Interesų derinimo modelis Lietuvos specialiojoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Interesų derinimo modelis Lietuvos specialiojoje mokykloje
Alternative Title:
Model of negotiation of interests in special school in Lithuania
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 1 (16), p. 78-92
Keywords:
LT
Modeliavimas; Interesų derinimas; Individualus planavimas; Tėvų įsitraukimas..
EN
Interest coordination; Pariental inclusion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama intereso ir konflikto paradigmos samprata, teorinė modeliavimo kaip tyrimo metodo analizė bei vienoje Lietuvos specialiojoje mokykloje vykusio veiklos tyrimo, kurio pagrindinis tikslas buvo sukurti ir pagrįsti interesų konflikto sprendimo bei tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(si) procesus, plėtotė. Tyrime siekta 1) specialiojoje ugdymo įstaigoje, taikant veiklos tyrimą (eksperimentuojant), sukurti lygiaverte sąveika grįstą individualaus vaiko ugdymo(si) plano konstravimo precedentą, siekiant tėvų ir pedagogų interesų, susijusių su neįgalaus vaiko ugdymu(si), derinimo ir 2) parengti ir pagrįsti pedagogų, vaikų ir tėvų interesų derinimo modelį specialiojoje mokykloje. Tyrime dalyvavo Šiaulių Jono Laužiko specialiosios mokyklos bendruomenės nariai. Taikyta teorinė analizė, modeliavimas, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė, veiklos tyrimas, ekspertų apklausa. Straipsnyje pateikiamas praktikoje, realiose edukacinėse situacijose išbandytas interesų derinimo tarp vaikų, jų tėvų ir pedagogų konkrečioje specialiojoje mokykloje modelis. Diskusinėje dalyje analizuojamos pateikto modelio sąsajos su panašaus pobūdžio Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbais, pateikiamos metodologinės pastabos ir išvados.

ENThe following article presents paradigm concept on an interest and a conflict, analysis of theoretical modeling as a research method and development of activity research which took place in a Lithuanian special school where the main objective was to develop and justify processes on resolution of conflicts of interests and parental involvement in children's education (learning). The study aimed 1) to create a design case for individual child education (learning) on the basis of equivalent interaction in order to gain an agreement between parents and teachers interest related to the education (learning) of disabled child, and 2) to develop and justify agreement model for special school on the interests of teachers, children and parents. Community members from Jonas Laužikas special school in Šiauliai took part at the research. Theoretical analysis, simulation, analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis has been applied, research of activity, survey of experts. This article presents the model on agreement of interests among the children, their parents and teachers at a particular special school tested practically and in real educational situations. Argumentative part presents the analysis of model interface with the same kind of Lithuanian and foreign scientists, methodological remarks and conclusions are presented as well.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16911
Updated:
2018-12-20 23:14:14
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: