Sociologinė savivoka : specifika, metodai, lituanizacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologinė savivoka: specifika, metodai, lituanizacija
Alternative Title:
Sociological reflexivity: specifics, methods, "lithuanization"
Publication Data:
Vilnius : Rosma, 2001.
Pages:
232 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — I. Socialinės realybės prieštaringumas ir jos pažinimo problema — Kintanti realybė ir jos sociologinio aiškinimo peripetijos — Socialinės kaitos dramatizmas ir stochastiškumas — Socialinės realybės sistemiškumas — Sociologinė pozicija ir jos specifiškumo bruožai — Sociologinės pozicijos lokališkumo (ir lituanizacijos) problema — II. Postmodernusis socialinės realybės būvis ir jo pažinimo teorinės konstrukcijos — Postmodernaus būvio bendroji charakteristika — Anthony Giddenso struktūracijos teorija — Zygmunto Baumano postmodernumo sociologija — F. Lyotardo postmodemaus mąstymo kvintesencija — Postmodernaus mąstymo kaip realybės, pažinimo ribos — Apibendrinimai arba sociologinės minties trajektorijos — III. Kokybinių struktūrų metodas ir jo sociologinė eksplikacija. Bendroji metodo charakteristika — Kodėl eksplikacijos erdve pasirinktas menas? — Socialinės struktūros santykio su socialine energija eksplikacija — Destruktyvusis struktūros ir energijos santykis — Socialinės struktūros vidinė sandara ir jos eksplikacija. Teleologinis aspektas. Segmentacijos, arba organizacinis-struktūrinis aspektas. Funkcionalumo-sociodinamikos aspektas. Determinacijos-subordinacijos aspektas. Partikuliarumo-universalumo aspektas. Koherentiškumo-integralumo aspektas .— IV. Socialinės įtampos laukai — Teorinės koncepcijos kontūrai. Socialinė įtampa kaip universalus reiškinys. Sociologinė socialinės įtampos lauko interpretacija. Įtampos lauko vertinimo ir struktūrinimo problema — Demografinių santykių bei procesų įtampos laukas. Bendroji charakteristika. Migracija-sėslumas. Inertiškoji dauguma – kūrybinė mažuma. Vyresnioji karta – jaunesnioji karta. Santuokos – ištuokos. Sveikatingumas – nesveikata. Gimstamumas – mirtingumas — V. Socioetnogenezė kaip lietuviškosios realybės sociologinio pažinimo ir jo vaizdo konstravimo metodas — Socioetnogenczės interpretacija — Tautos civilizacinis kapitalas — Tautos būtis — Tautos būtis kaip ėjimas iš praeities į ateitį — Socioetnogenezė ir bendroji kultūra — Bendrosios kultūros normatyvumo problema — Bendrosios kultūros normatyvumo principai: jų sociologinė išraiška — Užsklanda — Žodynėlis — Summary — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga – tai autoriaus sukauptos sociologinės patirties ir sociologinio pažinimo teorinių ieškojimų pagimdytas kūrinys. Todėl ji nepretenduoja būti apžvalgine, susisteminančia kitų autorių patirtį, jų įžvalgas. Rašant knygą, autorių nuolat lydėjo mintis: kokiu laipsniu mūsų sociologinė savivoka ir pažinimas yra adekvatus tai realybei, kuri mus supa? Kokiu laipsniu ji atitinka tą pasaulį, kuriame mes gyvename? Jaudino ir tai, ar mes apskritai sugebame pripažinti ir įvertinti savojo, lietuviškojo, pasaulio specifiškumą, iš kitų jį išskiriančius bruožus? O jei taip, tai ar sugebame kitų sukauptą patirtį ir kitose kultūrose užgimusius socialinės realybės pažinimo metodus pritaikyti savo reikmėms? Žinoma, kūrybiškai. Ar vietoj mechaninio atkartojimo nereiktų daugiau dėmesio skirti ir originalesniems metodams, labiau atitinkantiems ne tik mūsišką pasaulį, bet ir skatinantiems išsiskleisti mūsų pačių sociologinio mąstymo kultūrai? Monografijos pirmame skyriuje gvildenami socialinės realybės prieštaringumas ir jos pažinimo problema. Antrame skyriuje nagrinėjamas postmodernusis socialinės realybės būvis ir jo pažinimo teorinės konstrukcijos. Trečiame – pristatomas kokybinių struktūrų metodas ir jo sociologinė eksplikacija. Ketvirtame – apibrėžiami socialinės įtampos laukai. Penktame – socioetnogenezė nagrinėjama kaip lietuviškosios realybės sociologinio pažinimo ir jo vaizdo konstravimo metodas. Kiekvienas skyrius baigiamas užsklanda ir literatūros sąrašu.Reikšminiai žodžiai: Lituanizacija; Metodai; Sociologija; Sociologinė savivoka; Tautinė savivoka; "Lithuanization"; Civic selfconsiousness; Methods; Sociological reflexivity; Sociology.

ENThis book is the work produced by author's accumulated sociological experience and theoretical explorations of sociological knowledge. Thus, it does not purport to be survey-type and structuring experience and insights of other authors. When writing the book, the author was accompanied by constant thought: to what extent our sociological self-perception and cognition are adequate to surrounding reality? To what extent it coincides to the world we live in? He has also been concerned whether we are able to accept and appreciate the specificity of our own, Lithuanian world and its unique features? And if so, whether we are able to adapt others' experience and in other cultures emerged cognitive methods of social reality to our needs? Definitely in creative manner. Whether instead of a mechanical replication we have to pay more attention to more original methods, which conforms to not only our world, but also stimulates outspread of our own sociological thinking culture? In the first chapter of monograph, the discrepancy of social reality and the problem of its cognition are examined. The second chapter focuses on post-modern state of social reality and theoretical structures of its cognition. The third one presents method of qualitative structures and its sociological explication. The fourth one defines social tension fields. In the fifth chapter socioethnogenesis is addressed as method of sociological understanding of Lithuanian reality and visual design of that understanding. Each chapter is finished by tailpiece and literature list.

ISBN:
9986003083; 9986523834
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37070
Updated:
2013-04-28 23:48:07
Metrics:
Views: 65
Export: