The Development of features of entrepreneurship’s expression in an enterprise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development of features of entrepreneurship’s expression in an enterprise
Alternative Title:
Antrepreneriškumo raiškos raida ir bruožai įmonėje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2012, 23 (5), p. 525-531
Keywords:
LT
Antrepreneriškumo raiškos bruožai; Antrepreneriškumas; Inovacijos; Žinios; Naujos technologijos.
EN
Entrepreneurship; Features of entrepreneurship’s expression; Innovation; New technologies; Knowledge.
Summary / Abstract:

LTTeorinės analizės metu buvo išskirti ir pagrįsti antrepreneriškumo raiškos bruožai įmonėje. Toliau tikslinga ištirti juos empiriškai. Antreprenerystė yra glaudžiai susijusi su smulkiosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (SVĮ), jose yra daugiau pastebima antrepreneriškumo raiška. Įmonių savininkai neretai yra antrepreneriai arba turi antreprenerio potencialą. Nedidelės įmonės kolektyvą gali sudaryti ne vienas antrepreneriškumu pasižymintis darbuotojas. Svarbiausia struktūrinė parama atkeliauja iš Europos Sąjungos (ES). Tai liečia ir smulkias bei vidutines įmones. Skiriama parama yra susijusi su tam tikrais prioritetais. Dokumentuose skelbiama, kad yra remiama inovatyvios ir antrepreneriškos smulkios ir vidutinės įmonės. Taigi, galima antrepreneriškumo raiškos bruožų paieška tokiuose projektuose, kuriuos remia ir kuriuose skatina dalyvauti Europos Komisija (EK). Empirinio tyrimo tikslas, nagrinėjant šiuos projektus, yra susijęs su bruožų raiška projektuose, atsižvelgiant į tai, kaip netiesiogiai ekspertai vertina antrepreneriškumą smulkiose ir vidutinėse įmonėse Europos Sąjungoje. Kita empirinio tyrimo dalis yra paremta inovatyvių Lietuvos įmonių tyrimu. Tokia aplinka, kaip mokslo parkas, gali suteikti reikiamų sąlygų įmonėms plėtojant antrepreneriškumą. Interviu Kauno technologijos universiteto (KTU) Regioninio mokslo parko įmonėse atskleidžia antrepreneriškumo raiškos ypatumus. Tirtos progresyvios ir efektyviai veikiančios parko įmonės, o interviu ekspertai pasirinkti pagal jų išsilavinimą, užimamas pareigas, informuotumo apie tiriamąjį klausimą lygį. Europos Komisijos remiamų smulkiųjų ir vidutinių įmonių projektų analizė atskleidė, kad juose pasireiškia tokie bruožai kaip gamybos/ paslaugų proceso plėtra, gamybos veiksnių koordinavimas, pelningumas, konkurencingumas, ekonominis gyvybingumas.KTU Regioninio mokslo parko įmonės nori prisiderinti prie verslui keliamų reikalavimų, kartu išlaikydamos ir tam tikrą savitumą bei antrepreneriškumo dvasią. Įgyvendinant konkurencingo verslo tikslus, įmonės neatsisako nei rizikingumo, nei rizikos kapitalo investavimo, tačiau koncentruojamasi į rinkos keliamus reikalavimus, siekiant ne tik pelno, bet ir socialiai atsakingo veiklos rezultato. Tyrimas atskleidė tokius antrepreneriškumo raiškos bruožus pasireiškiančius ir svarbius KTU Regioninio mokslo parko įmonių veikloje: pelningumo siekimas, veiklos efektyvinimas, konkurencingumo siekimas, veiklos dinamiškumas, naujų darbo vietų kūrimas. Tai klasikiniai antrepreneriškumo raiškos bruožai, tačiau jų svarba yra neatsiejama nuo verslo tikslų. Antrepreneriškumas ir jo raiška inovatyviose SVĮ yra neatsiejami nuo technologijų plėtros. Žiniomis grįstos ekonomikos plėtra keičia tiek požiūrį į verslą, tiek ir patį verslą. KTU Regioninio mokslo parko įmonėse yra suprantama tokių antrepreneriškumo raiškos bruožų kaip naujų (gamybos) technologijų taikymas, informacinių technologijų naudojimo svarba. Įmonėse yra aktualūs mokslinai ir technologiniai tyrimai bei jų rezultatų taikymas. Išteklių taupymas yra laikomas svarbiu inovatyviose SVĮ ir tai galima paaiškinti, visų pirma, bendru išlaidų mažinimu. Taršos prevencijos įgyvendinimas įmonėse yra siektinas tikslas. Svarbu pabrėžti, kad KTU Regioninio mokslo parko įmonėse yra svarbūs tokie socialinės sanglaudos srities antrepreneriškumo raiškos bruožai kaip atsakingumas savininkui, atsakingumas investitoriams, atsakingumas darbuotojams bei atsakomybė visuomenei. Yra svarbu, kad įmonės supranta glaudaus socialinio kontakto svarbą, nes tai didina ir jų konkurencinę poziciją rinkoje. [Iš leidinio]

ENAs the theoretical analysis allowed to identify and to ground the features of entrepreneurship’s expression in an enterprise, an empirical analysis of the development of features is important and useful in practice. Entrepreneurship is tightly connected with small and medium-sized enterprises (SMEs). Expression of entrepreneurship is more intensive in SMEs. Important support for SMEs is structural funding from the European Union (EU). Financial support goes under appropriate priorities, there is often declared that innovative entrepreneurial SMEs have to be supported in the documents. So, possible expression of entrepreneurship and its features is researched in this article in this kind of projects supported by the European Commission (EC) as to clarify how the concept of entrepreneurship is understood by the experts valuating projects and giving funding for the SMEs. The other part of empirical research is based on the Lithuanian enterprises, treated as innovative. Such environment as a science park could give the appropriate conditions to the enterprises for implying and developing entrepreneurship. So, interviewing enterprises of Kaunas University of Technology (KTU) Regional Science Park might disclose the view of business practitioners to the expression of entrepreneurship. They could value the features of entrepreneurship’s expression from innovative SMEs attitude. Empirical research methods: content analysis of SMEs supporting projects; interview of experts (managerial staff) of enterprises of KTU Regional Science Park. The research results conclude that development of the features of entrepreneurship’s expression depends on economic transformations, also is related with new innovation, technologies, and knowledge used. The pressure of competitors makes impact on activity directly. The society pressure raises conditions for social features’ development. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44552
Updated:
2018-12-17 13:24:49
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: