Pupils with Special Educational Needs Facilities of Natural Sciences Motivation Education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pupils with Special Educational Needs Facilities of Natural Sciences Motivation Education
Alternative Title:
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gamtamokslinės motyvacijos ugdymo(si) galimybės: mokinių požiūris
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2019, Nr. 1 (51), p. 33-45
Keywords:
LT
Gamtamokslinis ugdymas; Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP); Motyvacija; STEM.
EN
Motivation; Natural science education; Pupils with special education needs; STEM.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, motyvacijos ugdymo(si) galimybės, jiems mokantis gamtos pažinimo dalyko. STEM metodai geriausiai tinka specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams dėl to, kad mokiniai integruojami į ugdymą su visos klasės mokiniais, leidžiant jiems rinktis užduotis. Šių pamokų metu mokiniai patiria teigiamų emocijų, geba vizualiai įvertinti savo veiklos prasmingumą. Siekiant išryškinti, kaip stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gamtamokslinę mokymosi motyvaciją, pasirinktas kokybinis tyrimas. Kokybinio tyrimo metu vykdomas struktūrizuotas interviu, kurio duomenys apdoroti turinio analizės metodu. Tyrime dalyvavo 7 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Apklausti mokiniai nurodo, kad jų mokymosi motyvacijai turi įtakos geri tarpusavio santykiai: mokinys – mokinys, mokytojas – mokinys, tėvai – mokinys; darbas grupėmis; kita mokymosi aplinka (pvz., lauko klasė); eksperimentai; sėkmių ir nesėkmių aptarimas, akcentuojant daromą pažangą; svarbus yra teisingas vertinimas. [Iš leidinio]

ENThe article considers the possibilities of motivation education for pupils with special educational needs while studying the subject of natural cognition. As the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania states, the majority of pupils with special educational needs are educated at general education schools together with their peers through inclusive education. STEM method is best suited for pupils with special educational needs due to the integration of the pupils in the curriculum with the whole class, allowing them to choose tasks. In order to highlight how to strengthen the learning motivation of pupils with special educational needs, qualitative research is chosen. During the qualitative research, a structured interview is conducted, the data of which is processed by the content analysis method. The study included 7 pupils with special educational needs. Interviewed pupils indicate, that their learning motivation is influenced by good relationships a pupil – a pupil, a teacher – a pupils, a parent – a pupil; possibilities to work in a group; variety of learning environment (e.g. outdoor class); discussion of successes and failures, highlighting progress. [From the publication]

DOI:
10.15823/su.2019.51.3
ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85790
Updated:
2021-02-02 19:05:17
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: