Priebalsių kietinimo dinamika Marcinkonių apylinkėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priebalsių kietinimo dinamika Marcinkonių apylinkėse
Alternative Title:
Dynamics of depalatalization in Marcinkonys environs
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2023, t. 88, p. 145-164
Keywords:
LT
Marcinkonys; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Fonetika. Fonologija / Phonology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama pietų aukštaičių būdingoji fonetinė ypatybė - priebalsių kietinimas. Tyrimo tikslas - aptarti pietų aukštaičių priebalsių kietinimo polinkius Marcinkonių apylinkėse stebimuoju laiku. Nagrinėjant trijų amžiaus kartų priebalsių kietinimo situaciją, remiamasi geolingvistine perspektyva, kuri siejama su dinamiškos erdvės samprata. Straipsnyje pateikiama priebalsių kietinimo analizė, paremta dviem tarminės medžiagos sluoksniais: Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve saugomais XX a. 7-ojo dešimtmečio garso įrašais ir rankraštiniais tekstais, straipsnio autorės įrašyta trijų kartų garsine medžiaga iš Marcinkonių apylinkių. Tyrime apibūdinama, kokia minkštųjų ir kietųjų priebalsių koreliacija (arba jos nebuvimas) vyrauja trijų kartų kalboje; aiškinamos priežastys, lemiančios šio reiškinio dinamiką. Nustatyta, kad XXI a. pradžioje Marcinkonių apylinkių tarminis plotas yra pakitęs. Gauti rezultatai rodo gana nuoseklų ir palaipsnį priebalsių kietinimo silpnėjimą. Esminiai žodžiai: pietų aukštaičių patarmė, priebalsių kietinimas, tarminis požymis, stebimasis laikas. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes depalatalization as a distinguishing phonetic feature of Southern Aukštaitian. The aim of the research is to discuss the tendencies of depalatalization, which can be observed in the subdialect of Southern Aukštaitian in the environs of Marcinkonys by taking an apparent-time approach. The study addressing the situation of depalatalization is based on the geolinguistic perspective, which is linked with the concept of dynamic space. The article presents the analysis of depalatalization on the basis of two layers of dialectal data: the sound recordings and manuscript texts from the 1960s kept at the Dialect Archive of the Institute of the Lithuanian Language and the sound recordings of three generations made by the author of the article in the environs of Marcinkonys. The study describes what correlation of palatalized and non-palatalized consonants (or its absence) prevails in the language of three generations; the reasons determining the dynamics of this phenomenon are explained. It was established that at the start of the 21st century, the dialectal area of the environs of Marcinkonys demonstrates certain changes. The findings reveal a rather consistent and gradual weakening of depalatalization. Keywords: Southern Aukštaitian subdialect, depalatalization, dialectal feature, apparent time. [From the publication]

DOI:
10.35321/all88-07
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103311
Updated:
2024-03-08 21:04:23
Metrics:
Views: 31    Downloads: 22
Export: