Lietuvių literatūros istorija : XIX amžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius
Editors:
Girdzijauskas, Juozas, sudarymas, redagavimas, autorius [com, edt, aut]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.
Pages:
901 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
I. Bendra amžiaus charakteristika / Juozas Girdzijauskas — II. Kultūrinis literatūros kontekstas / Juozas Girdzijauskas — III. Estetinis literatūros kontekstas / Juozas Girdzijauskas — IV. Bendrieji literatūros raidos bruožai / Juozas Girdzijauskas — V. Literatūros žanrai ir jų kūrėjai. Poezija. Proza: Ankstyvoji didaktinė proza / Vanda Zaborskaitė; Antanas Tatarė. Petras Gomalevskis. Juozapas Silvestras Dovydaitis. Mikalojus Akelaitis / Eligijus Daugnora; Jonas Goštautas / Juozas Girdzijauskas — Brandžioji didaktinė proza / Juozas Girdzijauskas — Iš didaktinės prozos į meninę. Aleksandras Fromas-Gužutis. Antanas Kriščiukaitis-Aišbė. Jonas Gaidamavičius-Gaidys. Liudvika Didžiulienė-Žmona / Eligijus Daugnora; Keturakis / Eligijus Daugnora ir Reda Pabarčienė; Antanas Vilkutaitis. Juozas Vilkutaitis. Keturakio kūryba. Stasys Matulaitis. Jonas Grinius. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Kazimieras Pakalniškis-Dėdė Atanazas. Drama — VI. Kultūros ramsčiai: Liudvikas Rėza. Dionizas Poška. Simonas Stanevičius. Simonas Daukantas. Liudvikas Adomas Jucevičius. Laurynas Ivinskis / Juozas Girdzijauskas; Jonas Basanavičius / Rita Repšienė; Jonas Šliūpas / Gražina Pranckietytė; Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas / Jonas Šlekys — VII. Literatūros aukštumos: Antanas Baranauskas / Regina Mikšytė; Motiejus Valančius / Vanda Zaborskaitė; Maironis / Vanda Zaborskaitė; Vincas Kudirka / Vita Gaigalaitė; Vincas Pietaris / Audronė Žentelytė; Žemaitė / Janina Žėkaitė — Iliustracijų sąrašas — Rinktinė bibliografija / parengė Juozas Girdzijauskas ir Audronė Žentelytė, redagavo Virginijus Gasiliūnas — Asmenvardžių rodyklė / sudarė Laima Arnatkevičiūtė.
Keywords:
LT
Lietuvių kultūros istorija; Literatūra / Literature; XIX amžiaus lietuvių poezija; XIX lietuvių proza.
EN
19th century lithuanian poetry; 19th century lithuanian prose; History of lithuanian culture; History of lithuanian literarure.
Summary / Abstract:

LTXIX amžius Lietuvoje, kaip ir kiekvienas ilgas laikotarpis, yra sudėtingas. Apie jį pareikšta ir tebereiškiama daug įvairių ir viena kitai prieštaraujančių nuomonių. Šioje knygoje siekta daugiau supažindinti, referuoti, remtis tuo, kas kitų padaryta, o ne analizuoti ar polemizuoti. Kartu norėta išlaikyti kiek galima vieningesnę XIX amžiaus lietuvių dvasinės kultūros, jos kūrimosi proceso ir evoliucijos sampratą, išvengti loginių prieštaravimų. Tačiau nesistengta vienodinti knygos autorių nuomonių, kada jie kiek skirtingai suvokia ir vertina tą patį dalyką. Knygoje norėta aprėpti visą XIX amžių - to amžiaus lietuvių kultūros visumą ir tos visumos kontekste supažindinti su literatūra. Nors literatūros sąvoka įvairiai suprantama, bet kai kalbama apie XIX amžių Lietuvoje, literatūra laikytina viskas, kas parašyta. Tąja literatūra daugiausia ir reiškėsi tautos dvasinė kultūra. Tai, kas vadinama grožine literatūra, buvo neatsiejama nuo literatūros visumos. Dėl to knygoje mažai vietos skirta apžvelgti politiniams įvykiams ir socialiniams procesams, bet jos negailėta kultūriniam gyvenimui, kultūros barams, estetiniam kontekstui nušviesti.

ENThe 19th century in Lithuania is a difficult period as any other period is. A great number of different and controversial opinions have been offered and are still offered about this period. This book is aimed to provide more information, reference and previous research, rather than to analyse or dispute. The authors also aspire to maintain as united spiritual culture of Lithuanians of the 19th century, the notion of its development process and evolution as possible, and to avoid logical inconsistences. However, the authors of the book do not attempt to unify their opinions when they differ in perception and evaluation of one and the same thing. The book is aimed at discussing the whole period throughout the 19th century. i.e the then Lithuanian culture, and at presenting Lithuanian literature in the context of that culture. Although the notion of literature is perceived in different ways, but the book concentrates on the 19th century in Lithuania and everything that was produced in that period is considered to be literature. The national culture is reflected in that literature. The literature we perceive as fiction was an integral part of the whole literature of that period. Therefore, the book pays a little attention to political events and social processes of those times. It is devoted to the cultural life, cultural bars and the aesthetic context.

ISBN:
9986513693
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24665
Updated:
2020-05-27 18:38:56
Metrics:
Views: 141
Export: