Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI-XVIII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI-XVIII a
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010.
Pages:
299 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Karalaičio Kazimiero kelias į dangiškąją šlovę — Šv. Kazimiero žemiškosios biografijos faktai ir pagrindinės gerbimo tradicijos datos — Kanonizacijos istorija — Pamaldumas palaimintajam Kazimierui XVI a.: ankstyvoji ikonografija — Šv. Kazimieras pirmajame Gyvenime (1521): portreto klausimas — Vilniaus katedros Venerabilis Icon — Trečiosios rankos paslaptis — Medalionas ir Aukso vilnos ordinas — Justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicabitur (Ps 92,13) — Lelija — Rožinis — Šv. Kazimiero kulto suklestėjimas XVII a.: karys ar pamaldusis karalaitis? — Jokūbo Lauro raižiniai ir ankstyvieji šv. Kazimiero atvaizdai — S. Casimirus Polonus Princeps Poloniae (1600) — Valdovo skeptras šv. Kazimiero rankoje — Imago B. Virginis Czestochoviensis et Sancti ac Beati Regnorum Poloniae ac Svetiae Patroni (1600): šv. Kazimieras tarp Lenkijos ir Švedijos globėjų — Romos brevijorius ir kanoninis šv. Kazimiero atvaizdas (1603) — Kryžius šv. Kazimiero rankoje — Peter Overradt, Icones et miracula sanctorum Poloniae (1605-1606): šv. Kazimiero hagiografinis atvaizdas — Jokūbo Lauro sūnaus Mykolo raižinys Šv. Kazimieras (1650): Ambitione soggiogata, canzone del signor Mario Cevoli Romano in lode di S. Casimiro prencipe di Polonia — Šv. Kazimieras - Lenkijos ir Lietuvos valstybės globėjas — Tridento susirinkimas ir "valdovų reforma": šv. Kazimiero gerbimo tradicijos sklaidos kontekstas — Jėzuitai - šventųjų valdovų gerbimo skatintojai: šv. Kazimieras XVII a. jėzuitų leidiniuose — Jeronimas Bildziukevičius, Divi Tutelaris Patrii Casimiri Insigne Virtutum Hieroglyphicis Emblematum figuris adumbratum... (1620) — Roberto Bellarmino, De officio principis christiani (1619) — Joannes Baptista Rossi, Clypeus castitatis ex armamentario Virginitatis (1653) — Šv. Kazimiero tekstinis ir vizualusis atvaizdas kaip "gero valdovo" idealas —Bažnytinė Šv. Kazimiero brolija: Belgijos atvejis — Hymnus quem in B. Virginis honorem compusuit, et secum sepeliri curavit Sanctus Casimirus ir atvaizdas (1640) — Franciscus Nerrincq, Voor-Beeldt der Waere Deught, Namentlijch van de Maeghdelijcke Reynigheydt, voor-ghestelt in den H. Casimirus... (1692) — Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčia — Valdovai Vazos - Šv. Kazimiero koplyčios statytojai — Ikonografinė programa — Didžiosios XVII a. šv. Kazimiero iškilmės — Šv. Kazimiero gerbimas Pietų Italijoje ir brolio Hilarijono Il breve compendio della vita, morte o miracoli del Santissimo prencipe Casimiro (1629) — 1604 m. Vilniaus ir 1636 m. Palermo iškilmių atvaizdai — 1636 m. šv. Kazimiero iškilmės Vilniuje — Iškilmių stebuklai ir gerbimo tradicijos ženklai — Šv. Kazimieras tarp angelų - 1604 m. Vilniaus iškilmes menantis paveikslas — Palermo iškilmių paveikslas Šv. Kazimiero karūnavimas (1636) — Potridentinės temos šv. Kazimiero ikonografijoje — Pamaldumas Kristaus kančiai: Krokuvos pranciškonų reformatų bažnyčios Šv. Kazimieras (apie 1672) — Pamaldumas Dievo Motinai: marijinės temos šv. Kazimiero atvaizdai — Trakelių bažnyčios Marijos ikona ir šv. Kazimiero atvaizdas (XVII a. I p.) — Carlo Dolci Šv. Kazimieras (apie 1670) — Sarmatų karaliaus sūnus XVIII a.: didiko portretas ar šventojo karalaičio atvaizdas? — Pranciškaus Balcevičiaus Šv. Kazimieras (1749) — Šv. Kazimiero atvaizdas iš Calendarium ecclesiasticum continens festa duplicia (XVIII a. vid.) — Šv. Kazimiero atvaizdas iš Encomia coelituum, digesta per singulos anni dies (1753) — Pabaiga — Image History of St. Casimir in 16th-18th Centuries — Priedai — Šaltiniai ir literatūra: Rašytiniai šaltiniai; Spausdinti šaltiniai; Šv. Kazimiero "gyvenimai"; Su šv. Kazimiero kultu susijusi devocinė literatūra: maldos, pamokslai, himnai, poemos; Literatūra —Iliustracijų sąrašas — Rodyklės: Asmenvardžių rodyklė; Vietovardžių rodyklė — Santrumpos.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Ikonografija / Iconography; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Other Editions:
Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku : między ikonografią a tekstem / z języka litewskiego przełożyła Katarzyna Korzeniewska Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013 438 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTKnygoje aptariama šv.Kazimiero atvaizdo istorija nuo šv. Kazimiero kanonizacijos pradžios 1520 metais iki XVIII amžiaus pabaigos. Bandoma atskleisti šv.Kazimiero atvaizdų genezę, ikonografijos įvairovę, atributų simbolinę ir teologinę prasmę. Naudodamasi gausia šv. Kazimiero ikonografija ir liturginiais, hagiografiniais, proginiais tekstais, autorė parodo, kaip į jį buvo žvelgiama konkrečioje epochoje ir kokią vietą jis užėmė tikinčiojo gyvenime. Knygoje pristatomi ir aptariami šv. Kazimiero atvaizdai iš Belgijos, Prancūzijos Romos, Krokuvos, Varšuvos universitetų, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekų, Lietuvos dailės ir Lietuvos nacionalinio muziejų rinkinių, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos bažnyčių, nagrinėjamas atvaizdo ikonografijos formavimosi procesas, hagiografų, teologų, menininkų bendradarbiavimo pobūdis, gvildenamos gerbimo ir vaizdavimo tradicijų sąsajos, išskiriami kūriniai, kurių genezė turi aiškią religinę funkciją ir rodo konkretaus užsakovo pamaldumo raišką. Autorė gilinasi, kas užkoduota konkrečiose šv. Kazimiero vaizdavimo detalėse, išsamiai aprašo tų atvaizdų ir šalia jų esančių atributų kitimo aplinkybes ir priežastis. Knygoje teigiama, kad po šv. Kazimiero mirties 1484 metais ėmęs sklisti šventumo garsas pirmiausia liudijo Šventojo kaip valstybės ir tikėjimo gynėjo statusą.. Daroma išvada, kad katalikų bažnyčios vykdytos reformos skatino valstybės globėjo kultą – pelnęs „nekruvinojo kankinio“ titulą, šv.Kazimieras tapo sektinu pavyzdžiu šventumo siekiantiems pasaulietiniams ir dvasiniams vadovams.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Atvaizdas; Bažnyčių dailė; Hagiografija; Ikonografija; Katalikų Bažnyčia; Krikščioniškoji dorybė; Pamaldumas; Vilnius; Šv. Kazimieras; Šventasis Kazimieras; Šventųjų gerbimas; Šventųjų ikonografija; Catholic Church; Christian virtue; Church art; Devotion; Hagiography; Iconography; Iconography of the saints; Image; Lithuania; St. Casimir; Vilnius; Worship of the saints.

ENThe book discusses the history St. Kazimir’s portrayal from the beginning of Kazimir’s canonisation in 1520 until the end of the 18th century. The book shows the genesis of St. Kazimir’s pictures, the variety of iconography, the symbolic and theological meaning of attributes. By using the abundant iconography of St. Kazimir as well as liturgical, hagiographical and occasional texts, the author shows how St. Kazimir was regarded at a given period of time and the position he occupied in believers’ life. The book presents and discusses St. Kazimir’s portrayal in the universities of Belgium, France, Rome, Krakow and Warsaw, in the libraries of the Lithuanian Science Academy, in the collections of Lithuanian art museum and Lithuanian national museum, in Lithuanian, Polish and Belarus churches. It also examines the process of development of image iconography, the manner of co-operation between hagiographers, theologists and artists. It looks at the link between the traditions of having and displaying respect by identifying the works the genesis of which has a clear religious function and which are used as an expression of a concrete customer’s piety. The author examines what is encoded in concrete details of St. Kazimir’s pictures, makes a comprehensive description of the images and the circumstances and reasons for the change of the accompanying attributes. The author states that after St. Kazimir’s death in 1484, the promulgation of sanctity was primarily associated with the saint’s status as a defender of the state and religion. The author concludes that the reforms undertaken by the Catholic church promoted the cult of the state’s patron: St. Kazimir who gained the title of a “bloodless martyr” became an example for secular and spiritual leaders who sought sanctity.

ISBN:
9786098039016; 9786094471124
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23332
Updated:
2021-02-04 17:08:26
Metrics:
Views: 93
Export: