Bažnytinės unijos projektas (1865–1866)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytinės unijos projektas (1865–1866)
Alternative Title:
Project of the Church union (1865–1866)
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2002, t. 20, p. 127-140
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bažnyčių unijos projektas (1865 - 1866). 1863 m. sukilimas; Rusijos imperija.
EN
The Project of the Church Union (1865-1866); the uprising of 1863; Russian empire.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Rusijos ir Lietuvos archyvų fondais, istoriografija, straipsnyje analizuojamos 1865-1866 m. parengto Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių unijos projekto atsiradimo aplinkybės, gvildenamas jo autorystės klausimas. Aptariamas anoniminio autoriaus pasiūlytas bažnyčių sujungimo mechanizmas, keliamas klausimas, kodėl valdžios sluoksniai projektu nesusidomėjo. Projektas buvo išdėstytas dvejuose anoniminiuose raštuose, kurie išliko tarp žandarų žinybos dokumentų Peterburge. Juose aptarta Vakarų krašto etnopolitinė situacija ir svarstymai, kaip integruoti jį į Rusijos imperiją. Tam siūlyta sukurti Rusijos katalikų bažnyčią, kuri visus imperijos katalikus (išskyrus Lenkijos Karalystę) ilgainiui paverstų stačiatikiais. Tokios bažnyčios kūrimą siūlyta inicijuoti išleidus specialų periodinį leidinį, kuris rašytų ta tema, vėliau surinkus pusės milijono katalikų (taip pat ir dvasininkų) parašus ir galiausiai įsteigus specialią Laikiną tarybą, kuri per 12 metų įgyvendintų projektą. Imperijos valdžia šiuo bažnytinės unijos projektu nesusidomėjo ir nemėgino jo įgyvedinti. Matyt, bijota masinio gyventojų pasipriešinimo, abejota projekto sėkme. Aptariant projekto autorystės klausimą, tiriama Minsko bajorvedžio Eustachijaus Prószyńskio veikla, jo siūlytas Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių sujungimo Rusijos imperijoje projektas, o taip pat galimos Vilniuje leisto laikraščio "Vilenskij vestnik" redaktoriaus Adomo Honorijaus Kirkoro sąsajos su unijos projektu. Pastarojo autorystė labiau tikėtina.

ENAccording to Russian and Lithuanian funds in archives, historiography, the article examines the circumstances of occurrence of prepared union project of Catholic and Orthodox Churches prepared in1865-1866, the question of authorship is ventilated as well. The mechanism for the amalgamation of churches proposed by the anonymous author is discussed; the question why the government did not become interested in project is raised. The project was set out in two anonymous letters, which remained among the documents of gendarme office in St. Petersburg. They discuss etnopolitical situation in the western lands and reflections on how to integrate it into the Russian empire. The suggestion was to establish Russian Catholic Church, where all the Catholics of the empire (except for the Kingdom of Poland) would eventually be made into Orthodox. The creation of such churches was proposed through the initiation of a special issue of the periodical publication, which would work on that subject, later – the signatures of half a million of Catholics (including priests) would be collected, and finally a special temporary board would be established, which would implement the project during 12 years. Imperial power was not interested in this project of church union and did not attempt to implement it. Apparently, it was afraid of mass resistance of residents and doubted about the success of the project. Discussing the issue of authorship of the project, the activity of the nobleman Eustachij Prószyńskij from Minsk, his proposed project on amalgamation of Catholic and the Orthodox Church in Russian Empire, as well as presumable connections of Adam Honorius Kirkor, the editor of the newspaper "Vilenskij Vestnik" published in Vilnius, with the project of union is examined. The authorship of the latter is more likely.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17975
Updated:
2018-12-17 11:02:03
Metrics:
Views: 42    Downloads: 2
Export: