XVII a. Lietuvos portretas : kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykis : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII a. Lietuvos portretas: kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykis: monografija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 2000.
Pages:
143 p
Series:
Acta Academiae artium Vilnensis. Dailė; t. 19
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Portreto tapsmo ir gyvavimo aplinkybės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje — Svarbiausių Baroko idėjų atspindys Europos portretinėje dailėje — XVII a. Lietuvos portreto priešistorė — XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros ypatybės (kai kurie portreto meną įtakoję reiškiniai) — XVII a. Lietuvos portreto tipologija — Visafigūris portretas — Pusfigūris portretas — Pabaiga — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — 1675 m. dokumentas apie Žemaičių vyskupų portretų galeriją Varnių katedroje — Seventeenth Century Portraiture in Lithuania — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Asmenybė; Barokas; Ikonografija; LDK kultūra; Portretas; Portretinė dailė; Pusfigūris portretas; Tapyba; Visafigūris portretas.
EN
Baroque; Culture of the Grand Duchy of Lithuania; Full-length portrait; Half-length portrait; Iconography; Painting; Personality; Portrait; Portrait Art.
Summary / Abstract:

LTPortretas – tai visada žmogaus visumos (dvasinės prigimties ir nepakartojamumo bei aplinkos, aplinką suprantant ir kaip žmogaus fizinį kūną) pavaizdavimas, parodant tos visumos struktūrinius komponentus (bruožus), jų sąveiką ir priklausomybę, t. y. atskleidžiant žmogaus asmenybę. Skirtingi portreto tipai – tai skirtingi būdai rasti žmogui vietą pasaulyje. Monografija papildo dailės istorijos duomenis apie XVII a. Lietuvos portretinę dailę. Portretas išnagrinėtas kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykio kontekste. Čia istorijos ir natūros tyrimų duomenys išanalizuoti bei suklasifikuoti taikant tipologinį metodą asmenybės aspektu. Veikale: a) atskleisti svarbiausi baroko idėjų ir Europos portretinės dailės tarpusavio ryšiai; b) apžvelgta Lietuvos portreto raida nuo ištakų iki XVI a. pabaigos; c) įvardyti ir aptarti pagrindiniai XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros veiksniai, paveikę portretinės dailės vystymąsi; d) nustatyti XVII a. pagrindiniai lietuviškojo portreto tipai ir išnagrinėtos to portreto savybės bei bruožai Europos dailės kontekste. Monografijoje siekta atskleisti ir parodyti XVII a. Lietuvos portreto bendraeuropinius ir specifinius bruožus bei savybes. Išanalizuota medžiaga leidžia teigti, kad XVII a. Lietuvos portretinės dailės savitumo pamatas – paties portreto samprata ir jo funkcija. Šiedu dalykai susieti tarpusavio ryšiais, viena vertus, su atvaizdu, kita vertus, su portretuojamojo asmenybe, jo vertybinėmis orientacijomis, pasaulėžiūra.

ENA portrait is always the representation of the whole of an individual (spiritual nature and uniqueness as well as the environment, also understanding the environment as the physical human body), showing the structural components (features) of that whole, their interaction and dependence, i.e. by revealing a human personality. Different types of portrait are different ways to find the place of an individual in the world. The monograph supplements the data of art history about the 17th c. Lithuanian portrait art. A portrait is examined in the context of the relationship of culture, personality and its image. It analyses the research data of history and nature and classifies it by applying the typological method from the aspect of personality. The study: a) reveals the most important mutual relations between Baroque ideas and European portrait art; b) gives an overview of Lithuanian portrait from the beginning until the end of the 16th c.; c) lists and discusses the main cultural factors of the Grand Duchy of Lithuania of the 17th c. which impacted the development of portrait art; d) identifies the main types of the 17th c. Lithuanian portrait and examines portrait attributes and features in the context of European art. The monograph aims to reveal and show the common European and specific features and attributes of the 17th c. Lithuanian portrait. The analysed material allows to state that the foundation of uniqueness of the 17th c. Lithuanian portrait art is the concept of portrait and its function. These two aspects are mutually related – on the one hand, to the image; on the other hand, to the portrayed personality, his values and world outlook.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14689
Updated:
2020-10-14 18:18:37
Metrics:
Views: 63    Downloads: 9
Export: