Descriptio dioecesis Samogiciensis : komentaras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Descriptio dioecesis Samogiciensis: komentaras
Alternative Title:
Descriptio dioecesis Samogiciensis: a commentary
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2002, t. 20, p. 225-239
Keywords:
LT
Descriptio diocesis Samogiciensis.
Summary / Abstract:

LTMerkelio Giedraičio laikų "Žemaičių vyskupijos aprašymu" literatūroje naudotasi nesyk. Šis tekstas žinomas iš nuorašo - 1635 m. įrašo į Žemaičių pilies teismo aktų knygą, saugomo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje (F 256-3585). 1993 m. "Žemaičių vyskupijos aprašymo" tekstą paskelbė ir nuodugnią paleografinę šio dokumento analizę atliko Vacys Vaivada. Įdomu, kad Descriptio nedatuotas ir yra labiau panašus į privatų pro memoria nei į kokį oficialų dokumentą. Neaiški teksto paskirtis ir atsiradimo aplinkybės, nežinoma tiksli data ir keistas (kai kuriems istorikams) turinys apgaubė Descriptio paslaptingumo šydu. Kai kurias keblesnes turinio vietas šiame straipsnyje ir pamėginta aptarti. Bendras dokumento pobūdis gana aiškus - tai sąrašas Žemaičių vyskupijos beneficijų (ne bažnyčių! išvardijamos ir kanauninkijos bei altarijos), nurodant jų koliacijos teisę ir tuometinę faktinę būklę (bažnyčia veikia, vakuoja ar yra užimta protestantų). Šitoks sąrašas panėši į informaciją apie vyskupiją, skirtą kokiam Bažnyčios autoritetui (pvz., nuncijui), tačiau oficialiai neįformintą. Kol nėra datą tikslinančių argumentų, autorius linkęs likti prie "saugaus" ir neabejotino 1592-1597 m. intervalo. Vaciui Vaivadai paskelbus neredaguotą Descriptio tekstą, kai kurių jo vietų tekstologinę interpretaciją pateikė Ingė Lukšaitė, kurią autorius laiko klaidinga. Peržiūrėjus patį dokumentą radosi ir keletas skirtumų, palyginus su V.Vaivados publikacija, todėl autorius teikia savą skaitymo variantą, kurį mėgina pagrįsti.

EN"Description of Samogitian episcopate" of times of Merkelis Giedraitis was used in the literature on repeated occasions. This text is known from the transcript –the entry into the Samogitian castle court book of acts in 1635 stored in the Lithuanian Academy of Manuscript Department (F 256-3585). In 1993, the text of "Description of Samogitian episcopate" was published and a thorough paleographic analysis of this document was made by Vacys Vaivada. It is interesting that the Descriptio is undated and appears to be more private pro memoria than any other official document. The circumstances of the purpose and appearance of the text are vague, the exact date is unknown and strange (to some historians) content covered the Descriptio with a veil of mystery. This article attempted to discuss some of more difficult parts of the content. The overall nature of the document is quite clear – this is a list of benefices of Samogitian episcopate (not the churches! Canon churches and altarias are also listed) by indicating their collation rights and current actual state (the church operates, is vacant or taken by Protestants). This sort of list is similar to the information about the episcopate which is intended for some authority of the Church (e.g., nuncio), but not drawn officially. While there are no any arguments revising the date, the author tends to stay within "safe" and explicit range of 1592-1597. After Vacys Vaivada had published an unedited text of Descriptio, textological interpretation of some of its places was presented by Inga Lukšaitė, which the author considers to be wrong. In comparison with the publication of M. Vaivada, some differences emerged after the revision of the document itself as well, therefore, the author offers his own version for reading which he is trying to justify.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17965
Updated:
2018-12-17 11:02:00
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: