Ankstyvoji intervencija vaikystėje : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvoji intervencija vaikystėje: monografija
Alternative Title:
Early childhood intervention
Publication Data:
Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
187 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Ankstyvoji intervencija edukacinės realybės aspektu: Ankstyvosios intervencijos samprata; Ankstyvosios intervencijos etapai; Ankstyvosios intervencijos modeliai; Tėvų pasitenkinimas ankstyvąja intervencija — Bendradarbiavimas su šeima - ankstyvosios intervencijos optimizavimo veiksnys: Psichosocialinės tėvų situacijos ir ankstyvosios intervencijos ryšys; Ankstyvoji intervencija kaip ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistų ir šeimos bendradarbiavimas — Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos reglamentavimas: Reikalavimų kontekstas ir metodologiniai pagrindai; Reglamentuojamo ankstyvosios reabilitacijos tarnybos modelio struktūra ir kryptys — Tėvų, auginančių neišnešiotą vaiką, psichosocialinė situacija: Neišnešiotų vaikų kaip rizikos grupės charakteristika; Tėvų, auginančių neišnešiotus vaikus, charakteristika; Tėvų nuostatos į vaiką; Tėvų nuostatos į save; Tėvų, auginančių neišnešiotą vaiką, tipų charakteristikos — Tėvų ir specialistų išankstinis pasirengimas bendradarbiauti: Aprašomasis tyrimas kaip situacijos apibūdinimo metodas; Tyrimo imties charakteristika; Tėvų ir specialistų nuomonės apie bendradarbiavimą — Tėvų pasitenkinimo ankstyvąja intervencija įvertinimas — Bendradarbiavimo su šeima modelio konstravimas: Bendradarbiavimo modelio kūrimo empiriniai ir metodologiniai pagrindai; Tyrimo imties charakteristika; Specialistų pasirengimo bendradarbiauti su tėvais įvertinimas parengiamajame etape; Specialistų ir tėvų diskusijų sutelktoje grupėje aptarimas ir įvertinimas; Interviu su specialistais aptarimas; Ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistų pasirengimo bendradarbiauti pokyčių analizė; Empiriškai sukonstruoto ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos modelio kriterijų patikrinimas — Išvados — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTMonografijos objektas – ankstyvosios intervencijos vaikystėje (AIV) kontekstas, procesas ir turinys. Tyrimo dalykas – AIV dalyvių – specialistų ir šeimų, bendradarbiavimas. Tyrimo tikslas – atsižvelgiant į Lietuvos ir kitų Europos šalių socialinę kultūrinę ir edukacinę patirtį bei kontekstą, nustatyti esmines AIV optimizavimo kryptis, konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį. Suformuluota prielaida, jog bendradarbiavimo su šeima modelio konstravimas, įvertinus ankstyvosios intervencijos situaciją (veiklos kontekstą, tėvų, auginančių neišnešiotą vaiką, psichosocialinę situaciją bei tėvų ir specialistų pasirengimą bendradarbiauti), optimizuoja ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklą. Išvados: Funkcionuojančio AIV modelio išaiškinimas, tėvų, auginančių neišnešiotus vaikus, psichosocialinės situacijos bei jų pasitenkinimo AIV analizė, tėvų bei specialistų bendradarbiavimo predispozicijos įvertinimas padėjo atskleisti ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos situaciją. • Sumodeliuotų praktikos situacijų sprendimas leido pažinti specialistų nuostatas, profesinius prioritetus, pasirengimą dirbti su šeimomis, paskatino specialistus atsiriboti nuo stereotipiško atvejų vertinimo, pripažinti šeimų individualumą. • Sutelktos specialistų ir tėvų grupės veiklos ciklas, kai praktinė patirtis derinama su teoriniais metodologiniais pagrindais, leido nustatyti bendradarbiavimo modelio struktūrą, sukonstruoti ankstyvosios reabilitacijos tarnybos ir šeimos bendradarbiavimo modelį, patikrinti jo veiksmingumą. Bendradarbiavimo modelio konstravimas yra sudėtingas daugiapakopis procesas, kuris pasižymi tarpkultūriniais bendrumais ir kultūriniais skirtumais. Modelio konstravimo procesas, pagrįstas vienoda sistemiška metodologija, gali būti modifikuojamas ir perkeliamas į kitą edukacinę aplinką. [Iš leidinio]

ENThe subject of the monograph is the context, the process and the content of early childhood intervention. The subject of the research is collaboration of professionals and families in early childhood intervention (ECI). The aim of the research is, taking into account socio-cultural and educational experiences, contexts of Lithuania and other European countries, to identify main directions in optimising the activity of early rehabilitation service, constructing the model of collaboration with a family. The presumption was made that construction of a collaboration model can optimise the activity of early intervention service. Conclusions: ● The identification of the functional ECI model, the evaluation of psychosocial situation of families, bringing up their premature child, the analysis of family’s satisfaction with the ECI enabled the situation of early rehabilitation service teamwork to be revealed. ● The process of solving modelled situations enabled to know professionals’ attitudes, their professional priorities, and preparedness to work with families. ● The cycle of work of a focus group of professionals and parents, when practical experience was combined with theoretical and methodological basis, helped determine the structure of the collaboration model, construct the model of collaboration between early rehabilitation service and families and test it efficiency. The construction of the model of collaboration is a complex multi-step process, with its intercultural community and cultural differences. The process of the model construction, based upon unanimous systemic methodology, can be modified and transferred to another educational environment.

ISBN:
9986386136
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/612
Updated:
2020-09-23 11:58:58
Metrics:
Views: 251    Downloads: 10
Export: