Lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plėtros sąlygomis 1904-1914 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plėtros sąlygomis 1904-1914 metais: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
166 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPirmajame disertacijos skyriuje „Visuomeninės-politinės bei kultūrinės knygų leidybos sąlygos“ apibūdintos žymiai pakitusios po spaudos draudimo panaikinimo aplinkybės, kuriomis lietuvių bendruomenė galėjo plėtoti tautinę veiklą. Antrajame disertacijos skyriuje „Knygų leidybos organizavimo struktūra ir teisinis pagrindas“ nuodugniai išanalizuota knygų leidybos organizacinės struktūros sankloda, įvertintas bendrosios cenzūros priemonių raidos vaidmuo lietuviškų spaudos įstaigų bei įmonių kūrimuisi, apibūdinta tiesioginė šių priemonių įtaka knygų leidybos dinamikos procesams, detaliau nušviesta Vilniaus spaudos reikalų laikinojo komiteto bei Vilniaus spaustuvių ir knygų prekybos inspektoriaus veikla. Trečiojoje darbo dalyje „Lietuviškų knygų poligrafijos bazės raidos ypatybės“ pateikti ne tik spaustuvių lietuviškos leidybinės produkcijos dinamikos apibendrinimai, bet ir aptarti svarbesni šių įmonių materialinio bei techninio aprūpinimo klausimai, apžvelgtos esminės spaustuvių darbuotojų darbo sąlygų, jų profesinio pasirengimo ir visuomeninio aktyvumo problemos. Ketvirtajame disertacijos skyriuje „Knygų repertuaro struktūra“ pateikta išsami 1904–1914 m. lietuviškų knygų tipologinė ir teminė charakteristika, padedanti atskleisti naujus kokybinius lietuviškų knygų repertuaro pokyčius. Penktajame disertacijos skyriuje „Knygų platinimas“ plačiau išanalizuotos lietuviškų knygų platinimo sąlygos, būdai ir formos, atskleidžiant, kaip per palyginti trumpą laikotarpį nuo nelegalios spaudos gabenimo ir platinimo metodų pereita prie naujais principais organizuotos lietuviškų knygų platinimo sistemos.

ENThe first part of the thesis, named “Public, Political, and Cultural Book Publishing Conditions”, describes the changed environment after abolishing Lithuanian press ban, when Lithuanian community was able to develop its cultural activities. The second part of the thesis , named “The Structure and Legal Basis of Book Publishing” analyses the structure of book publishing, evaluates the role of common censoring on the development of Lithuanian press institutions and companies, discloses direct influence of such means on dynamics of press, highlights activities of Vilnius Press and Book Trade Inspector. The third part named “The Development of Lithuanian Polygraphy” summarises the dynamics of Lithuanian publishing production and discusses more important issues of material and technical procurement by such enterprises, and overviews essential work conditions in publishing companies as well as professional training and public activity of their employees. The fourth part of the thesis “Book Repertoire” delivers typological and thematic characteristic of Lithuanian books that helps to disclose new qualitative changes of book repertoire in 1904-1914. The fifths part “The Distribution of Books” more analyses conditions, methods, and forms of distributing Lithuanian books and discloses that illegal transportation and distribution of Lithuanian books developed to a new distribution system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10378
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 13
Export: