Business sustainability assessment: comparing results of two studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business sustainability assessment: comparing results of two studies
Alternative Title:
Verslo darnumo vertinimas: dviejų tyrimų palyginimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (1), p. 32-40
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnumo vertinimas; Darnus vystymasis; Lietuva; Metinės ataskaitos; Verslo darnumas; Verslo darnumas, darnumo vertinimas, darnus vystymasis, metinės ataskaitos, vertinimas, Lietuva, darnus vertinimas, korporatyvus vertinimas; Vertinimas
EN
Annual statements; Availability; Business sustainability; Business sustainability, sustainability assessment, corporate sustainability, sustainability evaluation, sustainable development, annual statements, availability, Lithuania; Corporate sustainability; Sustainability assessment; Sustainability evaluation; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTVerslo darnumui vertini reikalingi duomenys, kurie gali būti gaunami iš įvairių šaltinių: įmonių svetainių, pranešimų spaudai, interviu, apklausų, metinių ataskaitų, reklaminių pranešimų. Straipsnio tyrimo tikslas – palyginus atliktų dviejų tyrimų rezultatus, įvertinti, ar informacijos, prie kurios galima prieiti bendrovių metinėse ataskaitose, pakanka verslo darnumui vertinti. Tyrime taikytas verslo darnumo vertinimo modelis yra pagrįstas idėja, kad įmonės daro įtaką aplinkoje. Iš įmonės ir politikos tobulinimo perspektyvos norėtųsi žinoti, kokiose srityse įmonės įtaka teigiama, o kokiose srityse – neigiama. Tyrimas parodė, kad informacija apie mokesčius, atlyginimus, pelną ir produktus ar paslaugas visose įmonių metinėse ataskaitose buvo rasta. Informacijos apie darbuotojų, neturinčių darbo patirties, įdarbinimą ir vaikų darbą nebuvo. Visos kitos terminų grupės šiose ataskaitose buvo rastos bent po vieną kartą. Žvelgiant iš verslo darnumo perspektyvos, terminai „atsinaujinantis“ ir „neatsinaujinantis“ gali būti esminiai. Rezultatai rodo, kad atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių terminologija yra retai vartojama metinėse ataskaitose, ir kad naudojamų išteklių analizė nėra atliekama, arba nėra pristatoma metinėse ataskaitose. Dėl tam tikros informacijos stokos metinėse ataskaitose verslo darnumo vertinimo modelis turėtų būti supaprastintas ir duomenys, prie kurių negalima prieiti, būtų išbraukiami arba pakeičiami, taip pat kiti informacijos šaltiniai turėtų būti naudojami surinkti trūkstamą informaciją verslo darnumui vertinti.

ENBusiness sustainability assessment requires data, which can be gathered from various information sources: companies’ websites, press releases, interviews, surveys, annual statements, advertising reports. The aim of the research presented in the article is, having analysed the results of two studies, to assess whether the information accessed through annual statements of companies is sufficient to assess the sustainability of business. The model for business sustainability assessment, used in this study, is based on the idea, that companies have an impact on the environment. The study has showed, that the information about taxes, salaries, profit and products and services was accessed in annual statements of all companies. The statements did not provide information on employment of employees without working experiences and children. All other groups of terms were found in these statements. From the sustainability perspective, the terms “renewable” and “non-renewable” may be the key terms. The results show that the terminology of renewable and non-renewable sources is rarely used in annual reports, and that the analysis of employed sources is not performed or is not expressed in annual reports. Because of the lack of some information in the annual statements, the business sustainability assessment model should be simplified and data, that is not available, should be removed or substituted, or other sources of information should be employed to gather the data needed for the evaluation of corporate sustainability.

ISSN:
1392-2785, 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28632
Updated:
2018-12-17 12:57:39
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: