Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas : Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011.
Pages:
250 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Tyrimo metodologija: Tyrimo metodologija ir teorinis konstruktas; Tyrimo duomenų rinkimo ir apdorojimo patikimumo užtikrinimas; Mokytojų ir specialistų apklausa apie ugdymosi formas Lietuvoje; SUP turinčių mokinių tėvų apklausa apie ugdymosi formas Lietuvoje; Sutelktos (focus) grupės metodika, tyrimo dalyviai; Apklausa apie specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimo lygį Lietuvoje: tyrimo instrumentas ir imties charakteristikos — Inkliuziją skatinanti švietimo sistema ir inkliuzinis ugdymas — Sisteminiai pokyčiai švietime užtikrinant lygias ugdymosi galimybes — Inkliuzinio ugdymo samprata — Inkliuzinės mokyklos bruožai ir inkliuzinė pedagogika — Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas Europos šalių švietimo sistemų kontekste — Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo formos ir būdai, taikomi Europos šalyse (Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Danijoje) — SUP turinčių mokinių ugdymo formos ir būdai užsienio šalyse: Jungtinės Karalystės patirtis; Olandijos patirtis; Danijos patirtis — SUP turinčių mokinių pasiskirstymas pagal ugdymo formas: Jungtinės Karalystės situacija; Olandijos situacija; Danijos situacija — Elgesio ir emocijų sunkumų turinčių mokinių ugdymas užsienio šalyse: Jungtinės Karalystės patirtis; Olandijos patirtis; Danijos patirtis — Autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ugdymas: Jungtinės Karalystės patirti; Olandijos patirtis; Danijos patirtis — Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas Lietuvoje: teoriniai prioritetai ir reali praktika — Teisinis specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo reglamentavimas ir statistiniai specialiojo ugdymo rodikliai — Specialiojo ugdymo problemų moksliniai tyrimai —Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi formų įvairovė ir plėtros galimybės: pedagogų nuomonė — Mokinių ugdymas visiškos integracijos būdu — Mokinių ugdymas dalinės integracijos būdu — Mokinių ugdymas specialiojoje mokykloje — Mokinių ugdymas namuose — Autizmo spektro ir elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo galimybės — Demografinių ir tyrimo kintamųjų ryšys — Tėvų nuomonė apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą — Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi formų plėtra: ekspertų apklausos sutelktoje grupėje rezultatai — Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo bendrojo lavinimo mokyklose lygis ir jos poreikis — Logopedinės pagalbos teikimo lygis ir jos poreikis — Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo lygis ir jos poreikis — Specialioji pedagoginė pagalba mokinių ir jų tėvų vertinimu (interviu rezultatai) — Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimo lygis bendrojo lavinimo mokyklose: savivaldybių atsakingų specialistų nuomonė — Ugdymo proceso dalyvių įtraukimas į pagalbos teikimą — Ugdymo proceso dalyvių pasitenkinimas psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba — Išvados — Rekomendacijos — Literatūra.
Keywords:
LT
Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje jos autorių 2007-2010 metais atliktų mokslinių tyrimų pagrindu pristatoma plati ir visapusiška vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) tenkinimo panorama Lietuvoje ir užsienio šalyse. Nagrinėjami įvairūs švietimo pagalbos vaikams, turintiems SUP, aspektai: ugdymosi formų įvairovė ir plėtros galimybės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo bendrojo lavinimo mokyklose lygis ir poreikis, ugdymosi proceso dalyvių į(si)traukimas į pagalbos teikimą ir jų pasitenkinimas psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba. Analizuojami sisteminiai pokyčiai Lietuvos švietime, tenkinant mokinių SUP, užtikrinant visiems mokiniams lygias ugdymosi galimybes. Studijoje apibendrinama ir lyginama Lietuvoje ir užsienio šalyse sukaupta vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo patirtis ir ugdymo plėtros kryptys. Pateikiamos rekomendacijos dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo tobulinimo. Studijoje derinami kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenys leidžia patikimai atskleisti SUP tenkinimo situaciją ir raidos tendencijas, jas iliustruojant gyvais edukacinės praktikos pavyzdžiais. Mokslo studija parengta panaudojant „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų įvairovės tyrimo“, kuris atliktas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ (VP 1-2.3-ŠMM-04-V-01-004), medžiagą.Reikšminiai žodžiai: Inkliuzinis ugdymas; Specialieji ugdymosi poreikiai; Specialieji ugdymosi poreikiai, specialiųjų poreikių vaikai, ugdymo patirtis; Specialusis ugdymas; Inclusive education; Special education; Special educational needs; Special educational needs, children with special needs, educational experience.

ENThe scientific study based on researches performed by the authors in 2007–2010 describes the prospects of serving the needs of children with special education needs (SEN) in Lithuania and other countries. Different aspects of educational help for children with SEN are analysed: the variety of education forms and their potential development, the quality level and need for special pedagogic help in comprehensive schools, the involvement of participants in the educational process and their content with psychological, special pedagogic and special help. The systemic changes in Lithuanian education system that comply with the needs of children with SEN and ensuring equal educational possibilities to every student are analysed. The study summarises and compares the educational experience and education development trends of children with SEN education in Lithuania and other countries. The recommendations for the improvement of children with SEN education are given. The study combines quantitative and qualitative data of researches and thus allows to reveal the situation of SED service and its development tendencies by illustrating it with real examples from educational practice. The scientific study is performed by means of the material of “The research on educational methods for persons with special needs” that was a part of the project “The development of educational methods for persons with special needs” (VP 1-2.3-ŠMM-04-V-01-004) of the National Centre for Special Needs Education and Psychology and sponsored by the European Social Fund.

ISBN:
9786094300899
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32368
Updated:
2021-03-02 22:36:32
Metrics:
Views: 820
Export: