Ugdymo proceso dalyvių pasitenkinimas psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo proceso dalyvių pasitenkinimas psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba
Alternative Title:
Educational process participants' satisfaction with psychological, special educational and special support
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 2 (19), p. 92-101
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Psichologija / Psychology; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimo (Švietimo ir mokslo ministerijos užsakyto, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiojo ugdymo mokslinio centro 2007 m. atlikto tyrimo "Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis“ dalis. Tyrimo autoriai: S. Ališauskienė (tyrimo vadovė), A. Ališauskas, L. Miltenienė, D. Gerulaitis, R. Melienė, O. Šapelytė), kuriuo buvo siekiama atskleisti ugdymo proceso dalyvių - pedagogų, specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų), mokyklos administracijos atstovų ir tėvų pasitenkinimą bendrojo lavinimo mokyklose teikiama specialiąja pedagogine, psichologine ir specialiąja pagalba rezultatai. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atlikta ugdymo proceso dalyvių (tėvų, pedagogų, specialistų, administracijos atstovų) anketinė apklausa. Apklausoje dalyvavo 722 respondentai iš 123 bendrojo lavinimo mokyklų (išskyrus jaunimo mokyklas). Pusiau struktūruoto interviu metodu buvo apklausti šeši Panevėžio m. ir raj., Vilniaus m. ir raj., Kauno m. ir raj. savivaldybių specialistai, atsakingi už specialųjį ugdymą. Interviu buvo siekiama atskleisti specialistų požiūrį į specialiosios, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos situaciją bendrojo lavinimo mokykloje. Nustatyta, kad ugdymo proceso dalyviai iš esmės yra patenkinti teikiama pagalba, tačiau specialistų, kurie mokykloje dirba palyginti neseniai (psichologai, mokytojo padėjėjai), funkcijos nėra gerai žinomos, pagalba vertinama prasčiau. Atskleidžiami sunkumai, su kuriais susiduriama organizuojant specialiųjų poreikių tenkinimą.Reikšminiai žodžiai: Specialioji pedagoginė; Specialioji; Psichologinė pagalba; Pasitenkinimas; Pagalba mokykloje; Special educational support; Specialpsychological support; Satisfaction with support at school.

ENThe article presents the results of one part of the research named “The level of psychological, special pedagogical and special help to schoolchildren of general education schools” performed at Šiauliai University Social Welfare and Disability Studies Faculty Special Education Researches Centre upon the order of the Ministry of Education and Science in 2007. The authors of the research: S. Alisauskiene (Head of the study), A., Ališauskas, L. Miltenienė, D. Gerulaitis, R. Melienė, and O. Šapelytė. The research aimed to disclose the satisfaction of the main participants of educations process – teachers, specialists (speech therapists, special pedagogues, and psychologists), school administration, and parent – with special pedagogical, psychological, and special help in general education schools. In order to reach the objective of the research, the main participants of the educational process (parents, pedagogues, specialists, and administratives) questionnaired. Seven hundred twenty two respondents from 123 general education schools (with the exception of youth education institutions) were researched. Six Panevėžys, Vilnius, and Kaunas city and district administration specialists, responsible for special education, were researched in a way of semi-structured interviews. The objective of the interview was to reveal the attitudes of specialists in regards to the situation with special, special pedagogical, and psychological help in general education school. It was found that the participants of the educational process are generally satisfied with the help delivered, but the help of specialists, who work at school relatively recently (psychologists, teacher assistance) and whose functions are not well known, is assessed worse. The article reveals difficulties encountered in organizing the satisfaction of special needs.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16478
Updated:
2020-12-27 19:27:13
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: