Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas : Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas : Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011
Pages:
250 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Inkliuzinis ugdymas; Specialieji ugdymosi poreikiai; Specialieji ugdymosi poreikiai, specialiųjų poreikių vaikai, ugdymo patirtis; Specialusis ugdymas
EN
Inclusive education; Special education; Special educational needs; Special educational needs, children with special needs, educational experience
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje jos autorių 2007-2010 metais atliktų mokslinių tyrimų pagrindu pristatoma plati ir visapusiška vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) tenkinimo panorama Lietuvoje ir užsienio šalyse. Nagrinėjami įvairūs švietimo pagalbos vaikams, turintiems SUP, aspektai: ugdymosi formų įvairovė ir plėtros galimybės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo bendrojo lavinimo mokyklose lygis ir poreikis, ugdymosi proceso dalyvių į(si)traukimas į pagalbos teikimą ir jų pasitenkinimas psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba. Analizuojami sisteminiai pokyčiai Lietuvos švietime, tenkinant mokinių SUP, užtikrinant visiems mokiniams lygias ugdymosi galimybes. Studijoje apibendrinama ir lyginama Lietuvoje ir užsienio šalyse sukaupta vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo patirtis ir ugdymo plėtros kryptys. Pateikiamos rekomendacijos dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo tobulinimo. Studijoje derinami kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenys leidžia patikimai atskleisti SUP tenkinimo situaciją ir raidos tendencijas, jas iliustruojant gyvais edukacinės praktikos pavyzdžiais. Mokslo studija parengta panaudojant „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų įvairovės tyrimo“, kuris atliktas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ (VP 1-2.3-ŠMM-04-V-01-004), medžiagą.

ENThe scientific study based on researches performed by the authors in 2007–2010 describes the prospects of serving the needs of children with special education needs (SEN) in Lithuania and other countries. Different aspects of educational help for children with SEN are analysed: the variety of education forms and their potential development, the quality level and need for special pedagogic help in comprehensive schools, the involvement of participants in the educational process and their content with psychological, special pedagogic and special help. The systemic changes in Lithuanian education system that comply with the needs of children with SEN and ensuring equal educational possibilities to every student are analysed. The study summarises and compares the educational experience and education development trends of children with SEN education in Lithuania and other countries. The recommendations for the improvement of children with SEN education are given. The study combines quantitative and qualitative data of researches and thus allows to reveal the situation of SED service and its development tendencies by illustrating it with real examples from educational practice. The scientific study is performed by means of the material of “The research on educational methods for persons with special needs” that was a part of the project “The development of educational methods for persons with special needs” (VP 1-2.3-ŠMM-04-V-01-004) of the National Centre for Special Needs Education and Psychology and sponsored by the European Social Fund.

ISBN:
9786094300899
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32368
Updated:
2020-02-14 11:13:45
Metrics:
Views: 23
Export: