Regioninės politikos įtaka švietimui vėlyvojo modernumo laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninės politikos įtaka švietimui vėlyvojo modernumo laikotarpiu
Alternative Title:
Regional policy influence on education in late modernity period
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 1 (26), p. 51-58
Keywords:
LT
Mokykla / School; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTModerniosios visuomenės institucijos kinta labai sparčiai ir kur kas sparčiau, negu tai buvo būdinga tradicinio pasaulio institucijoms. Vėlyvajame modernizme ir postkomunistiniu laikotarpiu (nuo 1990 m.) Lietuvoje kito ir švietimo sistema, jos tikslai ir funkcijos. Sociologiniu požiūriu, švietimo reforma gali būti nagrinėjama kaip ir švietimo kaita. Regioninės politikos kaita, perėjimas prie demokratijos ir laisvosios rinkos turėjo įtakos individo socialiniam ir ekonominiam gyvenimui, o tai tiesiogiai susiję su švietimu, mokykla ir mokyklos bendruomene - tėvais, pedagogais ir mokiniais. Švietimo politika yra viena iš viešosios politikos sričių. Kintant viešajai politikai, paprastai permainos ir reformos vyksta ir švietimo sistemoje. Atkūrus nepriklausomybę, modeliuojant švietimo sistemą, ją reformuojant ir reorganizuojant siekta turėti ne tik tautos, bet ir savarankiškos valstybės švietimo koncepciją. Lietuvoje vykstant politiniams pokyčiams švietimas įgavo naują paskirtį - neigti sovietinės švietimo sistemos kaip "vienintelės teisingos" ideologijos diegimo įrankį. Švietimas įsipareigoja keisti postsovietinės visuomenės mentalitetą, ugdyti jos pamatines demokratines vertybes, idealus, naują politiką ir ekonominį raštingumą, dorinės kultūros brandą, tapti pagrindiniu visuomenės raidos veiksniu, socialinių reformų pagrindu, turėti įtakos bendrajai visuomenės raidai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pokyčiai; Regioninė politika; Švietimo reforma; Švietimo sistema; Changes; Education reform; Educational system; Regional policy.

ENModern society institutions are changing very rapidly and much faster than the traditional institutions of the world. Educational system, it's objectives and functions in Lithuania were changing in the late modernism and post-communist period (from 1990 on). From sociological point of view, education reform can be analyzed as educational change. Regional policy change, the transition to democracy and free markets influenced individual social and economic life. It also affected education, school and school community: parents, teachers and schoolchildren. Education policy is one of public policy areas. Changing public policy determines reforms in education system. After the restoration of independence education system was modelled, reformed and reorganized not only by nation, but also by educational concept of independent state. Because of political changes in Lithuania education took a new purpose - to deny the Soviet education system as "the only correct" ideology. Education will replace the post-soviet mentality of society, will increase its fundamental democratic values, ideals, new policy and economic literacy, cultural and moral maturity, and will become a principal factor in the evolution of society and the basis for social reforms, and will influence the general development of society. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25348
Updated:
2018-12-17 12:42:06
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: