Interaction between University studies and labour market: priorities and changes: (the case of Šiauliai university)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interaction between University studies and labour market: priorities and changes: (the case of Šiauliai university)
Alternative Title:
Universitetinių studijų ir darbo rinkos regione sąveika: kokie prioritetai, kokie pokyčiai? (Šiaulių universiteto atvejis)
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 5 (42), p. 21-33
Summary / Abstract:

LTStudijų kokybės problema - akivaizdi, suvokta ir daugelyje Lietuvos universitetų jau sprendžiama, numatant kryptingus veiksmus aukštojo mokslo kokybei užtikrinti. Atsižvelgiant į reikalavimus, keliamus universitetiniam išsimokslinimui, bei kontekstą (išorinę ir vidinę aplinką), universitetai kuria studijų kokybės vidinio vertinimo ir studijų kokybės užtikrinimo sistemas, kuriose šalia visiems universitetams būdingų aspektų (dimensijų) atsispindi ir atskiro universiteto studijų kokybės struktūra ir kryptingumas. Tai ypač aktualu nutolusiems nuo sostinės ir regiono poreikius privalantiems tenkinti bei regiono darbo rinką formuojantiems universitetams. Straipsnyje pateikiama projekte „Studijų kokybės plėtotė regioniniame Šiaulių universitete" (rėmė ALF) atlikto kokybinio mokslinio tyrimo „Studijų kokybės Šiaulių universitete struktūra ir kryptingumas" rezultatai. Kokybinis tyrimas vyko analizuojant ekspertų grupių refleksijas, kurios buvo gautos taikant Delfų metodą. Šis tyrimas leido atskleisti ir įvardinti Šiaulių universiteto studijų kokybės poreikius, stmktūrą (studijų kokybės kriterijų sistemą), pokyčių kryptingumą (prioritetiniai veiksmai siekiant studijų kokybės). Kokybinio tyrimo medžiagos rezultatai dar kartą patikrinti kiekybinio tipo universiteto bendruomenės narių (studentai, dėstytojai, absolventai, administracijos darbuotojai, darbdaviai) apklausoje. [Iš leidinio]

ENThe problem of study quality has been realized and is already being solved in many universities of Lithuania, planning purposeful actions to ensure the quality of higher education. With reference to the requirements for university education and their context (external and internal environment), universities develop the systems of internal evaluation of study quality and systems ensuring the quality of studies; in addition to the aspects (dimensions) common to all universities, the structure of study quality and the singleness of purpose of a separate university are reflected in them. It is especially relevant to the universities remote from the capital, which have to meet the needs of the region and form its labour market. This article presents the results of the qualitative research 'The Structure and Singleness of Study Quality at Šiauliai University' carried out in the frame of the project "The Development of Study Quality at Regional Šiauliai University" (supported by the Open Society Fund - Lithuania). The study quality requirements at Šiauliai University, the structure (criteria system of study quality), and orientation to changes (priority actions while reaching for the quality of studies) were disclosed and named by the experts' work group using the Delphi method. A survey of the University's community (students, teachers, graduates, authorities, and employers) was carried out to verify the results of qualitative research material. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43448
Updated:
2020-09-17 20:12:05
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: