Universiteto idėja ir akademinė industrija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto idėja ir akademinė industrija
Alternative Title:
Idea of a university and academic industry
Edition:
2-asis, patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010
Pages:
178 p.
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Akademinė industrija; Aukštasis mokslas; Idėjų istorija; Mokslo sociologija; Universitetas; Vertybės
EN
Academic industry; Higher education; History of ideas; Sociology of science; Universit; University; Values
Summary / Abstract:

LTNepaisant pasitaikančių skeptiškų pastabų apie dabartinę Lietuvos aukštojo mokslo politiką, neišvengiamai darančią poveikį universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų būklei, galima konstatuoti, kad nepaisant atžangos procesų yra įvykę rimtų ir perspektyvių pokyčių. Gerokai sustiprėjo akademinių disciplinų savivoka ir savikritika, išryškėjo nauji akademiniai tapatumai, buvo esmingiau suvoktas tarpdalykinių tyrimų poveikis, daugiau Lietuvos akademinės bendruomenės narių įsitraukė į tarptautinius ir regioninius tinklus, dažniau skelbia savo tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo visuomenei. Tokio pobūdžio pokyčiai šalia kitų dalykų rodo ir tai, kad keičiasi Lietuvos akademinis mentalitetas. Publikacijoje išsamiai gilinamasi į universiteto kaip institucijos istorines užuomazgas ir raidą, analizuojamos problemos, su kuriomis susiduria dabartinė aukštojo mokslo sistema. apžvelgiamas universitetų formavimasis nuo pat antikinės Graikijos iki šių dienų modernių Vakarų valstybių. Atidžiai analizuojama universitetų mokslinės produkcijos situacija, ir tai, kokią įtaką šiam procesui padarė ideologiniai politiniai reikalavimai. Konstatuojama, jog šiandieninis universitetas dažnai suprantamas kaip institucija, teikianti paslaugas įvairiems visuomenės sektoriams, atspindinti aktualius rinkos poreikius. Tačiau tuo pačiu universitetui kyla pareiga atsispirti vis stiprėjančiam laisvos rinkos ir politiniam sprendimui bei išsaugoti savo kaip mokslo institucijos kryptį ir tikslus.

ENDespite some scepticism on current Lithuanian policy of higher education, having necessary impact on the state of universities and other higher education institutions, one can assert that despite regression, there are some important and promising steps ahead. Self-consciousness and self-criticism of academic disciplines have increased, new academic identities emerge, there is clear awareness of the need for interdisciplinary research, more members of Lithuanian academic community get involved in international and regional networks, publish the results of their research to the international scientific community. These changes further demonstrate shift in the Lithuanian way of thinking. The publication offers and in-depth study of historical origins and development of a university in terms of institution, deals with issues faced by the current system of higher education, reviews formation of universities since the ancient Greece to the modern Western States. The article focusses on situation of scientific production at the universities and the impact made to the process by ideological political demands. One concludes that modern university is often regarded as an institution providing services to various sectors of the public and reflecting relevant market needs. Simultaneously however universities must resist ever stronger pressure by the free market and politicians and retain their course and objectives as scientific institutions.

ISBN:
9789955205302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27274
Updated:
2013-04-28 21:17:11
Metrics:
Views: 1