Expression of social responsibility in professional expectations of future social pedagogues

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expression of social responsibility in professional expectations of future social pedagogues
Alternative Title:
Socialinės atsakomybės raiška būsimųjų specialistų profesiniuose lūkesčiuose
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 3 (77), p. 41-51
Keywords:
LT
Socialinė atsakomybė; Socialinių pedagogų rengimas; Profesiniai lūkesčiai.
EN
Education of social pedagogues; Social responsibility; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTSocialinė atsakomybė yra aktualus šiuolaikinės visuomenės, organizacijų veiklos vertybinis pagrindas. Socialinės atsakomybės tema analizuojama darnaus vystymosi kontekste, kuris apima įvairias dimensijas: teisingumą, gyvenimo gerovę, laisvę, apsisprendimo teisę, atsakomybę už būsimas kartas. Šiame straipsnyje koncentruojamasi į tai, kaip socialinė atsakomybė atsispindi būsimųjų specialistų profesiniuose lūkesčiuose. Profesinių lūkesčių tyrimas tam tikru aspektu leidžia atskleisti socialinė atsakomybės raiškos prielaidas realioje profesinėje veikloje. Straipsnyje pristatomos teorinės ir empirinės įžvalgos koncentruojasi į būsimojo socialinio pedagogo socialinės atsakomybės raišką. Straipsnyje diskutuojama ir apie socialinio jautrumo bei socialinės atsakomybės sampratų santykį, akcentuojant, kad socialinis jautrumas apima tiek socialinį įsipareigojimą, tiek ir socialinę reakciją. Straipsnyje pristatomi empirinio tyrimo, kuriuos buvo siekta ištirti socialinės atsakomybės raišką būsimųjų socialinių pedagogų lūkesčių kontekste. Tyrimas vyko Kauno technologijos universitete ir Lietuvos edukologijos universitete. Šie universitetai pasirinkti tikintis susidaryti išsamesnį tiriamojo reiškinio vaizdą: tai yra skirtingų Lietuvos miestų aukštosios mokyklos, kuriose realizuojama socialinės pedagogikos studijų programa ir tik šiose aukštosiose mokyklose yra socialinės pedagogikos doktorantūros. Tyrimas buvo atliktas naudojant klausimyną, kuris skirtas vertinti socialinę asmenybės atsakomybę (SRS-37, Kovalchuk, 2010), taip pat instrumentas grindžiamas kontrolės lokuso teorija (Rotter, 1966), Schwartz (1968) padarinių suvokimo koncepcija, Salkovskis ir kt. (2000) atsakomybės požiūrių skale, Kohlberg (1964) ir kt. teoriniais teiginiais.Apklausos raštu rezultatai analizuoti remiantis šiomis skalėmis: pilietinis sąmoningumas ir viešasis interesas; savo veiksmų pasekmių refleksija; altruizmas; pagarba įstatymams; moralinis sąmoningumas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad būsimųjų profesionalų pilietinio sąmoningumo turinys susijęs su darbine veikla, tiriamieji atskleidė savo veiksmų pasekmių supratimą; teigiamą požiūrį į darbų saugą, pripažįsta vidinių socialinės atsakomybės instrumentų (etikos kodeksų) pripažinimą ir taikymą, nuostatą laikytis etikos principų, asmens sugebėjimą aukoti savo naudą bendros naudos labui. Tyrimas buvo atliktas tik tam tikroje ribotoje imtyje, todėl negalima teigti, kad atskleista socialinės atsakomybės raiška yra būdinga visai būsimųjų profesionalų – socialinių pedagogų – populiacijai, tačiau tyrimo rezultatai leidžia kalbėti apie tam tikras tendencijas. Tolesniuose tyrimuose svarbu įvertinti studijų programų kūrimo bei realizavimo sąsajas su absolventų integracijos į darbo rinką galimybėmis, savanorišku dalyvavimu akademinės bendruomenės veikloje ir iniciatyvose per socialinės atsakomybės ugdymo kontekstą. [Iš leidinio]

ENThe issue of social responsibility as a component of sustainable development is currently considered in social, cultural and science spheres. University studies should educate future professionals able to solve global problems and understand them in the context of other fields, as well as be professional generalists, active and creative in multicultural communities. The article presents the results of the survey of future social pedagogues studying at Kaunas University of Technology and Lithuanian University of Educational Sciences. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44792
Updated:
2018-12-17 13:25:39
Metrics:
Views: 56    Downloads: 3
Export: