Rekomendacijos ir priemonės socialinės pedagogikos studentams ir dėstytojams bei socialiniams pedagogams ir mokiniams lyčių lygiavertiškumui lavinti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rekomendacijos ir priemonės socialinės pedagogikos studentams ir dėstytojams bei socialiniams pedagogams ir mokiniams lyčių lygiavertiškumui lavinti
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2007, 4, p. 52-62
Keywords:
LT
Lyčių lygiateisiškumas; Lyčių lygybė; Partnerystė ir tolerancija; Rekomendacijos; Rekomendacijos studentams lyčių lygiavertiškumui lavinti; Socialinis pedagogas; Socialinė pedagogika; Studijų programos.
EN
Gender equality; Partnerships and tolerance; Recomendations for students to develop gender equivalence; Recommendation; Social educator; Social pedagogy; Study programs.
Summary / Abstract:

LTKuriant naujas ar pertvarkant „Socialinės pedagogikos“ ir „Specialiosios pedagogikos“ studijų programas yra prasminga siekti studentų gebėjimo atpažinti lyčių lygiavertiškumo vertybes bei tarpdiscipliniškai vertinti diskriminacijos atvejus, kurti pozityvias nuostatas, įvairovę ir skirtumus gerbiančią bei antidiskriminacinę praktiką skatinančią inkliuzinę aplinką. Dėstytojui kuriant ar rekonstruojant konkretų studijų modulį, kartu su didaktiniais, edukaciniais ir praktiniais tikslais šioje studijoje siūlomos galimybės, susijusios su lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos ugdymo(si) kompetencijomis. Europos kvalifikacijų sistemos kompetencijų kognityvinė grupė, remiantis šios studijos autorių atlikta išsamia dokumentų analize, papildyta lyčių lygybės, tolerancijos ir partnerystės vertybes reprezentuojančiais gebėjimais. Studijų metu tinkamai parinktas ir atliktas bendruomeninis veiklos tyrimas, kurio metu studijų dalyviai tiesiogiai kuria žinias ir veiksmus, liudija unikalią patirtį, yra tinkamas daugelį strategijų ir metodų apimantis būdas. Įgyvendinus pateiktą „Socialinės pedagogikos“ ir „Specialiosios pedagogikos“ studijų programų rekonstravimo modelį bei strategijas, užtikrinančias socialinių ir specialiųjų pedagogų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos kompetencijų ugdymo(si) metodologiją, ir rekomendacijas, bus palaikomos galimybės lygiaverčiams santykiams, socialiniams ryšiams, komunikacijai tarp žmonių, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, fizinių galimybių, negalės, rasės, tikėjimo, seksualinės orientacijos, nacionalinės ar klasinės priklausomybės.

ENWhile designing new or reorganising study programmes “Social Pedagogy” and “Special Pedagogy”, it is meaningful to aim for student’s ability to recognise the values of gender equality and assess the cases of discrimination in inter-disciplinary manner; develop positive attitudes and the inclusive environment where diversity and differences are respected and anti-discriminatory practice is promoted. This study provides the teacher designing or reconstructing a specific study module with possibilities related to gender equality, partnership and tolerance education (self-education) competences along with didactical, educational and practical aims. The cognitive group of the competences in the European qualifications system has been supplemented with the competences representing the values of gender equality, tolerance and partnership based on the detailed analysis of documents performed by the authors of the study. A properly selected and implemented community activity research during which the participants of the studies directly create knowledge and actions, evidences a unique experience and is a suitable way encompassing a number of strategies and methods. Upon implementation of the provided reconstruction model of the study programmes “Social Pedagogy” and “Special Pedagogy” and the strategies ensuring the methodology and recommendations for education (self-education) of gender equality, partnership and tolerance competences among social and special educators, possibilities for equal relations, social relations and communication among people irrespective of their gender, age, physical capabilities, disability, race, religion, sexual orientation, nationality or class will be fostered.

ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38395
Updated:
2017-03-01 16:56:10
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: