Universiteto idėja ir akademinė industrija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto idėja ir akademinė industrija
Alternative Title:
Idea of a university and academic industry
Edition:
2-asis, patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Pages:
178 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Akademinė industrija; Aukštasis mokslas; Idėjų istorija; Mokslo sociologija; Universitetas; Vertybės; Academic industry; Higher education; History of ideas; Sociology of science; Universit; University; Values.
Contents:
Pratarmė antrajam leidimui — Universiteto idėjos ir universiteto institucijos raida — Aukštojo mokslo kritika ir idealių modelių paieškos XIX-XX amžiuje — Vokiškosios universiteto reformos šaltiniai — Mokslas mokslui — Liberaliojo lavinimo apologija — Aukštasis mokslas ir industrinė visuomenė — Lavinimas ir mokslinės žinijos plėtra — Universiteto vizijos ir revizijos XX amžiuje — Kultūros apologija — Kultūros tradicija ir humanistinis centras — Intelekto namai — Tiesos ieškojimas — Konservatizmo restauracija — „Multiversiteto“ iškilimas ir akademinė revoliucija — Universiteto idėja ir šiuolaikinės akademinės dilemos — Universiteto reforma ir postkomunistinė visuomenė — Simboliniai ritualai ir konservuota tradicija — Institucijos kritika ir mentaliteto barjerai — Moderniojo universiteto krizė ir praeities pamokos ateičiai — Žinijos konvejeris: akademiniai tyrimai ir imitacijos — Scientizmas ir tikslieji mokslai — Scientizmas ir socialiniai mokslai — Sociologinė perspektyva: akademinės klikos — Antropologinė perspektyva: akademinės gentys — Kriminologinė perspektyva: akademinės gaujos — Specializacija ir akademinių kultūrų ginčai — Humanitarika ir universitetas — Humanitarika ir tarpdiscipliniškumas — Universitetai ir vartotojiškumas — Post Scriptum — Nuorodos ir pastabos — Asmenvardžių rodyklė — Apie autorių — Summary.
Keywords:
LT
Akademinė industrija; Mokslo sociologija; Politinė ideologija / Political ideology; Universitetai / Universities; Kultūros politika / Cultural policy.
EN
Academic industry; History of ideas; Sociology of science; Universit; Values.
Summary / Abstract:

LTNepaisant pasitaikančių skeptiškų pastabų apie dabartinę Lietuvos aukštojo mokslo politiką, neišvengiamai darančią poveikį universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų būklei, galima konstatuoti, kad nepaisant atžangos procesų yra įvykę rimtų ir perspektyvių pokyčių. Gerokai sustiprėjo akademinių disciplinų savivoka ir savikritika, išryškėjo nauji akademiniai tapatumai, buvo esmingiau suvoktas tarpdalykinių tyrimų poveikis, daugiau Lietuvos akademinės bendruomenės narių įsitraukė į tarptautinius ir regioninius tinklus, dažniau skelbia savo tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo visuomenei. Tokio pobūdžio pokyčiai šalia kitų dalykų rodo ir tai, kad keičiasi Lietuvos akademinis mentalitetas. Publikacijoje išsamiai gilinamasi į universiteto kaip institucijos istorines užuomazgas ir raidą, analizuojamos problemos, su kuriomis susiduria dabartinė aukštojo mokslo sistema. apžvelgiamas universitetų formavimasis nuo pat antikinės Graikijos iki šių dienų modernių Vakarų valstybių. Atidžiai analizuojama universitetų mokslinės produkcijos situacija, ir tai, kokią įtaką šiam procesui padarė ideologiniai politiniai reikalavimai. Konstatuojama, jog šiandieninis universitetas dažnai suprantamas kaip institucija, teikianti paslaugas įvairiems visuomenės sektoriams, atspindinti aktualius rinkos poreikius. Tačiau tuo pačiu universitetui kyla pareiga atsispirti vis stiprėjančiam laisvos rinkos ir politiniam sprendimui bei išsaugoti savo kaip mokslo institucijos kryptį ir tikslus.

ENDespite some scepticism on current Lithuanian policy of higher education, having necessary impact on the state of universities and other higher education institutions, one can assert that despite regression, there are some important and promising steps ahead. Self-consciousness and self-criticism of academic disciplines have increased, new academic identities emerge, there is clear awareness of the need for interdisciplinary research, more members of Lithuanian academic community get involved in international and regional networks, publish the results of their research to the international scientific community. These changes further demonstrate shift in the Lithuanian way of thinking. The publication offers and in-depth study of historical origins and development of a university in terms of institution, deals with issues faced by the current system of higher education, reviews formation of universities since the ancient Greece to the modern Western States. The article focusses on situation of scientific production at the universities and the impact made to the process by ideological political demands. One concludes that modern university is often regarded as an institution providing services to various sectors of the public and reflecting relevant market needs. Simultaneously however universities must resist ever stronger pressure by the free market and politicians and retain their course and objectives as scientific institutions.

ISBN:
9789955205302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27274
Updated:
2021-01-13 18:20:54
Metrics:
Views: 39
Export: