Tautos tapatumo savimonė: lietuvių savimonės bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos tapatumo savimonė: lietuvių savimonės bruožai
Edition:
2-oji pataisyta ir papildyta laida.
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007.
Pages:
205 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautinis tapatumas; Interpretacijos; Sovietinis; Genocidas; Ethnic identity; Interpretations; Soviet; Genocide.
Contents:
Pratarmė — Tapatumai: Individo tapatumas; Tautos tapatumas; Sąmoningumas; „Egocentriškumas“; Vertybės; Kitos sąmoningumo formos; Subjektyvumas ir objektyvumas; Tauta gali apsigauti; Išlikti kintant — Tautų istoriškumas ir savikūra: Ar tautos sukuriamos?; Tautų formavimosi būdai; Tauta ir valstybė; Kas laukia tautinės valstybės? — Laikas ir interpretacijos: Būti ar nebūti?; Lenkiškoji; Rusiškoji; Vokiškoji; Besikurianti lietuviškoji — Laisvės dvidešimtmetis: Prisikėlimas; Praeitis ir Vilniaus tema; Pilietiškumas; Vienybė; Katalikybė; Kaimas ir miestas — Sovietinis totalitarizmas ir genocidas: Totalitarizmas; Fizinis ir dvasinis naikinimas; Materializmas ir ateizmas; Lygiava; Rusinimas — Pasipriešinimas — Inteligentai ir kultūra — Prisitaikymas ir „Socialistinė nacija“ — Nepriklausomybė ir praeities palikimas: Nepriklausomybės siekio motyvai; Paradoksali revoliucija; Dviprasmiški padariniai — Dabarties prieštaros: Ar dar pokomunistinė šalis?; Partijos ir politika; Pilietiškumas ir valstybė; Praeitis; Dvasinė būklė — Nihilizmas: Apie sąvoką; Negatyvizmas ir socialinė kritika; „Mitų demaskavimas“; Demagogijos link — Atvirumo iššūkiai; Atvirumas; Globalizacija; Europietiškumas; Regionai; Emancipacijos dviprasmybės; Išėjimai ir (ne)grįžimai; Kosmopolitizmas — Filosofinis matmuo: Filosofinis savimonės matmuo; Iššūkiai filosofijai; Sovietmečio palikimas; Nepriklausomybės metų palikimas — Baigiamosios pastabos — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Politinė prievarta / Political violence; Sovietinis; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
EN
Genocide; Interpretations; Soviet.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje apibūdinama moderniojo lietuvių tautinio tapatumo savimonės raida. Tapatumas suprantamas kaip tęstinumo, perimamumo ir savikūros vienovė, istoriškai nusistovėjęs etnokultūrinių ir pilietinių komponentų santykis. Trumpai nušviečiami lietuvių tapatumo savimonės formavimosi ypatumai, parodoma, kad tarpukario nepriklausomybės laikotarpiu susiformavo visavertė moderni lietuviškojo tapatumo savimonė. Aptariami sovietinės ir nacių okupacijų padariniai, giliai pažeidė lietuvių tapatumo savimonę, pasipriešinimo ir prisitaikymo būdai. Gilinamasi į okupacinio palikimo padarinius dabarties Lietuvos vidaus gyvenimui, analizuojamos dabarties prieštaros, pasireiðkianèios valdžios ir visuomenės tarpusavio atotrūkiu, pilietiškumo stoka, negatyvizmu. Atkreipiamas dėmesys į narystės Europos Sąjungoje ir globaliojo atvirumo iššūkius tautos tapatumui, gvildenamos išeivijos keliamos problemos. Pabaigoje aptariamas filosofinės refleksijos vaidmuo tautos tapatumo savikūrai. Knyga gali būti naudinga aukštosiose mokyklose dėstant filosofijos, istorijos, politologijos disciplinas, taip pat visiems, norintiems geriau pažinti naujausią lietuvių tautos istoriją, dabarties būklę.

ENThe book characterizes the development of self-perception of the modern national identity of Lithuanians. The identity is comprehended as the aggregate of continuity, succession and self-development, a historically entrenched relation between ethno-cultural and civil components. The book briefly highlights the peculiarities of shaping of self-perception of the Lithuanian identity, shows that during the interwar independence period a full-fledged modern self-perception of the Lithuanian identity was shaped. The consequences of the Soviet and Nazi occupations, which deeply wounded the self-perception of Lithuanian identity, as well as the employed ways of resistance and conformity are discussed. The book goes deep into the consequences of the occupational heritage for the internal life of today’s Lithuania, analyzes the present-day contradictions, which manifest in the divide between the power and the society, lack of public spirit and negativism. The attention is drawn to the challenges, raised to the identity of the nation by the membership in the European Union and global openness, the problems, raised by the expatriation are examined. At the end of the book the role of philosophical reflection in the self-perception of the national identity is discussed. The book can be of use in higher educational institutions for teaching the subjects of philosophy, history and political sciences as well for everyone, wishing to get a better understanding of the newest history of the Lithuanian nation and its present state.

ISBN:
9789955190639; 9789955192114 elektroninis
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13297
Updated:
2023-08-17 14:38:47
Metrics:
Views: 99    Downloads: 12
Export: