Social responsibility discourse in empirical and theoretical Lithuanian scientific studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social responsibility discourse in empirical and theoretical Lithuanian scientific studies
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2014, 25 (5), p. 578-588
Summary / Abstract:

LTKorporatyvinė socialinė atsakomybė – tai visuomenės raidos dimensija, pabrėžianti vertybes, sudarančias organizacijų ir visuomenės darnių santykių realiame gyvenime sampratos pagrindą. Lietuvos privataus sektoriaus plėtra remiasi ne socialinės, o laisvosios rinkos principais. Tai kelia papildomus klausimus siekiant korporatyvinės socialinės atsakomybės platesnės praktinės plėtros, kuriai didelę įtaką daro mokslinės įžvalgos ir tyrimai. Todėl straipsnyje aptariami korporatyvinės socialinės atsakomybės tyrimų Lietuvoje teoriniai aspektai ir brėžiamos gairės ateities tyrimams. Vertinant Lietuvos privačių ir viešojo sektorių organizacijų empirinių tyrimų, kurių metu analizuota socialinė atsakomybė, rezultatus, išskiriamos grėsmės, atsirandančios dėl integralios socialinės atsakomybės raidos stokos. Pažymima, kad šiuo atveju mokslinė mintis turėtų tapti koordinuojančiu veiksniu platesnei trijų dalyvių (visuomenė-organizacijos-individai) diskusijai; todėl teoriniai ir empiriniai tyrimai turėtų būti nukreipti į šių sąsajų tyrimus, kuriuos vienija aksiologinė atitiktis ir kurie skatina inovacijas socialinės atsakomybės srityje. Atliekant empirinius tyrimus Lietuvoje, siūloma metodologiškai išskirti privatų ir viešąjį kapitalą, nes pastarasis atstovauja viešąjį interesą, konceptualiai prieštaraujantį pelno didinimui. Remiantis šiomis nuostatomis, tolesniuose tyrimuose būtų prasminga įvertinti, kaip yra generuojamos ir naudojamos viešojo sektoriaus įmonių pajamos socialinės atsakomybės kontekste. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Corporate social responsibility; Social responsibility of business; Social responsibility of organisations; Development of the society; Relationships between organizations and the society; Values.

ENCorporate social responsibility (CSR) is the dimension of society’s development, expressing the values, constituting the basis of the perception of sustainability of relations between organisations and society in real life. The development of the private sector in Lithuania relied on the principles of free market, rather than on the principles of social market. This sets additional tasks in pursuance of a broader practical development of corporate social responsibility, which is significantly influenced by scientific insights and research. To achieve the aim, the aspects of theoretical research on corporate social responsibility in the Lithuanian studies on the topic are discussed with the purpose to form guidelines for broader future research. Assessing empirical research in private and public sector organisations in Lithuania, focused on social responsibility, the threats posed by the lack of integral development of social responsibility are distinguished. It is stated that the scientific thought in this case should become the coordinating factor for a wider three-party social-organisation-individual discussion; therefore, theoretical and empirical studies should focus on this relationship, with the view of axiological congruence as the point of contact, which could accelerate social responsibility innovations. When carrying out empirical research in Lithuania, private and public capital should be methodologically distinguished, since the latter provides the obligation to serve the public interest, which is a conceptual opposite to profit maximisation. Based on these positions, it would be meaningful to assess in further studies how the earnings of the public sector managed enterprises are generated and used in the context of social responsibility. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ee.25.5.4898
ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54703
Updated:
2019-01-03 09:30:13
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: