Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 1996.
Pages:
494 p
Series:
Lietuvių tautinis kultūros fondas
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Leidėjo žodis — Pratarme — Įvadas — Sovietų Sąjungos pasirengimas okupacijai (1939-1940) — Valstybės ir tautos naikinimas pirmosios sovietinės okupacijos metais (1940-1941) — Sąlygų sudarymas NKVD veikti — Pirmieji masiniai suėmimai — Lietuvos SSR NKVD įsteigimas ir jo naikinamoji veikla — Enkavėdistinis Lietuvos gyventojų registravimas - pasirengimas suėmimams ir trėmimams — Kalėjimai. Tardymo metodai — NKVD prieš Lietuvos karius — Visuotinis sekimas. Pasirengimas masiniams gyventojų trėmimams — Birželio 14-oji — Kalinių ir civilių gyventojų naikinimas pirmosiomis karo dienomis — Lietuvių tautos nuostoliai 1940-1941 m. — Lietuvių naikinimas lageriuose ir tremtyje 1941-1944 m. — Sovietinis genocidas 1944-1958 m. — Antrosios sovietinės okupacijos pradžia — Masinės lietuvių žudynės 1944 m. gruodžio mėn. — 1945-ieji - didžiojo teroro metai — Pasipriešinimo dalyvių persekiojimas, naikinimas ir MVD bei MGB nusikaltimų slėpimas: 1946-1953 m. karinės baudžiamosios operacijos; Žudynių įrankis - MGB agentūra — Masiniai trėmimai — Lietuvos gyventojų naikinimas kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje: Kalinimas Lietuvoje. Tardymo metodai. Mirtininkai; Lietuviai lageriuose; Lietuviai tremtyje — Lietuvių tautos naikinimo padariniai — Priedai — Summary — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Sutrumpinimai — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, parengtoje inicijavus Lietuvių tautiniam kultūros fondui, analizuojami įvairūs masinio lietuvių trėmimo, žudynių 1940-1958 m. aspektai. Tyrimas grindžiamas Rusijos ir Lietuvos archyvuose esančiais NKVD-MVD ir NKGB-MGB šaltiniais bei istoriografija, tekste ir prieduose publikuojama daug su šia problematika susijusių dokumentų, statistinių duomenų be jų suvestinių, pateikiami žemėlapiai. Pirmosios NKVD šaltinių užuominos apie pasirengimus okupuoti nepriklausomą Lietuvos Respubliką datuojamos 1935 m. Monografijoje išsamiai analizuojama pirmoji sovietų okupacija 1940-1941 m. - pasirengimo jai aplinkybės, okupacinės kariuomenės judėjimas, vietinio NKVD aparato steigimas, pirmieji masiniai suėmimai, trėmimai (jų organizavimas, eiga, rezultatai; 1941 m. buvo represuota apie 23 tūkst. žmonių) ir kt. Daug dėmesio skiriama kalėjimų sistemai, aptariami tardymo metodai ir sovietiniai įstatymai. Nuosekliai analizuojami įvykiai po 1941 m. birželio 22 d. - kalinių evakuacija iš Lietuvos ir žudynės, gyvenimo bei darbo sąlygos SSRS lageriuose, mirtingumo rodikliai, kapinynai. Tiriamas sovietinis genocidas 1944-1958 m. - užnugario "valymo" operacijos, baudžiamosios akcijos, prievartinio mobilizavimo į Raudonąją armiją metodai, kovos su partizaniniu judėjimu organizavimas (MGB agentūros veikla), masinių trėmimų akcijos ir t.t. Iš viso į SSRS lagerius buvo išsiųsta arba įkalinta apie 332 tūkst. žmonių, maždaug 26,5 tūkst. nužudyti Lietuvoje. Monografijoje aptariama ir Lietuvos lenkų, žydų, rusų, ukrainiečių suėmimų priežastys bei statistika, duomenys lyginami su Latvija, Estija.Reikšminiai žodžiai: LSSR; LKP; NKVD/MGB/KGB; Trėmimas.

ENThe monograph, prepared by the initiative of the Lithuanian National Culture Foundation, analyzes different aspects of the mass exile and killings of Lithuanians in 1940-1958. The study is based by the sources of the NKVD-MVD and NKGB-MGB, existing in Russian and Lithuanian archives and the historiography, the text and the annexes provide a lot of documents and statistical data on the subject and maps. The first hints on preparation for annexation of the independent Republic of Lithuania, contained in the NKVD sources are dated 1935. The monograph provides a comprehensive analysis of the first Soviet occupation in 1940-1941 – the circumstances of preparation for the occupation, the movements of the occupational army, the launching of the local NKVD bodies, first mass arrests and exiles (their organization, process and results; approximately 23 thousand of people were repressed in 1941), etc.. Significant attention is dedicated to the prison system, the investigation methods and the Soviet laws are discussed. The events after 22 June, 1941, i. e. evacuation of prisoners from Lithuania and their killings, living and working conditions in the USSR camps and death-rate are comprehensively analyzed. The monograph also analyzes the Soviet genocide in 1944-1958 – the operations of control of the rearward, vindictive campaigns, the methods of the forced drafting into the Red Army, organization of the fighting with the guerilla movement (the activities of the MGB agency), the mass exile campaigns, etc.. Approximately 332 thousand people were sent to the USSR camps or imprisoned, about 26.5 thousand were killed. The monograph also discusses the reasons for and statistics of arrests of Lithuanian Poles, Jews, Russians and Ukrainians, the data are compared to that of Latvia and Estonia.

ISBN:
5417007137
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11986
Updated:
2020-12-03 15:38:02
Metrics:
Views: 262
Export: