Darbo kaip vertybės realizavimo sunkumai aukštesniųjų klasių moksleivių ugdymo procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo kaip vertybės realizavimo sunkumai aukštesniųjų klasių moksleivių ugdymo procese
In the Book:
Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve / sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 144-205
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Socialinis gyvenimas / Social life; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje atliktuose darbo vertybių tyrimuose neskiriamas specifinis dėmesys vidurinės mokyklos moksleiviams, be to, daugiausia nagrinėtos švietimo sistemos bei informacinės visuomenės vertybių atitikimas. Darbo tikslas - ištirti tėvų, pedagogų ir moksleivių požiūrį į darbą kaip vertybę ir atskleisti jos įgyvendinimo sunkumus mokinių ugdymo procese. Tyrimo objektas - XI-XII klasių moksleiviai, jų tėvai ir jiems dėstantys pedagogai. Taikyta teminės literatūros analizė, dokumentų analizė ir empirinis tyrimas. Išanalizavus 360 anoniminių anketų duomenis, daromos šios išvados: a) Darbas, mokinių nuomone, nėra pati svarbiausia vertybė; svarbiausi mokiniams yra draugai, šeima bei pinigai. b) Daugumai respondentų autoritetai yra tėvai ir draugai. Mokytojai yra autoritetas tik 10 proc. mergaičių ir 4 proc. berniukų. c) Mokinių nuomone, svarbiausi kriterijai renkantis profesiją yra: geras uždarbis, galimybė tobulėti ir darbo bei gebėjimų atitikimas. Mokytojų ir mokinių darbo vertybių samprata labai panaši. Net 81 proc. berniukų ir 93 proc. mergaičių teigia, kad perspektyvią profesiją pasirinkti yra sunku. Pagrindinėmis pasirinkimą komplikuojančiomis priežastimis respondentai įvardija nežinią dėl rytojaus aktualijų ir didelius konkursus į gerai apmokamų specialybių studijas. d) Mokykla nesudaro pakankamai sąlygų atsiskleisti mokinių asmeniniams gabumams. Mokykloje suteikiama per mažai informacijos apie aukštąsias mokyklas ir įvairias specialybes. e) Nors darbas nėra mokinių vertybių hierarchijos viršuje, 90 proc. berniukų ir 79 proc. mergaičių teigia, jog ateityje norėtų dirbti.Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Mokinių požiūris; Tėvų ir mokytojų požiūriai į darbą; Value; Attitudes of schoolchildren; Their parents and teachers toward the work.

ENIn the labour value studies, performed in Lithuania, no specific attention is dedicated to secondary school students, moreover, attention is mostly dedicated to correspondence of the values of the education system to those of the information society. The aim of the study is to analyze parents’, pedagogues’ and students’ view of labour as a value and reveal its implementation difficulties in the school students’ nurturing process. The subject of the study – school students of 11th – 12th forms, their parents and pedagogues. The analysis of thematic literature and documents and empirical studies were applied. Upon analyzing data of 360 anonymous questionnaires, the following conclusions were made: a) in the students’ opinion labour is not the most important value; more important are friends, family and money; b) parents and friends are the authority to most respondents. Teachers are an authority only to 10 per cent of girls and 10 per cent of boys; c) in the students’ opinion the most important criteria when choosing the profession are good salary, development possibilities and correspondence of the job to the abilities. The concept of labout values, imagined by the teachers and the students is very similar. Even 81 per cent of boys and 93 per cent of girls state that it is difficult to choose a promising profession. The main reasons, complicating the choice are the uncertainty of tomorrow and big competition to studies of well-paid specialities; d) the school fails to create sufficient conditions for students to reveal their personal abilities and provides too little information on higher educational institutions and different specialities; e) although labour is not on the top of students’ values hierarchy, 90 per cent of boys and 79 per cent of girls state that they would like to work in the future.

ISBN:
9955201177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5682
Updated:
2013-04-28 16:17:30
Metrics:
Views: 29
Export: