Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Błogosławiony Jerzy Matulewicz
Publication Data:
Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 2005.
Pages:
551 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp — Młodość i pierwsze prace — Dom i szkoła — Formacja kapłańska: Kielce; Warszawa; Sankt Petersburg; Fryburg — Profesor i działacz społeczny: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; W Zakładzie Plater-Zyberkówny w Warszawie; Akademia Duchowna w Petersburgu — Odrodzenie Marianów — Początki wznowionego zgromadzenia: Sankt Petersburg; Fryburg; Chicago; Warszawa; Mariampol — Biskup wileński — Nominacja i ingres — Biskup wobec zmian politycznych — Duszpasterz księży — Wychowawca młodego duchowieństwa — Działalność pasterska — W obronie języka litewskiego — „Zadaniem Kościoła nie jest nauczać języków” — Starania o przywrócenie jedności z prawosławnymi — Promotor życia zakonnego — Biskup-Generał Marianów: Stany Zjednoczone; Polska; Litwa; Kapituła generalna, konstytucje i instrukcje; Dom białoruski w Drui; Łotwa; Rzym; Podsumowanie — Współpraca z Episkopatem Polskim i Stolicą Apostolską — Opozycja przeciwko bp. Matulewiczowi — Starania rządu o usunięcie bp. Matulewicza — Rezygnacja z diecezji — Wizytator apostolski w Republice Litewskiej — Nominacja i pierwsze prace — Prowincja kościelna i konkordat — Zgon i pośmiertna chwała — Bibligrafia — Spis ilustracji — Indeks osób — Indeks nazw geograficznych.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Jerzy Matulewicz; Jurgis Matulevičius; Šveicarija (Switzerland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Marijonai / Marian; Vienuolijos / Monasteries.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2005, Nr. 2, p. 31-37
Other Editions:
Palaimintasis Jurgis Matulaitis / vertė Teresė Danguolė Šniūrevičienė ; specialusis redaktorius Vaclovas Aliulis. Kaunas : Marijonų talkininkų centro leidykla, 2009. 542 p
Summary / Abstract:

LTLenkų istoriko marijono Tadeuszo Górskio knyga „Palaimintasis Jurgis Matulevičius“ skirta Vilniaus vyskupo, marijonų kongregacijos atnaujintojo Jurgio Matulaičio (1871-1927) biografijai. Tyrimas grindžiamas gausia lenkų istoriografija, Lenkijos, Lietuvos, Vatikano archyvų šaltiniais. J. Matulaičio biografija knygoje skirstoma į tris laikotarpius: 1) periodą iki 1918 m. (jaunystės bei studijų, pirmųjų pareigų dvasinėse seminarijose laikotarpis), 2) veiklą Vilniaus vyskupo soste 1918-1925 m. ir 3) veiklą einant apaštalinio vizitatoriaus Lietuvos Respublikoje pareigas 1925-1927 m. Knygoje nuosekliai ir detaliai aptariamos J. Matulaičio studijų ir darbo Lenkijoje, Rusijoje, Lietuvoje ir Šveicarijoje aplinkybės, daug dėmesio skiriama jo visuomeninei veiklai ir ypač – marijonų kongregacijos atgaivinimui 1911 m. ir jos plėtotei tarp įvairių tautų kunigų, vyskupo veiklai įsteigiant dvi moterų vienuolijas, jo požiūriui į apaštalavimą tarp stačiatikių. Būdamas Vilniaus vyskupu J. Matulaitis dėl savo lietuviškos kilmės susidūrė su stipria Lenkijos valdžios institucijų ir Bažnyčios opozicija, todėl atsisakė pareigų. Vatikanas paskyrė jį apaštaliniu administratoriumi Lietuvoje. Eidamas šias pareigas jis parengė Lietuvos bažnytinės provincijos (įsteigtos 1926 m.) ir konkordato su Vatikanu (pasirašyto 1927 m.) projektus. Knygoje apžvelgiama ir pomirtinė J. Matulaičio šlovė – jo paskelbimo palaimintuoju (1987 m.) bylos eiga. J. Matulaičio biografija tiriama plačiame valstybių, kuriose jis dirbo, politinės ir Bažnyčios istorijos kontekste. Knygos gale pateikiama išsami darbų apie J. Matulaitį bibliografija.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus vyskupija; Šv. Sostas; Vizitatorius; Beatifikacija; Marijonų vienuolija; Kunigas; Jurgis Matulevičius; Jerzy Matulewicz; The Republic of Lithuania; The Government; The Republic of Latvia; The Republic of Estonia; Conference of the Baltic States; Foreign policy; The Baltic Union; The Baltic Entente.

EN“Palaimintasis Jurgis Matulevičius” [The Blessed Jurgis Matulevičius] by Polish historian Tadeusz Górski, is dedicated to the biography of the Bishop of Vilnius, the Blessed Jurgis Matulaitis of the Marian Congregation. The study is based on the rich Polish historiography, Polish, Lithuanian and Vatican archives. Matulaitis biography is divided into three periods: 1) the period until 1918 (youth and study years, started work at the Spiritual Seminary); 2) work as the Bishop of Vilnius in 1918–1927; 3) work as an Apostolic Visitator in Lithuania in 1925–1927. The book details his work and years of study in Poland, Russia, Lithuania and Switzerland, focuses on Matulaitis's public work, especially the recovery and development of the Marian Congregation, the establishment of two women's monasteries and his views on the apostolate among the Orthodox. Because of his Lithuanian origins, Matulaitis faced strong opposition from the Polish authorities and the Church while working as the Bishop of Vilnius and therefore resigned. The Vatican appointed him as an apostolic administrator in Lithuania. In this capacity, he developed the Lithuanian ecclesiastical province (created in 1926) and the Concordat with the Vatican (signed in 1927) projects. The book reviews his posthumous glory and the beatification as the Blessed Jurgis Matulaitis (1987). Matulaitis's biography is explored in the political context of the countries where he worked as well as the history of Church. A detailed bibliography of works of Matulaitis is provided at the end of the book.

ISBN:
8371194889; 9789955629214
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11676
Updated:
2022-05-31 17:48:20
Metrics:
Views: 62
Export: