Religious ethnology and trends in studies of folk religion in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Religious ethnology and trends in studies of folk religion in Lithuania
Keywords:
LT
Catholic religion; Ethnology; Etnologija; Folk believes; Tautosaka; Kryžiai; Liaudies pamaldumas; Liaudies religija; Lietuvos katalikų mokslo akademija; Lithuania; Religija; Religinė etnologija; Studies of religion.
EN
Crosses; Ethnology; Etnologija; Folk religion; Folklore; Katalikų tikėjimas; Liaudies tikėjimai; Lithuania; Lithuanian Catholic Academy of Science; Religijos studijos; Religion; Religious ethnology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išsamiai nagrinėjama religijos etnologijos bei liaudiško religingumo tyrimų padėtis Lietuvoje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad XX amžiuje dėl įvairių ideologinių priežasčių Lietuvos etnologijoje nesusiformavo savarankiška religijos etnologijos mokslo kryptis, o su religija susiję klausimai dažniausiai buvo siejami vien su folkloro, liaudies papročių tyrimais. Tai lėmusios istorinės ideologinės priežastys nuodugniai analizuojamos. Straipsnyje apžvelgiama sovietmečio religijos tyrimų situacija, kada tyrinėtojai buvo priversti savo darbuose deklaruoti marksistinę poziciją. Dvasinės kultūros, taip pat ir visi religiniai klausimai, buvo nagrinėjami griežtai iš materialistinio požiūrio taško. Visa tai, kas siejosi su religija, traktuota negatyviai, laikyta žmonių tamsumo išdava, ar tiesiog buvo atmetama. Autorius teigia, kad apie religijos etnologijos bei liaudiško religingumo tyrimus Lietuvoje galima kalbėti tik nuo XX amžiaus pabaigos, kada Lietuva atgavo nepriklausomybę. Nors, autorius nuomone, metodologinė, metodinė bei empirinė religijos etnologijos tyrimų bazė dar nespėjo pilnai susiformuoti, tačiau jau pasirodė nemažai religijos bei liaudiško religingumo tyrimų. Darbe autorius nuodugniai aptaria mokslines institucijas, atskirų konkrečių mokslininkų indėlį į šios srities tyrinėjimus (G. Beresnevičiaus, D. Svidinskaitės, R. Merkienės, J. Mardosos, A. Motuzo ir kitų).

ENThe article comprehensively analyses the state of religious ethnology and folk religiosity in Lithuania. The attention is paid to the fact that because of various ideological reasons, an independent tendency of the religion ethnology science did not form in Lithuania in the 20th c. and the religious issues were usually related to the researches of folklore and folk customs. Therefore, the historic ideological reasons are analysed comprehensively. The article reviews the situation of religion during the Soviet period when the researchers were made to declare the Marxist position in their works. The issues of spiritual culture, as well, as the issues of religion were analysed only from the materialistic point of view. Everything that was related to religion was attributed to obscurantism or was simply rejected. The author states that it is possible to talk about the researches of religious ethnology and folk religiosity in Lithuania only from the end of the 20th c. when Lithuania restored its independence. Although, according to the author, the research base of methodological, methodical and empirical religious ethnology is not completely formed, however, quite many researches on religion end folk religiosity had already appeared. The author discusses the scientific situation and the input of concrete scientists (G. Beresnevičius, D. Svidinskaitė, R. Merkienė, J. Mardosa, A. Motuzas and others) to the researches of the field in a comprehensive way.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30497
Updated:
2020-12-18 08:24:48
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: