Valstybės socialinė atsakomybė žinių ekonomikos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės socialinė atsakomybė žinių ekonomikos kontekste
Alternative Title:
State social responsibility in the context of knowledge-based economy
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 485-492
Keywords:
LT
Rodikliai; Socialinė atsakomybė; Valstybė / State; žinios; žinių ekonomika.
EN
Indicators; Knowledge; Knowledge-based economy; Social responsibility.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas valstybės vaidmuo socialinės atsakomybės procese, išskiriami rodikliai, leidžiantys įvertinti valstybės įtaką socialinei atsakomybę žinių ekonomikos kontekste. Valstybės informacijos kompetencija ir informacijos potencialas vis labiau lemia šalies pozicijas tiek Europos, tiek viso pasaulio ekonominėje ir politinėje struktūroje. Socialinė atsakomybė – valstybės instrumentas, kuris leidžia kurti visuomenės gerovę, atsižvelgiant į žmonių teises ir visuomenės poreikius. Šių dienų ekonomikoje verslo organizacijos priverstos aktyviai konkuruoti, todėl pristatydamos savo veiklą stengiasi pabrėžti savo socialinę atsakomybę – rūpinimąsi aplinka, visuomene, savo darbuotojais. Visuomenė iš įmonių reikalauja socialiai atsakingo elgesio. Tačiau įmonės, eidamos į rinką ir matydamos tik „rekomendacinio“ ― pobūdžio moralinius patarimus žino ir suvokia įmonių socialinės atsakomybės kriterijus, etinius standartus ir elgesio kodeksus, bei poreikį institucionalizuoti juos įmonėje, taigi, žino kas tai yra, bet susiduria su klausimu – kaip tai daryti teisingai. Valstybei priskiriamas pagrindinis vaidmuo kuriant ĮSA teisinio reguliavimo sistemą bei skatinant verslo subjektus vykdyti atsakingą ir darnią veiklą. Tikslas: išanalizuoti, kokį vaidmenį atlieka valstybė socialinės atsakomybės procese. Tikslui pasiekti naudojama mokslinės literatūros šaltinių palyginamoji analizė ir apibendrinimas, teisinių ir kitų dokumentų analizė. [Iš leidinio]

ENIn this article the role of the state in the context of social responsibility process is investigated, indicators for assessing the state impact to social responsibility in the knowledge-based economy context. The information competence and information potential of the state more increasingly predetermine the country‘s position in both European and global economic and political structure. Social responsibility is the state instrument, which allows creating public welfare according to human rights and societal needs. In today's economy business organizations are forced to compete actively. Because of such reason presenting their work business organizations are trying to emphasize their social responsibility – take care of environment, society and organizations‘ employees. From business organizations society requires socially responsible behavior. But the organizations entering the market saw only "guidance" format of moral advice and perceive the criteria of corporate social responsibility, ethical standards and codes of behaviour, and also the need to institutionalize them to the company. So, business organization knows what is the corporate social responsibility, but faced with the question - how do it right. A key role in developing a regulatory framework for corporate social responsibility and encouraging businesses in order to pursue a responsible and sustainable business is assigned for the state. Objective: To analyze the role the state play in the process of social responsibility. For achievement the objective a systematic analysis of scientific literature, analysis of legal and other documents is performed. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31314
Updated:
2018-12-17 13:02:46
Metrics:
Views: 30    Downloads: 12
Export: