Ankstyvosios intervencijos srities specialistų profesinės kompetencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvosios intervencijos srities specialistų profesinės kompetencijos
Alternative Title:
Competences of early childhood intervention professionals
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 24-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ankstyvosios intervencijos srities specialistai; Profesinis mokymas; Kompetencija; Early childhood intervention professionals; Professional training; Competence.
Keywords:
LT
Ankstyvosios intervencijos srities specialistai; Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training; Vaikai / Children.
EN
Competence.; Professional training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas, kaip Lietuvos specialistų, dirbančių su ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių, bei jų šeimomis, profesinio pasirengimo turinys dera su Europos ankstyvosios intervencijos specialistų profesinio rengimo programos turiniu. Pristatomas atliktas tyrimas, kuriuo siekta išanalizuoti, kokias profesines kompetencijas specialistai, dirbantys su ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių, ir jų šeimomis, įgyja universitetinėse bakalauro ir magistro studijose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose, ir įvertinti specialistų turimų kompetencijų tinkamumą darbui ankstyvosios intervencijos srityje "Kompetencijos reikalingos intervencijai atlikti". Tyrime dalyvavo 25 specialistai (specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, kineziterapeutai), dirbantys ikimokyklinėse įstaigose bei ankstyvosios reabilitacijos tarnybose. Tyrimo duomenų analizė leidžia daryti išvadą apie skirtingas pareigas atliekančių specialistų, dirbančių ankstyvosios intervencijos srityje, profesinio pasirengimo turinio skirtumus. Specialistų, dirbančių su ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių, bei jų šeimomis, profesiniame pasirengime dominuoja kompetencijos, reikalingos intervencijai atlikti, ypač "atpažinimo/nustatymo" srityje, o silpniausiai išreikštos specifinės funkcinės kompetencijos, susijusios su atliekamomis funkcijomis, tikslinėmis grupėmis ir pan. Remiantis tyrimo duomenų analize daromos išvados apie tyrimo dalyvių bendrąjį, specifinį ir integruotą į kitus studijų dalykus arba trūkstamą specialistų profesinio pasirengimo turinį.

ENThe article raises the question how does the content of professional preparation of Lithuanian specialists, who work with early and preschool age children with special needs and their families, correspond to the content of the European programme on professional preparation of early intervention specialists. The article presents the research, which aimed to analyse what professional competencies are developed by specialists, who work with early and preschool age children with special need and their families, in university bachelor and master degree studies and professional training courses; and evaluate the suitability of competencies possessed for the work in early intervention area “Competencies required for the intervention”. Twenty five specialists (special pedagogies, speech specialists, psychologists, preschool education pedagogies, and physiotherapists), working in preschool and early rehabilitation institutions, were surveyed. The analysis of the research results allows stating the differences in professional preparation content of specialists who perform different duties working in the area of early intervention. Professional preparation of specialists, who work with early and preschool age children with special need and their families, involves many competencies needed for the performance of the intervention, especially in the area of “recognition/detection”; specific functional competencies, related to the functions performed, target groups, etc., are less developed. On the basis of the analysis of the research data, the author makes conclusions about general, specific, and integrated or missing content of professional preparation of the specialists.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18765
Updated:
2018-12-17 12:18:30
Metrics:
Views: 37    Downloads: 7
Export: