Conservatism and innovativeness as university values in the aspect of the knowledge society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conservatism and innovativeness as university values in the aspect of the knowledge society
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 329-344. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inovatyvumas; Konservatyvumas; Nuolatinė kaita; Universitetinės vertybės; Universiteto vertybės; Žinių visuomenė; Conservatism; Constant change; Innovativeness; Knowledge Society; University Values.
Keywords:
LT
Inovatyvumas; Konservatyvumas; Nuolatinė kaita; Paveldas / Heritage; Universitetai / Universities; Žinių visuomenė; Socialinės teisės / Social rights.
EN
Conservatism; Constant change; Innovativeness; Knowledge Society; University Values.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis pasaulis nuolat keičiasi dėl techninės ir socialinės pažangos, didėjančios konkurencijos, demokratijos ir laisvės siekimo. Daugelyje gyvenimo sričių pokyčiai tapo įprastu reiškiniu, tačiau jų greitis yra toks spartus, kad paliečia ne tik individą, bet ir organizacijas ir net sistemas. Straipsnio tikslas – išanalizuoti konservatyvumą ir novatoriškumą kaip universitetines vertybes, jų sąsajų ypatumus ir problemas nuolatinių pokyčių sąlygomis. Atliktas tyrimas atskleidė, kad konservatizmas aukštojoje mokykloje turi dvi konotacijas. Teigiamas kaip geriausios patirties, kultūrinių tradicijų, paveldo ir racionalaus požiūrio į pokyčius išsaugojimas. Neigiamas kaip stiprus pasipriešinimas pokyčiams, naujovėms ir besąlygiška pagarba senajai tvarkai, nelankstumui ir stagnacijai. Siekiant sumažinti ideologinį aukštojo mokslo lygį ir bandyti išplėsti šios viešosios sferos racionalumo ribas, santykis tarp konservatizmo ir inovacijų aukštojoje mokykloje turėtų būti grindžiamas akademiniu racionalumu, kurio esmė yra tai, kad turi būti dinamiška pusiausvyra tarp šių dviejų kategorijų aukštojoje mokykloje – universiteto struktūros ir kultūros, kai išsaugomas stabilumas ir tęstinumas kartu su gana intensyviais pokyčiais. Tai galima pasiekti atviromis ir objektyviomis diskusijomis, kritiniu mąstymu, intelektine ir akademine laisve. Rezultatai priklausys nuo universiteto kultūros stiprumo, vadovų išminties, valdymo grupės ir akademinės bendruomenės.

ENModern world is constantly changing due to technical and social progress, increasing competition, democracy and pursuit of freedom. In many areas of life, changes have become a common phenomenon; however, their speed is so rapid, that it affects not only an individual, but also organisations and even frameworks. Article aims to analyse conservatism and innovation as university values, peculiarities of their interfaces and problems during conditions of constant changes. A study carried out highlighted the fact that conservatism has two connotations in the high school. Positive as the best experience, cultural traditions, heritage and preservation of rational approach to changes. Negative as a strong resistance to changes, innovation and unconditional respect for the old order, inflexibility and stagnation. In order to diminish level of higher education and attempt to extend boundaries of this public sphere rationality, relation between conservatism and innovation in the higher education should be based on academic rationality; a dynamic balance between these two categories, university structure and culture must be present in the high school when stability and continuity are maintained together with rather intensive changes. It can be achieved by open and objective discussions, critical thinking, intellectual and academic freedom. Results will depend on strength of university culture, the wisdom of heads, steering group and academic community.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49731
Updated:
2018-01-31 16:28:10
Metrics:
Views: 16
Export: