiasi į užsienio rinkas. Lietuvoje daugiausia investuoja informacinių technologijų įmonės, kurių paslaugų inovacijų svarba išskirtinė; inovatyviausia paslaugų sritis - finansinis tarpininkavimas. Dabartinės inovacijų kryptys turėtų būti labiau orientuotos į paslaugas, išplečiant esamas inovacijų kryptis, kartu skatinti paslaugų įmonių ir viešo bei privataus tyrimo organizacijų ryšius.

ENDevelopment and intensification of innovative activities provide possibilities for universal modernization of service provision structures, improvement of developed products and used technologies and increase of their international competitiveness, which is among the most important factors for development of economy in the country. The article aims at examination of the concept of service innovation and its peculiarities in different service areas. The service innovation concept in the modern economic literature is presented in different aspects. Out of the provided definitions, the characterization of service innovation, presented by professor Van Ark is the most acceptable since the essential aspects of definitions, provided by most authors, defining service innovation are included: the new service concept, relation with customer, service provision system and technical feasibilities. Most innovations in the service area are non-technological. Innovative activities in the area are uneven, since different types of services are different by technology, human resources, number of competitors and customers’ negotiating power. Financial mediation innovators stress the importance of brands and recognize that when creating new financial products they get ideas from the competitors. Companies’ innovation strategies in the area of technological business services are more oriented towards division of customers and expand to foreign markets. In Lithuania most investments are made by information technology companies, whose service innovation importance is exceptional; the most innovative service area is financial mediation. The modern innovation directions should be more oriented to services by expanding the existing directions and encouraging the relations between service companies and private and public research organizations.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13864
Updated:
2018-12-17 12:00:09
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: