Būsimųjų kūno kultūros pedagogų psichosocialinės adaptacijos ypatumai gyvenimo stiliaus kaitos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų kūno kultūros pedagogų psichosocialinės adaptacijos ypatumai gyvenimo stiliaus kaitos kontekste
Alternative Title:
Peculiarities of psycho-social adjustment of future physical education pedagogues in the context of life-style change
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 24-32
Keywords:
LT
studentai; psichosocialinė adaptacija; gyvenimo stilius.; gyvenimo stilius.
EN
students; psycho-social adjustment; life-style.; psycho-sicial adjustment; life-style.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kūno kultūros specialybės studentų psichosocialinės adaptacijos ypatumai. Svarbiausiu psichosocialiniu veiksniu, reguliuojančiu asmenybės sąveiką su socialine aplinka, išskirtas jos gyvenimo stilius, sudarantis galimybę asmenybei maksimaliai realizuoti savo gyvenimo projektus. Tyrimo tikslas: ištirti I-IV kūno kultūros specialybės studentų psichosocialinės adaptacijos ypatumus amžiaus ir lyties skirtumų aspektu. Pagrindinis tyrimo metodas - anketinė apklausa, sudariusi galimybę įžvelgti sportuojančių studentų psichosocialinės adaptacijos problemas (K. Rodžerso ir R. Daimondo socialinės-psichologinės adaptacijos klausimynas, adaptuotas A. K. Osnickio). Asmenybės adaptaciją aiškinančių teorijų analizės pagrindu galima teigti, jog adaptacijos sąvoka turi gana įvairių prasmių ir kinta priklausomai nuo jos taikymo konteksto. Pilnavertės adaptacijos mechanizmai labiausiai pasireiškia individualiame gyvenimo stiliuje, jo kaitoje. I kurso studentų reikšmingai labiau išreikšti, lyginant su vyresniųjų kursų studentais, "savęs vertinimo", "emocinio komfortiškumo" ir "siekimo dominuoti" komponentai. Vaikinai sunkiau adaptuojasi prie socialinių sąlygų, lyginant juos su merginomis. Merginos aktyviau išreiškia savo požiūrį į save ir kitus, lengviau pasiekia emocinio komforto būseną. Nustatyta, kad tarp studentų savęs vertinimo ir emocinio komfortiškumo; savęs vertinimo ir siekimo dominuoti; tarp siekimo dominuoti ir melagingumo yra stiprūs, statistiškai patikimi koreliaciniai ryšiai. [Iš leidinio]

ENThe article deals with peculiarities of psycho-social adjustment of Physical Education speciality students. The most important psycho-social factor regulating the interaction between a personality and social environment is one's lifestyle providing an opportunity for a personality to maximally implement one's life projects. The aim of the research is to investigate peculiarities of psycho-social adjustment of l s l-4, h year students of Physical Education speciality from the aspects of age and sex. The main method of the research is a questionnaire-based survey which made it possible to find out the problems of psycho-social adjustment of students going in for sports (the questionnaire on social-psychological adjustment worked out by K. Rodgers and R. Diamond, adapted by A. K. Osnicky). On the basis of analysis of theories explaining personality adjustment, we can state that the notion of adjustment has quite diverse meanings and changes depending on the context of its application. Mechanisms of complete adjustment most clearly manifest in an individual life-style, its change. The components of "self-assessment", "emotional comfort" and "striving for dominance" were more significantly expressed by the 1s t year students in comparison with senior students. It is more difficult for boys to adjust to social conditions than for girls. Girls express their attitude towards themselves and others more actively, they achieve the state of emotional comfort easier. It was estimated that strong and statistically reliable correlation links between students' self-assessment and emotional comfort, self-assessment and striving for dominance, striving for dominance and falsity existed. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20902
Updated:
2018-12-17 12:27:09
Metrics:
Views: 98    Downloads: 4
Export: