Istorikas kunigas Vaclovas Strimaitis ir jo artimieji : Strimaičių, Olekų, Varankų, Katilių giminės geneologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorikas kunigas Vaclovas Strimaitis ir jo artimieji: Strimaičių, Olekų, Varankų, Katilių giminės geneologija
Alternative Title:
genealogy of the Strimaičiai, Varankai, Katiliai
Publication Data:
Vilnius : Infrostras, 2007.
Pages:
579 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika; Lietuvos sovietinė okupacija; Atsiminimai; Pasipriešinimas okupacijai; Sovietiniai kalėjimai; Lietuvos partizanai; Katalikų dvasininkai; Kolektyviniai ūkiai; ūkininkavimas; Republic of Lithuania; Soviet occupation of Lithuania; Memories; Resistance of accupation; Soviet prisons; Lithuanian partisans; Catholic priestes; Collective farming; Farming.
Keywords:
LT
Atsiminimai / Memories; Dvasininkija / Clergy; Kolektyviniai ūkiai; Sovietiniai kalėjimai; Ūkininkavimas / Farming.
EN
Catholic priestes; Collective farming; Farming; Soviet occupation of Lithuania; Soviet prisons.
Summary / Abstract:

LTKnyga skiriama iškiliam sūduviui istorikui kunigui Vaclovui Strimaičiui, įrašiusiam ne vieną puslapį į Sūduvos bažnyčių ir parapijų istoriją. Ją sudaro pratarmė, įžanga, keturi pagrindiniai skyriai, priedas, asmenvardžių rodyklė, santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. Įžangoje apibūdinama genealogijos reikšmė įprasminant giminės ir individo gyvenimo vertę. Pirmajame po įžangos skyriuje pateikiama Vaclovo Strimaičio parašyta giminės istorija, ją šiek tiek papildžius naujomis žiniomis, išnašomis ir paaiškinimais, įterpus atskirai V. Strimaičio parašytą vyskupo Juozapo Olekos biografiją, sudarius atskirų giminės šakų genealogines schemas. Rengiant šio ir kitų skyrių genealogines schemas, buvo naudotasi įvairiais šaltiniais: Rimvydo Butauto knyga „Mūsų šaknys" (Vilnius, 1994, 1998), Tomo Jurgio Nenorto iš JAV atsiųsta giminės genealogine schema, giminių pateiktais duomenimis, giminės istorijos tekste esamais duomenimis. Antrajame skyriuje duotas Vaclovo Strimaičio gyvenimo aprašymas, paremtas abiejų autorių žiniomis ir atsiminimais, papildytas svarbiausiomis jo gyvenimo ir veiklos datomis. Trečiajame skyriuje aprašyta Strimaičių šeima. Atskiri šio skyriaus poskyriai skiriami dešimčiai Vaclovo Strimaičio seserų ir brolių: pateikiami trumpi gyvenimo aprašymai, laiškai ar kita medžiaga. Šie poskyriai yra gana nevienodos apimties, nes ne apie kiekvieną šeimos narį buvo užtektinai išlikusios medžiagos. Plačiausi poskyriai yra sesers Marijos ir brolio Broniaus, kurių atsiminimus iš lagerių užrašė pats Vaclovas, bei sesers Elžbietos, kurios iš Sibiro rašytus laiškus išsaugojo duktė Stasė. Gaila, kad žuvo kitų dviejų brolių-Vinco ir Jono lagerių ir tremties išgyvenimai, taip pat užrašyti Vaclovo.Vinco pasakojimai apie sunkųjo gyvenimą Vorkutos gulaguose žuvo sudegus jo namams Šunskuose, o Jono buvo taip paslėpti nuo nepageidaujamų akių sovietmečiu, kad sūnui Algimantui iki šiol jų nepavyko rasti. Ketvirtojo skyriaus pirmajame poskyryje pateikiami V. Strimaičio bibliotekoje buvusių knygų aprašai. Jie parodo, kuo istorikas domėjosi: be religijos knygų, jis turėjo istorijos bei kitų mokslo sričių veikalų, enciklopedijų, žodynų. Tiesa, šie aprašai visiškai užbaigto bibliotekos vaizdo neduos, nes po Strimaičio mirties biblioteka buvo išblaškyta ir vėliau ne viską pavyko susekti ir aprašyti. Antrajame šio skyriaus poskyryje aprašytas V. Strimaičio archyvas - jame buvę paties Vaclovo Strimaičio rankraščiai - atskirų Lietuvos istorijos įvykių aprašymai, parapijų, bažnyčių istorijos, kunigų biografijos. Nemažą dalį sudaro kitų asmenų rankraščiai - grožiniai kūriniai, istorinės apybraižos, įvairi kita medžiaga. Čia taip pat aprašyti V. Strimaičiui atsiųsti laiškai, atvirlaiškiai, telegramos bei jo archyve buvusios fotografijos. Svarbią archyvo dalį sudaro žymaus istoriko kunigo Jono Reitelaičio rašyti Vaclovui Strimaičiui laiškai, kuriuose autorius dalijasi įvairiomis istorinėmis žiniomis, duoda patarimų. Juose atsiskleidžia abiejų istorikų interesai, nuoširdus jų bendradarbiavimas. Išsamesnį šio bendradarbiavimo vaizdą būtų galima susidaryti turint Reite-laičiui rašytus Strimaičio laiškus, tačiau jų nepavyko rasti - labai gausiame Jono Reitelaičio fonde Vilniaus universiteto ir kitose bibliotekose tokių laiškų nesama.Ketvirtojo skyriaus pradžioje pateikiama trumpa šio skyriaus įžanga, kurioje aprašytas V. Strimaičio bibliotekos likimas, duoti įvairūs aprašų paaiškinimai, nuorodos, kur saugomos knygos, rankraščiai, nuotraukos. Priede - V. Strimaičio „Šunskų parapijos kronika", kurią, dar būdamas klierikas, jis parašė Šunskų klebono kun. Vinco Ambraziejaus užsakymu per 1928 metų atostogas. Tai Šunskų parapijos ir joje dirbusių kunigų istorija. [Pratarmė]

ISBN:
9789955608448
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10155
Updated:
2019-11-08 08:15:19
Metrics:
Views: 74
Export: