Tėvų konsultavimas teikiant logopedinę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Tėvų konsultavimas teikiant logopedinę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams
Alternative Title:
Counselling of parents when providing speech and language therapy support to pre-school age children
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2014, Nr. 2 (31), p. 41-60, 61-82
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama kokybinio tyrimo duomenimis atskleisti logopedų turimą tėvų konsultavimo patirtį, teikiant logopedinę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Empiriniai duomenys buvo renkami taikant pusiau struktūruoto interviu metodą. Tyrime dalyvavo įvairiose švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose dirbantys logopedai (N=14). Empirinio tyrimo duomenų analizė leido atskleisti tėvų konsultavimo turinį ir reikšmę, konsultavimo formas, tikslus ir metodus, konsultavimo sėkmės sąlygas ir trukdžius, logopedų nuomonę apie tėvų konsultavimo kompetenciją bei jos plėtojimo galimybes. Tyrime išryškėjo, kad tėvų konsultavimas teikiant logopedinę pagalbą apima vaiko kalbos įvertinimą ir rezultatų aptarimą, vaiko ir tėvų pažinimą, informacijos tėvams apie vaiko ugdymo(si) procesą teikimą ir ugdymo(si) proceso tęstinumo palaikymą. Praktikoje pirmenybė teikiama individualiam tėvų konsultavimui. Tėvų konsultavimo sėkmė siejama su aktyviu tėvų vaidmeniu ir specialistų konsultavimo turinio kokybe. Manoma, kad konsultavimą apsunkina neadekvatus tėvų požiūris ar tėvų pasirengimo konsultavimui stoka, laiko trūkumas ir ribotas susisiekimas. Tėvų konsultavimo kompetencija dažnai plėtojama mokantis darbo vietoje. Logopedų nuomone, greta specialiųjų (dalykinių) žinių ne mažiau svarbūs bendrieji, t. y. keitimosi informacija ir tarpasmeninio bendravimo, gebėjimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tėvų konsultavimas; Logopedinė pagalba; Konsultavimo kompetencija; Counselling of parents; Speech and language therapy; Counselling competence.

ENThe article aims to reveal speech and language therapists’ experience of counselling parents when providing speech and language therapy support to pre-school age children by employing the qualitative research data. Empirical data was collected by applying a semi-structured interview method. Speech therapists (N=14) working in various education and health care institutions took part in the research. Analysis of the research data enabled to reveal the content and meaning of counselling of parents, also the forms, aims and methods of counselling, the conditions for success and obstacles in counselling, speech therapists' opinion on the competence of counselling parents and possibilities for its development. The research revealed that counselling of parents while providing speech and language therapy support included assessment of child’s speech and discussion of results, cognition of a child and parents, provision of information to parents on the process of child’s development and maintenance of continuity of the process of development. In practice, the priority is given to individual counselling or parents. Success in counselling of parents is related to active parents' role and quality of the specialists’ counselling content. It is supposed that counselling is impeded by inadequate parents' beliefs or lack of parents’ readiness for counselling, lack of time or limited communication. The competence of counselling of parents is usually being developed when learning at work. Speech and language therapists hold the opinion that, besides special (subject-related) knowledge, general abilities, i.e. information exchange and interpersonal communication, are not less important. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61114
Updated:
2018-12-17 13:54:39
Metrics:
Views: 57    Downloads: 12
Export: