Posovietinio elito labirintai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Posovietinio elito labirintai
Publication Data:
Vilnius : Knygiai, 2001.
Pages:
357 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pastabos apie dr. Irminos Matonytės mokslinį darbą / Georges Mink — Pomodernistinės įžvalgos ir sociologinė elito kaitos analizė (Vietoj pratarmės) / Algis Krupavičius — Įvadas — Laiko įvardijimo problema. Sąvoka posovietinis — Posovietinis periodas kaip pereinamojo laikotarpio sinonimas — Posovietiniai reiškiniai kaip pokomunizmo ir posocializmo sinonimas — Sovietinis ir posovietinis - unikalios socialinės politinės krizės etapus apibūdinančios sąvokos — Sovietologijos palikimas sovietinio ir posovietinio pasaulio tyrinėjimuose — Sąvokos posovietinis privalumai — Elito teorijų apžvalga ir posovietinio ekonominio elito apibrėžimas — Elitologijos klasikai — Posovietinis ekonominis elitas Lietuvoje — Posovietinis ekonominis elitas: reprodukcija ir kitimas — Posovietinio ekonominio elito statuso ir santykio su valstybe problemos — Verslininkai 1996 metų Seimo rinkimuose: interesai ir tapatybės — Moterys pokomunistinės Lietuvos ekonominiame elite — Elito vertybių ir tapatybės dermė Lietuvos ekonomikos lyderių požiūriu — Ekonominio elito vertybinių orientacijų kaita 1990-2000 m. — Elitų ir elitologijos paieškos (K. Masiulio knygos „Lietuvos elitas. Ekonominės vertybės. Politinės orientacijos. Prognozės“ interpretacija) — Elitas ir demokratijos konsolidacija — Elitas: saviraiška Lietuvoje ar emigracija? — Stilius ir elitas.
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTNe tik posovietinėse visuomenėse apskritai, bet ir posovietinių visuomenių mokslinėje bendruomenėje elito tema neturi tvirtos tradicijos. Visgi pagrindiniai posovietinės ekonomikos reformų veikėjai yra ekonominis. Tampa svarbu išnagrinėti veiksnius, reikšmingus posovietinio ekonominio elito vidaus ir išorės aplinkai ir taip suprasti vieną opiausių posovietinių visuomenių problemų: koks yra posovietinis ekonominės raidos potencialas, kaip jį aprašyti pagal kiekybinius ekonomikos rodiklius, pagal socialinius, politinius ir kultūrinius išteklius? Šioje knygoje siekiama panagrinėti keletą posovietinės politinės ir socialinės realybės aspektų, aprašyti mechanizmus, kurių pagrindu vykstantys reiškiniai, anot posovietinės viešosios nuomonės, įgauna deformuotus įvaizdžius, ir kartu atskleisti pastarųjų reiškinių sąsajas, suteikiančias daug neapibrėžtumo posovietiniam politiniam ir intelektualiajam laukui. Pirmoji knygos dalis yra teorinė, daug dėmesio skiriama mokslinei elitologijos literatūrai. Antrojoje, empirinėje dalyje remiamasi autentišku empiriniu tyrimu ir antriniais duomenimis, taikyti statistikos metodai. Pirminę tyrimo medžiagą sudaro autorės inicijuotų 1996 m. ir 1999–2000 m. Lietuvos ekonominio elito apklausų duomenys ir tęstinio šio elito stebėjimo (diskurso analizės) rezultatai. Taip pat pasitelkiami antriniai palyginamieji duomenys. Empirinis tyrimas įgalina ne tik užfiksuoti konkretaus laikotarpio ekonominio elito nuostatas ir požiūrius, bet leidžia atskleisti struktūrinę bei vertybinę elito kaitą.Reikšminiai žodžiai: Elitas; Sovietinis; Posovietinis; Ekonominis elitas; Lietuvos posovietinis ekonominis elitas; Elito vertybės; Elite; Soviet; Postsoviet; Economic elite; Lithuanian postsoviet econimic elite; Values of elite.

ENThe theme of elite does not have any firm tradition in post-soviet societies in general as well as in scientific communities of post-soviet societies. The key figures in post-soviet economic reforms are economic figures. It is important to analyse the factors, which are important for the external and internal environment of post-soviet economic elite and to understand one of the burning issues of post-soviet societies: what is the potential of post-soviet economic development, how could it be described according to quantitative economy indicators and according to social, political and cultural resources? This book seeks to analyse several aspects of post-soviet political and social reality, describe mechanisms on the basis of which, according to post-soviet public opinion, the on-going phenomena gain a misshaped form, and to reveal the relations between these phenomena, which make post-soviet political and intellectual domain very vague. The first part of the book is theoretical, and it devotes a great deal of attention to scientific literature on the theme of elite. In the empirical part, the author bases her work on an authentic empirical research and secondary data as well as applied statistical methods. The primary material of the research is comprised of the data of surveys of Lithuanian economic elite initiated by the author in 1996 and 1999–2000 and the results of the continuous monitoring (discourse analysis) of this elite. Secondary comparative data is also used. The empiric research allows observing not only attitudes and opinions of economic elite of a specific period, but also enables the author to reveal its structural and value transformations.

ISBN:
9955443057
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12439
Updated:
2020-10-06 17:21:19
Metrics:
Views: 125    Downloads: 1
Export: