Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK: bažnytinės architektūros užsakymai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK: bažnytinės architektūros užsakymai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
Pages:
359, [7] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Vietoj pratarmės — Įvadas: Mecenatas ar užsakovas; Katalikų Bažnyčios meniniai užsakymai; Tyrinėjimų laikas ir erdvė; Šaltiniai ir literatūra; Studijoje keliami klausimai — XVII a. LDK bažnytinio meno užsakymų paskatos — Religingumas — Fundacijos: Dovanojimo aktų formos; Rūpinimasis fundacijomis; Geradarių atminimas — XVII a. meno supratimo LDK tradicija ir naujovės: Meno vertinimas XVII a. šaltiniuose; Meno šakos ir naudojamos medžiagos; Meno vertinimo kriterijai; Meninių idėjų paveldas ir naujovės — Bažnytinio meno užsakymo ir atlikimo procesas — Menininkai ir užsakovai: Menininkų priklausomybė ir laisvė; Menininkų tarnystė dvare; Sutartinis darbas — Mecenatų įtaka užsakymams: Užsakymų išlaidų apmokėjimas; Užsakymų atlikimo kontrolė; Užsakovų įtaka ikonografinėms programoms — LDK bažnytinių užsakymų statistika: Bažnyčių statistika Žemaitijos ir Vilniaus vyskupijose; LDK užsakovų statistika — LDK bažnytinių užsakymų specifika — Pabaiga — Priedas Nr. 1. XVII a. LDK bažnytinės architektūros fundatorių - užsakovų sąrašas — Priedas Nr. 2. LDK vyskupijų vietovių, kuriose XVII a. stovėjo bažnyčios ir koplyčios, sąrašai: Vilniaus vyskupija; Žemaitijos vyskupija; Lucko vyskupija — Šaltiniai — Streszczenie — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
17 amžius; Architektūra / Architecture; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Religinis menas / Religious art.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Lituano-slavica posnaniensia : studia historica. 2007, t. 12, p. 265-267
  • Recenzija leidinyje Menotyra
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, remiantis bažnytinių architektūrinių užsakymų ir juos lėmusių kultūrinių veiksnių istorijos studijomis, analizuojamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII a. bažnytinio meno mecenavimo procesas. Aptarti bendri kultūriniai reiškiniai, turėję įtakos ar tiesiogiai veikę mecenavimo procesą. Meninis vertinimas palygintas su meno apibūdinimu tyrinėjamuose šaltiniuose. Remiantis surinkta faktografine medžiaga apibūdinta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII a. bažnytinės architektūros užsakymų dinamika. Daug dėmesio skiriama bažnytinių fundacijų ir stambių meninių užsakymų pobūdžio analizei, pateikiama konkrečių parapijų, giminių istorija, fiksuota pirminiuose šaltiniuose. Pirmajame knygos skyriuje nagrinėjamos XVII amžiaus LDK bažnytinio meno užsakymų paskatos, veiksniai, kurie lėmė užsakymų idėjų atsiradimą, nagrinėjamos dovanojimo aktų formos, geradarių atminimo aspektai. Antrajame skyriuje aptariamas bažnytinio meno užsakymo ir atlikimo procesas, atskleidžiami užsakovo ir menininko santykiai, menininkų priklausomybė ir laisvė, tarnystė dvare, sutartinis darbas ir jo apmokėjimas, pateikiama užsakymų statistika. Prieduose, kurie sudaro didesnę knygos dalį, pateikti XVII a. LDK katalikų vyskupijų bažnyčių ir architektūros užsakovų sąrašai: pirmajame priede – abėcėlinis XVII amžiaus LDK fundatorių – užsakovų sąrašas, antrajame priede – LDK vyskupijų vietovių, kuriose XVII amžiuje stovėjo bažnyčios ar koplyčios, sarašai.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčių architektūra; Katalikų bažnyčia; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mecenatystė; Užsakovai, menininkai; XVII a. architektūra ir sakralinė dailė; Architecture and sacral art; Artists; Church architecture; Clients; Foundation; Grand Dukedom of Lithuania; Patronage; XVII century.

ENThe process of ecclesiastical art patronage in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th century is analysed in the monograph based on the studies of the history of ecclesiastical architecture orders and cultural factors determining them. General cultural phenomena, which affected or had a direct impact on the process of patronage, are discussed. Artistic assessment is compared to the art description in the sources studied. The dynamics of ecclesiastical architecture orders in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th century is described based on the collected factographic material. Great attention is paid to the analysis of ecclesiastical foundations and the nature of large art orders, the history of specific parishes and families, recorded in primary sources, is provided. The first chapter of the book deals with the drivers and factors of ecclesiastical art orders, which determined the emergence of ordering ideas in the 17th-century GDL, the forms of deeds of gift, the aspects of the commemoration of benefactors. The second chapter covers the process of ordering ecclesiastical art and order execution, the relations between the client and the artist, artists’ dependence and freedom, service in the estate, agreed work and remuneration, order statistics. The annexes, which form a larger part of the book, provide the lists of catholic diocesan churches and architecture clients in GDL in the 17th century: the first annex contains the list of founders-clients in the 17th-century GDL in alphabetical order, the second one provides the lists of GDL diocesan locations where churches or chapels stood in the 17th century.

ISBN:
9986571979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12356
Updated:
2022-01-02 17:09:28
Metrics:
Views: 163    Downloads: 52
Export: