Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)
Alternative Title:
Catalogue of the library of Duke Alexander Louis Radziwiłł in Nesvizh (1651)
Keywords:
LT
Aleksandras Liudvikas Radvila; Nesvyžiaus biblioteka; Rankraštinis katalogas; Knygos.
EN
Alexander Louis Radziwiłł; Nesvezh library; Manuscript catalogue; Books.
Summary / Abstract:

LTKnygos kultūros tyrimai ir įvairių bibliotekų veikla daug dešimtmečių domino akademinio sluoksnio atstovus. Dėl akivaizdžių priežasčių istorikai tyrinėjo Radvilų šeimos įžymiųjų atstovų susidomėjimą knygomis bei jų mecenatystę kultūros srityje. Šiame kontekste garsiosios Radvilų bibliotekos Nesvyžiuje istorija reikalauja atskiro tyrimo. Po pirmojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo imperatorės Jekaterinos II įsaku ši išskirtinė kolekcija buvo konfiskuota. Apie 15 000 knygų pervežta į Sankt Peterburgą ir perduota Rusijos mokslų ir menų akademijai (vėliau – Rusijos mokslų akademija). Nesvyžiaus bibliotekos įkūrėju laikomas Mikalojus Radvila Juodasis (1515-1565); tačiau ją išplėtė Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549-1616), perstatęs kunigaikščio rūmus ir vieną iš kambarių specialiai pritaikęs bibliotekai. Nesvyžiaus biblioteką praturtino ir daugybė dovanų, tame tarpe kardinolo ir Vilniaus vyskupo Jurgio Radvilos (1556-1600), Žygimanto Karolio Radvilos (1591-1642) bei kitų šeimos narių dovanotos knygos. Aptariamas katalogas buvo parengtas kunigaikščio Aleksandro Liudviko Radvilos nurodymu. Mikalojaus Kristupo Radvilos ir Elžbietos Eufemijos Vyšniovieckos sūnus, gimęs 1594 m., gavo išskirtinį išsilavinimą. 1610 m. pradėjo studijuoti Vokietijoje, po to keliavo po Vokietiją, Prancūziją ir Italiją. 1620 m. pabaigoje grįžo į Abiejų Tautų Respubliką, bet jau 1624 m. vėl išvyko į Italiją, šį kartą drauge su karalaičiu Vladislovu Vaza. 1625 m. sugrįžo į tėvynę ir netrukus visiškai įsitraukė į politinį gyvenimą.Šeimyninių ryšių dėka jis greitai kilo karjeros laiptais, 1635 m. tapo Lietuvos dvaro maršalka, o po dviejų metų – jau Lietuvos didžiuoju maršalka. 1652 m. gruodžio mėnesį vėl išvyko į Italiją, mirė Bolonijoje 1654 m. kovo 30 d. Aleksandro Liudviko Radvilos bibliotekos rankraštinis katalogas dabar saugomas Lenkijos mokslų akademijos Kurniko bibliotekoje (Ms BK 1320). Jį sudaro dvi dalys. Pirmoji – dalykinė – dalis (f. 1-25r) parengta 1651 m. balandžio mėn., o antroji – abėcėlinė – dalis (f. 26r-46v) parengta tų pačių metų gegužės ir birželio mėnesiais. Šie katalogai nėra identiški. Pirmoji dalis suskirstyta klasėmis ir yra išsamesnė nei antroji (abėcėlinė). Katalogą parengė Johnas Hanowiczius, Nesvyžiaus meras. Rankraštis pažymėtas Radvilų šeimos ekslibrisu (Ex Bibliotheca Radivilliana Ducali Nesvisiensi) ir spaudu (Loc. X, No 17). J. Hanowiczius dažniausiai nenurodydavo leidimo vietos ir metų, todėl labai sunku tiksliai identifikuoti knygas. Galima tik spėlioti, kiek Nesvyžiaus bibliotekoje tuo metu galėjo būti knygų. Pasitaikė atvejų, kai J. Hanowiczius tos pačios knygos antraštę nurodė dvejopai: lotynų k. ir po to (sutrumpinta forma) lenkų kalba. [...]. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe studies on book culture and the functioning of various libraries have been present in academic circle for many decades. For obvious reasons the interest in books among the illustrious members of Radziwiłł magnate family as well as their scope of activity as the patrons of culture have been analyzed by historians. In the context, the history of the famous Radziwiłł library in Nesvizh can be considered as a separate research topic. This magnificent collection was confiscated after the first partition of Polish-Lithuanian Commonwealth (1772) by order of Empress Catherine the Great. Some 15.000 volumes were transported to Saint Petersburg and offered to the Russian Academy of Sciences and Fine Arts (later Russian Academy of Sciences). Nicolas Radziwiłł the Black (1515-1565) is considered to be the founder of the Nesvizh library; however, its full development can be dated back to the time of Nicholas Christopher Radziwiłł “the Orphan” (1549-1616), who rebuilt the ducal palace and organized a library in one of the specially adopted rooms. The Nesvizh collection has been enriched by numerous donations, including that of cardinal and bishop of Vilnius George Radziwiłł (1556-1600), Sigismund Charles Radziwiłł (1591-1642), and many other members of the family. The presented catalogue was compiled under the request of Duke Alexander Louis Radziwiłł. This magnate, born in 1594 as a son of Nicolas Christopher Radziwiłł and Elisabeth Eufemia née Wiśniowiecka, received a most privileged education. In 1610 he began his studies in Germany then traveled throughout Germany, France and Italy. He returned to the Polish-Lithuanian Commonwealth by the end of 1620, but in 1624 he left for Italy again, this time in the company of Prince Vladislas Vasa. In summer 1625 he again returned to the Polish-Lithuanian Commonwealth, but soon was totally immersed in political life.Thanks to family connections he advanced his career very fast, becoming in the court marshal of Lithuania in 1635, and grand marshal of Lithuania only two years later. In December 1652 he went to Italy again and died in Bologna March 30, 1654. The manuscript catalogue of the library of Alexander Louis Radziwiłł is currently preserved in the Kórnicka Library of the Polish Academy of Sciences (Ms BK 1320). It contains of two parts. The first of them (f. 1–25r), compiled according to subjects, was written down in April 1651, then second one (f. 26r–46v), compiled alphabetically – in May and June this year. The catalogues are not identical. The first part, divided into classes, is more comprehensive than the second one (alphabetical). The catalogue was composed by John Hanowicz, mayor of Nesvezh. The manuscript has been marked with the ex-libris of the Radziwiłł library (Ex Bibliotheca Radivilliana Ducali Nesvisiensi) and pressmark (Loc. X, No 17). Hanowicz did not state usually the information about the place and year of publication, which makes the precise identification of the books very difficult. Therefore, one can only predict the exact number of the books (and volumes) preserved in the Nesvezh library at that time. It also happened that Hanowicz stated a title of this same book in both versions: once in the original Latin version and then in (abbreviated) Polish form. Among items included the catalogue one can also find manuscripts, maps, drawings and landed estate documents. Most the books were bound with white or red leather, less frequently with green, cherish, orange or red colored leather, and seldom with morocco leather or paper. [...]. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51916
Updated:
2017-09-10 21:41:26
Metrics:
Views: 89
Export: