Ankstyvosios intervencijos vaikystėje specialistų profesinio pasirengimo turinio analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvosios intervencijos vaikystėje specialistų profesinio pasirengimo turinio analizė
Alternative Title:
Analysis of the content of professional training in the field of early childhood intervention
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 2 (19), p. 79-91
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas buvo įvertinti ankstyvosios intervencijos srityje dirbančių Lietuvos specialistų profesinio pasirengimo turinį, atsižvelgiant į Europos ankstyvosios intervencijos vaikystėje (AIV) specialistų profesinio rengimo programą (Pretis, 2006a). Pateikiamos teorinės ir empirinės AIV specialistų profesinio rengimo / pasirengimo kryptys. Empirinėje dalyje pristatoma AIV specialistų profesinį pasirengimą patvirtinančių dokumentų turinio analizė, atskleidžiami specialistų savo profesinių kompetencijų vertinimai, analizuojami specialistų kompetencijų, įgytų skirtingose profesinio pasirengimo pakopose, lygmenys, lyginamas Lietuvos ir kitų Europos šalių AIV srityje dirbančių specialistų profesinio pasirengimo turinys. Iškelta hipotezė, kad AIV specialistų rengimas orientuotas į specialiųjų kompetencijų ugdymą ir tik iš dalies atitinka bendrąjį specialistų rengimo turinį, pasitvirtino. Lietuvoje dauguma AIV specialistų profesinio pasirengimo turinio sričių orientuota į skirtingų specialistų veiklos specifiką, pasigendama holistinio, programos turinį atitinkančio pasirengimo. Logopedų, specialiųjų ir socialinių pedagogų profesinio pasirengimo turinys artimas programoje pateiktajam, tačiau slaugytojų, kineziterapeutų bei jų asistentų pasirengimo turinys ribotas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ankstyvoji intervencija vaikystėje; Ankstyvosios intervencijos specialistas; Kompetencija; Profesinio pasirengimo turinio įvertinimas; Early childhood intervention; Early childhood intervention professional; Competence based training; Assessment ofthe content of professional training portfolio.

ENThe article presents the research aiming to evaluate the content of professional preparation of Lithuanian specialists working in the area of early intervention according to the European professional preparation programme of early childhood intervention (ECIS) specialists (Pretis, 2006a). The article delivers theoretical and empirical guidelines for professional preparation/self-preparation of ECIS specialists. Empirical part delivers the content analysis of documents that confirm professional preparation of ECIS specialists, discloses self-evaluation of professional competencies acquired on different professional preparation stages, and compares the content of professional preparation in the area of ECIS in Lithuania and other European countries. The hypothesis raised by the author that the preparation of ECIS is oriented to the development of special professional competencies and only partially corresponds to general content of the preparation of such specialists, was proved. In Lithuania, the most of areas of the content of professional preparation of ECIS specialists is oriented to the specifics of activities of various specialists; it lacks for the holistic approach that would correspond to the content of the programme. Professional preparation content of speech therapists and special and social pedagogues is close to the programme one, but that of nurses, physiotherapist, and their assistants is quite limited.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16477
Updated:
2018-12-17 12:15:11
Metrics:
Views: 79    Downloads: 10
Export: