Bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir tėvų požiūris į specialiojo pedagogo darbo efektyvumą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir tėvų požiūris į specialiojo pedagogo darbo efektyvumą
Alternative Title:
Mainstream school teachers' and parents' attitudes towards the efficiency of the special pedagogue's work
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 1 (16), p. 116-127
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Specialieji ugdymosi poreikiai (SUP); Specialusis pedagogas; Specialiojo; Pedagogo darbo vertinimas; Ugdymo proceso dalyviai; Specialiojo ugdymo komisija (SUK).
Keywords:
LT
Pedagogo darbo vertinimas; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialiojo; Specialiojo ugdymo komisija (SUK).; Ugdymas / Education; Ugdymas / Education; Specialieji poreikiai / Special needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas specialiojo pedagogo veiklos partnerių - bendrojo ugdymo mokytojų ir ugdytinių tėvų - požiūris į specialiojo pedagogo darbo efektyvumą. Buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - atskleisti, kaip specialiojo pedagogo darbą vertina individualizuoto ugdymo proceso dalyviai (mokytojai, tėvai). Tyrime dalyvavo 100 dviejų rajonų (Šiaulių ir Rokiškio) bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir tiek pat Šiaulių r. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvų. Tyrimo rezultatai parodė, kad mokytojai specialiąją pedagoginę pagalbą vertina kaip nežymią, tėvai linkę vertinti kaip žymią. Tai patvirtino hipotezę, kad specialiojo pedagogo darbo kokybė ir vertė dar ne visada ir nevisiškai tenkina mokytojų ir tėvų pageidaujamą lygmenį. Mokytojai specialiojo pedagogo pagalbą apibūdino palankiai šiose srityse: specialiojo pedagogo konsultacijos, rengiami pranešimai, mokinių mokymosi sunkumų įvertinimas, pasiekimų analizė, ir kritiškai - pagalba adaptuojant ugdymo turinį, pritaikant ugdymo metodus ir būdus. Nenustatytas ryšys tarp mokytojų poreikio gauti specialiojo pedagogo konsultacijas ir mokytojų kvalifikacijos. Straipsnyje aprašomos mokytojų ir specialiųjų pedagogų bendradarbiavimo sritys bei problemos, konsultacijų poreikio veiksniai. Analizuojamas tėvų vaidmuo individualizuoto ugdymo procese, bendravimo su specialiuoju pedagogu ypatumai, tėvų informacijos apie vaiko sunkumus šaltiniai bei turinys. Analizuojami veiksniai, įtakojantys tėvų požiūrį į vaiko ugdymosi pasiekimus ir specialiojo ugdymo naudingumą.

ENThe article deals with the attitude of activity partners of special educator - teachers of general education and parents of educated ones - towards the effectiveness of work of special educator. Research was performed with the aim to reveal how the work of special educator is evaluated by participants of individualized educational process (teachers, parents). 100 teachers from comprehensive schools of two districts (Šiauliai and Rokiškis) and the same number of parents of children with special educational needs from Šiauliai district took part in the research. The results showed that the teachers think special educational assistance to be insignificant, while the parents tend to think it to be significant. This confirmed the hypothesis that work quality and value of special educator is not always and not fully satisfy the level desired by teachers and parents. Teachers described assistance of special educator favourably in the following areas: consultations of special educator, preparation of reports, assessment of student learning difficulties, progress analysis and critically - assistance in adapting the curriculum through application of teaching methods and techniques. Relationship was not established between the need of teachers for consultation of special educator and teachers' qualifications. The article describes the co-operation areas and the problems of teachers and special educators and the factors for consultation needs. It analyses the role of parents in the process of individualized education, peculiarities of communication with special educator, sources and content of information for parents concerning the difficulties of child. The factors that influence attitude of parents towards educational achievements of child and usefulness of special education.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16914
Updated:
2018-12-17 12:02:43
Metrics:
Views: 47    Downloads: 19
Export: