Pirmaklasių ankstyvoji gyvenimo patirtis kaip adaptacijos mokykloje emocinis veiksnys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pirmaklasių ankstyvoji gyvenimo patirtis kaip adaptacijos mokykloje emocinis veiksnys
Alternative Title:
Eearly life escperience of first -formers as an emotional factor in getting adapted to school environment
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 16 (27), p. 32-44, 100-115
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVaikystė yra ne tik žmogaus raidos, bet ir visuomenės edukacinės, dvasinės kultūros raidos produktas. Šiame darbe siekiama atskleisti, kaip šiuo laikotarpiu šeima galėtų padėti vaikui išsiugdyti adaptacijai reikiamas savybes, padėsiančias pritapti visuomenėje – mikro- ir makroaplinkoje, kas jam padeda tapti socialinės grupės, visuomenės nariu, kokios adaptavimosi problemos kyla vaikystėje. Pirmaklasių adaptavimosi mokykloje problemos iki šiol nėra tinkamai įvertintos, išanalizuotos, nors jos prognozuoja ateitį. Nėra skiriama pakankamai dėmesio vaikų harmoningos asmenybės ugdymui ikimokykliniu laikotarpiu ir jų adaptacijai pirmoje klasėje koreguoti. Ypač šiame amžiaus tarpsnyje yra svarbi šeimos ugdomoji sąveika, kuri daro didelę įtaką vaiko prieraišumui, savarankiškumui, pasitikėjimui savimi, taisyklių laikymosi saviugdai. Straipsnyje analizuojami vaiko ikimokykliniai potyriai kaip adaptacijos pirmoje klasėje veiksnys. Vaikų dvasinių, vertybinių potyrių įvairovė ir kokybė tiesiogiai yra susiję ir labiausiai priklausomi nuo šeimos institucijos, kuri yra pirminė, todėl ir jos poveikis vaiko asmenybės ugdymosi požiūriu yra stipriausias. Šeima kaip dvasinė institucija tiesiogiai yra veikiama šiandienėje visuomenėje vykstančių socialinių, kultūrinių ir edukacinių procesų, kurie per šeimą veikia vaikus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Adaptacija mokykloje; Adaptacija pirmoje klasėje; Adaptavimosi priemonės; Asmenybės ugdymas; Charakterio bruožai; Ikimokyklinio amžiaus vaikų potyriai; Mokinių adaptacija, pradinis ugdymas; Pirmokas; Vaikystė; Šeima; Family; Pupils adaptation, primary education; School adaptation; Self-development.

ENChildhood is not only a period in human life. It is a product of the development of educational and spiritual culture of a society. This work is aimed at revealing the way family can help a child develop characteristics necessary for adaptation, which will help adapt in society, i.e. in micro and macro environments, thus becoming a member of a social group. So far, adaptation problems of first year pupils in schools have not been properly evaluated and analysed, although they forecast the future. No sufficient attention is paid to the development of children’s harmonious personality during the pre-school period and the correction of their adaptation during their first year at school. Family influence at this age is very important. It influences the child’s affection, independence, self-confidence and adherence to rules. The article analyses children’s pre-school experiences as factors influencing their further adaptation at school. The variety and quality of children’s spiritual and valuable experiences are directly related and dependant on the family institution, which is the primary institution and therefore, its impact on the development of a child’s personality is the most significant. Family as a spiritual institution is directly influenced by modern social, cultural and educational processes, which influence children through their families.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34035
Updated:
2022-11-06 16:18:06
Metrics:
Views: 73    Downloads: 40
Export: